Profesinė reabilitacija

Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas. Šiomis paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes.

Profesinė reabilitacija

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymas
Asmenys, norintys dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, kuriems iki nustatyto asmens darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų, ir turintys 0-45 proc. darbingumo lygį, turi kreiptis į teritorinę darbo biržą dėl siuntimo į NDNT profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti. Asmenys, kuriems pirmą kartą nustatomas darbingumo lygis, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas darbingumo lygio nustatymo metu (šiuo atveju teritorinės darbo biržos siuntimo nereikia).

NDNT nustato profesinės reabilitacijos poreikį ir išduoda Išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio. Per 3 darbo dienas nuo profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo dienos asmuo turi kreiptis į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą.

Teritorinė darbo birža sudaro su asmeniu sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų ir išduoda asmeniui siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Siuntime nurodoma atvykimo į šią įstaigą data.

Atvykus į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą per 12 darbo dienų asmeniui sudaroma individuali profesinės reabilitacijos programa (IPR), kurioje įrašyti IPR programos etapai, trukmė, įvardinta mokymo programa, ir sutartis dėl dalyvavimo programoje sąlygų.

Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, asmuo kreipiasi į darbo biržą ir į NDNT, kur privalo pateikti profesinio mokymo baigimo pažymėjimo kopiją apie įgytą kvalifikaciją.

NDNT, gavusi iš teritorinės darbo biržos pranešimą apie sėkmingą profesinės reabilitacijos programos baigimą, patikslina esamą arba nustato asmeniui darbingumo lygį ir išduoda atitinkamus dokumentus.

Profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Transporto išlaidos. Jeigu profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje, teritorinė darbo birža kompensuoja asmeniui, dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje metu važinėjančiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, nuvykimo ir grįžimo kelionės išlaidos, išskyrus važiavimo išlaidas miesto transportu.

Asmeniui teikiamos apgyvendinimo, maitinimo ir transporto paslaugos. Profesinės reabilitacijos klientams yra teikiamos apgyvendinimo, maitinimo ir transporto paslaugos.

Profesinės reabilitacijos pašalpa. Profesinės reabilitacijos pašalpa mokama asmenims, kurie dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje. Pašalpa mokama ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.

Profesinės reabilitacijos komanda/specialistai

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus
Vedėja
Danguolė Kisielienė
Tel. 865709557, el. p. danguole.kisieliene@klaipedosgpmrc.lt

Psichologė
Egita Dadašova
Tel. 865526981, el. p. egita.dadasova@klaipedosgpmrc.lt

Socialinė darbuotoja
Aistė Paltarokaitė
Tel. 846 343136, 865594734, el. p.aiste.paltarokaite@klaipedosgpmrc.lt

Ergoterapeutė
Monika Kavaliauskienė
Tel. 846 343136

Kineziterapeutė
Alina Simanavičiūtė
Tel. 846 343136

Psichiatras
Svetlana Gaidienė
Tel. 846 343136

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Sigita Karpavičienė
Tel. 846 343136

Profesinės reabilitacijos paslaugų struktūra ir trukmė

Profesinių gebėjimų įvertinimas

Trukmė – 5 dienos

Tai asmens fizinių bei psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimas bei įvertinimo rezultatų palyginimas su būsimos darbo vietos/profesijos keliamais reikalavimais.

Atlikus įvertinimą, profesinės reabilitacijos specialistų komanda parengia rekomendacijas dėl:

galimybių dirbti būsimą darbą;

dėl prarastų profesinių gebėjimų atkūrimo, esamų, bet nepakankamų, lavinimo bei naujų išugdymo;

dėl darbo vietos pritaikymo (esant poreikiui).

Profesinis orientavimas ir konsultavimas

Trukmė – 5 dienos

Šiame etape profesinės reabilitacijos specialistai, taikydami profesinio orientavimo metodus, atlieka motyvacijos dirbti/mokytis bei asmeninių savybių, būtinų konkrečiai profesijai, analizę. Kartu aktyviai dalyvaujant neįgaliajam asmeniui sudaromos galimybės išbandyti pasirinktą profesiją, imituoti realų darbą dirbtuvėse, ir tokiu būdu didinti motyvaciją mokytis konkrečios profesijos ir/ar dirbti atitinkamą darbą.

Šiame etape yra sudaroma individuali profesinės reabilitacijos programa, kurioje yra numatomos visos profesinės reabilitacijos paslaugos, kurios bus reikalingos asmeniui dalyvaujant profesinės reabilitacijos programoje (profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas bei konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas, pagalba įsidarbinant, palaikymas darbo vietoje).

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas

Trukmė – iki 218 dienų

Tai prarastų savybių, reikalingų darbui, atkūrimas bei lavinimas ir/ar naujų savybių ugdymas reabilitacinio, darbo imitavimo, socialinio ir psichologinio poveikio priemonėmis bei profesinio mokymo metodais.

Šiame profesinės reabilitacijos etape yra aktyviai lavinami ir savarankiški darbo paieškos įgūdžiai, didinama motyvacija darbui bei kvalifikacijos kėlimui.

Įpusėjus bei baigiantis programai yra atliekamas tarpinis ir baigiamasis profesinių gebėjimų įvertinimas, po kurio individuali profesinės reabilitacijos programa gali būti koreguojama. Esant reikalui specialistų komanda konsultuoja darbdavį darbo vietos pritaikymo klausimais.

Šiame etape vykdomas profesinis mokymas. Profesinės reabilitacijos dalyvis gali rinktis profesijas pagal 54 profesinio mokymo programas.

Profesinio mokymo programų sąrašas

Formaliojo profesinio mokymo programos:

 1. Administracijos darbuotojo profesinio mokymo programa (vidurinis), 90 d.d.
 2. Apskaitininko profesinio mokymo programa (vidurinis), 100 d.d.
 3. Autokrautuvo vairuotojo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 20 d.d.
 4. Dekoratyvinės kosmetikos profesinio mokymo programa(vidurinis), 110 d.d.
 5. Floristo gėlių pardavėjo profesinio mokymo programa (vidurinis), 100 d.d.
 6. Floristo padėjėjo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 120 d.d.
 7. Įmonės darbo organizatoriaus profesinio mokymo programa (vidurinis),110 d.d.
 8. Kasininko pardavėjo profesinio mokymo programa (vidurinis), 125 d.d.
 9. Krautuvų vairuotojo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 30 d.d.
 10. Manikiūrininko profesinio mokymo modulinė programa (pagrindinis), 65 d.d.
 11. Pagalbinio virtuvės darbuotojo profesinio mokymo programa (pradinis), 65 d.d.
 12. Pynėjo iš vytelių profesinio mokymo programa (pagrindinis), 120 d.d.
 13. Plataus profilio kirpėjo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 190 d.d.
 14. Prekybinės salės darbuotojo profesinio mokymo programa (pradinis), 60 d.d.
 15. Santechniko profesinio mokymo programa (pagrindinis), 145 d.d.
 16. Slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programa (vidurinis), 45 d.d.
 17. Socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programa (vidurinis), 25 d.d.
 18. Valytojo profesinio mokymo programa (pradinis), 40 d.d.
 19. Viešbučio kambarinės profesinio mokymo programa (pagrindinis), 95 d.d.
 20. Virėjo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 160 d.d.

Neformaliojo profesinio mokymo programos:

 1. C ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo profesinio mokymo programa (pagrindinis) 20 d.d.
 2. Masažuotojo profesinio mokymo programa (pagrindinis) 80 d.d.