Formalios mokymo programos

Administracijos darbuotojo mokymo programa

Trukmė

18 sav./720 val.

Mokymo programos tikslas – parengti administracijos darbuotojus, gerai išmanančius įmonės darbo organizavimą, mokančius dirbti kompiuteriu ir galinčius bendrauti su interesantais užsienio kalba.

Profesinės administracijos darbuotojo kompetencijos:

 • Rengti, įforminti ir organizuoti dokumentų valdymą ir jų apskaitą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus.
 • Vykdyti darbuotojų darbo laiko apskaitą bei asmens bylų tvarkymą.
 • Tvarkyti raštinės dokumentaciją.
 • Padėti organizuoti institucijos archyvo darbą.
 • Organizuoti vadovo nurodymų perdavimą vykdytojams ir vykdymo kontrolę.
 • Organizuoti institucijos interesantų aptarnavimą.
 • Tinkamai bendrauti su klientais žodžiu, telefonu ir kitomis informacijos bei komunikacijos priemonėmis valstybine ir užsienio kalba.

Talkinti vadovui rengiant ir organizuojant susirinkimus, posėdžius, seminarus, konferencijas.

Organizuoti svečių priėmimą.

Apskaitininko padėjėjo mokymo programa

Trukmė

13 sav./520 val.

Mokymo programos tikslas – suteikti žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, leidžiančių profesionaliai atlikti apskaitininko padėjėjo darbą įvairių nuosavybės formų įmonėse ir organizacijose.

Profesinės apskaitininko padėjėjo kompetencijos:

 • Suprasti apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje ir gebėti ją formuoti.
 • Išmanyti įmonių organizavimo veiklos ypatumus.
 • Identifikuoti ir registruoti ūkio subjektų ūkinius procesus apskaitoje.
 • Naudotis teisine informacija.
 • Atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras.
 • Apskaityti ir kontroliuoti ūkio subjektų finansinį (piniginį) turtą.
 • Išmanyti atsargų apskaitos būdus, mokėti tvarkyti atsargų analitinę ir sintetinę apskaitą.
 • Tvarkyti darbo ir darbo užmokesčio apskaitą.
 • Suvokti finansinių rezultatų nustatymo tvarką ir registravimą apskaitoje.
 • Išmanyti gamybinės veiklos ypatumus.
 • Apskaityti gamybos išlaidas bei produkcijos savikainą.
Auklės-socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa

Trukmė

33 sav./1320 val.

Mokymo programos tikslas – suteikti teorinių žinių, išugdyti profesinius gebėjimus ir įgūdžius šiose auklės-socialinio darbuotojo padėjėjo profesinės veiklos srityse: saugios vaiko aplinkos kūrimas, vaiko galių ugdymas, estetinės aplinkos kūrimas, sergančių vaikų slauga, priežiūra ir pirmoji pagalba įvykus nelaimingam atsitikimui, vaikų mityba, ekonomiškas namų ūkio tvarkymas, profesinės kompetencijos tobulinimas.

Profesinės auklės-socialinio darbuotojo padėjėjo kompetencijos:

 • Palaikyti tinkamą psichologinį mikroklimatą bendraujant su vaikais ir tėvais šeimoje.
 • Sukurti saugią, estetinius reikalavimus ir vaiko poreikius tenkinančią aplinką.
 • Tvarkyti ir valyti patalpas pasirenkant reikiamus buitinius prietaisus ir švaros priemones.
 • Suprasti vaiko higienos normas ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą.
 • Suprasti ir analizuoti priežastis, sukeliančias šeimos socialines problemas.
 • Numatyti ugdomąjį poveikį, garantuojantį vaikų veiklos natūralumą.
 • Gebėti puoselėti vidines vaiko galias, lemiančias normalią jo asmenybės raidą.
 • Sudaryti sąlygas socialinei ir emocinei vaiko raidai.
 • Padėti vaikui susivokti garsų pasaulyje.
 • Padėti vaikui suprasti ir išgyventi meno kūrinio grožį, įsitraukti į kūrybos procesą.
 • Taisyklinga lietuvių kalba lavinti vaiko kalbėjimo ir bendravimo įgūdžius.
 • Suprasti vaiko anatomiją ir fiziologiją, suteikti pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui.
 • Išmanyti vaikų ligų simptomus, gebėti slaugyti sergantį vaiką.
 • Diegti vaikui sveikos mitybos principus, suprasti maisto paruošimo technologiją, parinkti maistą, maitinti vaiką atsižvelgiant į jo amžių, išsivystymą ir sveikatos būklę.

Taikyti ekonomiško namų ūkio tvarkymo priemones.

Auklės mokymo programa

Trukmė

18 sav./720 val.

Mokymo programos tikslas – parengti auklę, sugebančią atsakingai prižiūrėti vaikus, organizuoti jų kasdienę veiklą.

Profesinės auklės kompetencijos:

 • Gebėti prižiūrėti ir ugdyti vaiką taikant pedagogikos principus.
 • Bendrauti viena užsienio kalbų.
 • Išmanyti etiketo viešose vietose taisykles.
 • Pasirūpinti savo ir auklėjamų vaikų išoriniu grožiu.
 • Gebėti suteikti pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui, mokėti slaugyti sergantį vaiką ir prižiūrėti jį laikantis higienos reikalavimų.
 • Gebėti piešti, lipdyti, megzti, karpyti, lankstyti.
 • Gebėti atlikti mankštos ir grūdinimosi pratimus, mokėti žaisti sportinius ir kitus judriuosius žaidimus.
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu.

Gebėti saugiai dirbti su buitine technika.

Auklės-namų ūkio ekonomės mokymo programa

Trukmė

24 sav./960 val.

Mokymo programos tikslas – parengti specialistą, turintį auklės-namų ūkio ekonomės(-o) kvalifikaciją, sugebantį orientuotis besikeičiančioje aplinkoje, puikiai išmanantį auklės ir namų ūkio ekonomės(-o) darbo specifiką ir sugebantį dirbti šeimoje ir vaikų ugdymo įstaigoje.

Profesinės auklės-namų ūkio ekonomės (-o) kompetencijos:

 • Išmanyti vaiko raidos pedagogiką, taikyti pagrindinius jos principus ugdant vaiko asmenybę ir puoselėjant jo individualybę.
 • Išmanyti vaiko psichinio brendimo ypatybes, fizinės sveikatos stiprinimo būdus ir priemones.
 • Ugdyti gražaus elgesio kultūrą, mokyti vaiką mandagumo, bendravimo, tvarkingumo.
 • Plėtoti vaiko pažintinius interesus, kartu su juo lankantis teatre, muziejuje, gamtoje.
 • Ugdyti gyvo, aiškaus, taisyklingo kalbėjimo įgūdžius.
 • Išmanyti vaikų literatūrą, gebėti skaityti knygas, sekti pasakas.
 • Gebėti dainuoti arba groti, mokėti žaisti įvairius žaidimus, dainuoti lopšines.
 • Išmanyti vaikų ligas ir gebėti suteikti pirmąją pagalbą.
 • Išmanyti racionalios mitybos ypatybes, gebėti virti sriubas, košes, gaminti įvairius patiekalus, tinkančius vaiko mitybai.

Gebėti ekonomiškai tvarkyti namų ūkį.

Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa

Trukmė

20 sav./800 val.

Mokymo programos tikslas – suteikti teorinių žinių, išugdyti profesinius floristo-gėlių pardavėjo gebėjimus ir įgūdžius atliekant gėlių komponavimo, priežiūros darbus, komponuojant puokštes pagal įvairias temas.

Profesinės floristo-gėlių pardavėjo kompetencijos:

 • Išmanyti pagrindinius floristo darbo įrankius ir priemones.
 • Išmanyti floristinio komponavimo principus ir kompozicijos pagrindus.
 • Gebėti augiai gaminti floristinius gaminius.
 • Išmanyti gėlių parinkimo kriterijus.
 • Komponuoti skintas gėles, atlikti džiovintų gėlių kompozicijas, meniškai puošti ir įpakuoti.
 • Įvairioms progoms kurti skoningas ir profesionalias gėlių kompozicijas, mokėti sukurti kambarinių augalų fitokompozicijas.
 • Išmanyti atalpų ir renginių papuošimo reikalavimus.
 • Išmanyti interjero charakteristikas, gebėti parinkti augalus pagal interjero paskirtį.
 • Mokėti dirbti tarptautiniame „Interfloros“ tinkle.
 • Gebėti aptarnauti klientus, atsiskaityti su jais, konsultuoti pie prekių savybes.
 • Gebėti forminti floristinių darbų pardavimą buhalteriniuose dokumentuose.
Kosmetikos paslaugų teikėjo mokymo programa

Trukmė

13 sav./520 val.

Mokymo programos tikslas – paruošti kvalifikuotą kosmetikos paslaugų teikėją, gebantį kokybiškai atlikti skirtingų tipų makiažą ir odos priežiūros kosmetines procedūras.

Profesinės kosmetikos paslaugų teikėjo kompetencijos:

 • Išmanyti kosmetikos paslaugų naujoves.
 • Gebėti parinkti ir pritaikyti įvairių firmų naujausias kosmetines priemones.
 • Gebėti įvertinti kosmetikos paslaugų rinką.
 • Gebėti organizuoti kosmetikos paslaugų pardavimą.
 • Mokėti tvarkyti buhalterinius dokumentus.
 • Kurti saugią ir estetišką klientų aptarnavimo aplinką, užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę.
Kompiuterio vartojimo pagrindai

Trukmė

5 sav./176 val.

Mokymo programos tikslas – išmokyti dirbti su operacine sistema MS WINDOWS bei integruotos sistemos MS OFFICCE priemonėmis, susirasti reikiamą informaciją internete, keistis ja, naudotis elektroniniu paštu, susipažinti su archyvavimo priemonių taikymu bei antivirusinėmis programomis.

Kompiuterio vartotojo kompetencijos:

 • Išmanyti pagrindines informatikos sąvokas ir apibrėžimus.
 • Išmanyti įrenginius, jų paskirtį ir charakteristikas.
 • Suvokti operacinės sistemos paskirtį.
 • Racionaliai dirbti su klaviatūra.
 • Dirbti su Windows priemonėmis.
 • Tvarkyti skaitmeninę informaciją MS Excel programa (sudaryti lenteles, taikyti formules, redaguoti ir pan.).
 • Gebėti dirbti su skaitmeninės informacijos apdorojimo priemonėmis.
 • Išmanyti kompiuterių tinklų pagrindus.
 • Surasti informaciją internete.
 • Naudotis elektroniniu paštu.
Lankomosios priežiūros darbuotojo mokymo programa

Trukmė

12 sav./480 val.

Mokymo programos tikslas – suteikti žinias ir išugdyti praktinius gebėjimus, reikalingus atliekant lankomosios priežiūros darbą. Mokymo programa skirta rengti specialistą, gebantį prižiūrėti pagyvenusį žmogų arba žmogų su negalia jo namuose.

Profesinės lankomosios priežiūros darbuotojo kompetencijos:

 • Žinoti biologines, socialines, psichologines bei ekonomines pagyvenusių žmonių ir žmonių, turinčių negalią, problemas.
 • Užmegzti ir palaikyti ryšius su klientu.
 • Tarpininkauti tarp kliento ir jo socialinės aplinkos.
 • Sudaryti pagalbos ir slaugos planą.
 • Skatinti klientų savipagalbą.
 • Teikti pagalbą pagyvenusiems ir žmonėms, turintiems negalią, tenkinant foziologinius poreikius, rengiantis, palaikant kūno ir aplinkos švarą.
 • Atlikti namų ruošos darbus, gaminti ir patiekti maistą.
 • Teikti pagalbą asmenims, turintiems fizinę, psichikos, regos ir/ar klausos negalią.
 • Teikti pagalbą šeimoms, turinčioms socialinių problemų.
 • Teikti pagalbą asmenims, segantiems senatvine silpnaprotyste.
 • Teikti pagalbą asmenims, besinaudojantiems kompensacine technika.
 • Atlikti pragulų profilaktiką.
 • Suteikti pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui.
Namų ūkio ekonomo mokymo programa

Trukmė

18 sav./720 val.

Mokymo programos tikslas – parengti namų ūkio ekonomus, sugebančius organizuoti bet kokios apimties namų ūkio tvarkymą.

Profesinės namų ūkio ekonomo kompetencijos:

 • Gaminti kulinarinius ir konditerinius gaminius namų sąlygomis.
 • Sudaryti meniu, atitinkantį sveikos mitybos taisykles ir šeimos narių poreikius.
 • Kurti sveiką ir saugią aplinką namuose.
 • Padengti šventinį stalą, aptarnauti svečius, organizuoti šventes.
 • Valyti visų rūšių paviršius, gebėti sutvarkyti bet kurios paskirties patalpas.
 • Gebėti naudotis buitine technika, ją prižiūrėti.
 • Estetiškai sutvarkyti namų interjerą.
 • Gebėti komponuoti įvairias puokštes.
 • Organizuoti namų ūkio darbus, vesti šeimos biudžeto apskaitą.
 • Gebėti sukurti asmeninį įvaizdį, atitinkantį aplinką ir situaciją.
Mažų prekybos ir maitinimo įmonių darbo organizatoriaus

Trukmė

26 sav./1040 val.

Mokymo programos tikslas – parengti darbuotoją, gerai išmanantį prekybos ir maitinimo įmonių darbo organizavimą, sugebantį orientuotis besikeičiančioje aplinkoje, organizuoti darbą nedidelėse įmonėse, užsiimančiose komercija, maitinimu.

Profesinės mažų prekybos ir maitinimo įmonių darbo organizatoriaus kompetencijos:

 • Sudaryti sutartis su tiekėjais dėl prekių gavimo ir užsakyti prekes.
 • Priimti prekes ir žaliavas iš tiekėjo, teisingai apiforminti priėmimo dokumentus, užpajamuoti gautas prekes.
 • Paruošti prekes ir produkciją pardavimui: patikrinti kiekį, rūšį, įpakavimą ir ženklinimo teisingumą, patikrinti kokybę, komplektiškumą, patvirtinti kainų etiketes.
 • Apipavidalinti vitrinas, reklamuoti įmonės veiklą.
 • Paruošti darbo vietą, patikrinti inventoriaus ir įrankių tinkamumą, matavimo prietaisų tikslumą, paruošti kasos aparatą darbui, gauti įpakavimo medžiagas, laiku papildyti darbo vietą prekėmis ir pagaminta produkcija. Sekti greit gendančių prekių ir gaminamos produkcijos realizavimo terminus.
 • Aptarnauti pirkėjus ir maitinimo įmonės lankytojus: pasiūlyti ir pademonstruoti prekes ir gaminamą produkciją, porcijuoti, pasverti, pamatuoti, įpakuoti, paskaičiuoti vertę, atsiskaityti su pirkėjais ir lankytojais, konsultuoti apie gaminamą produkciją, apie prekes atsižvelgiant į sezono, mados kryptis, prekių realizavimo laiką, mokėti apiforminti prekių pasą.
 • Dirbti elektroniniu kasos aparatu ir kitais įmonėje esančiais įrengimais, pildyti kasos knygą, sugebėti šalinti, kai kuriuos įrengimų gedimus.
 • Ruošti pinigus atidavimui į banką, atiduoti juos inkasatoriui ir apiforminti dokumentus.
 • Sutvarkyti po darbo neparduotas prekes, produkciją ir tarą.
 • Pasiruošti inventorizacijai.
 • Sudaryti materialinių vertybių ataskaitą.
 • Sugebėti dirbti kompiuteriu.
 • Paskaičiuoti prekės arba produkcijos pardavimo kainą, įmonės bendrąsias pajamas: išlaidas ir darbo užmokestį.
Padavėjo mokymo programa (pagrindinį/ vidurinį) išsilavinimą turintiems asmenims)

Trukmė

28 sav./1120 val.

25 sav./1000 val.

Mokymo programos tikslas – parengti padavėją, gebantį serviruoti stalus, kultūringai aptarnauti klientus, patariantį bei suteikiantį klientams naudingos informacijos.

Profesinės padavėjo kompetencijos:

 • Išmanyti maitinimo įmonių tipus ir jų ypatumus.
 • Išmanyti maitinimo įmonių indų, įrankių, užtiesalų asortimentą.
 • Pasiruošti darbui, laikantis higienos ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
 • Gebėti paruošti prekybos salę darbui.
 • Pildyti materialinių vertybių atsiskaitomybės dokumentus.
 • Dirbti su maitinimo įmonių technologiniais įrengimais.
 • Pažinti ir įvertinti žaliavų kokybę, išmanyti gėrimų ir maisto produktų asortimentą.
 • Gebėti serviruoti stalus.
 • Sutikti ir išlydėti svečius.
 • Gebėti charakterizuoti gėrimus, patiekalus bei kitus gaminius.
 • Ruošti kokteilius, karštus gėrimus, gaminti gėrimus dideliais kiekiais ir juos papuošti.
 • Priimti užsakymus, rekomenduoti ir patiekti valgius bei gėrimus.
 • Sudaryti įvairioms progoms pobūvio valgiaraščius, jų metu aptarnauti svečius.
 • Žinoti lankytojų aptarnavimo elementus ir gebėti aptarnauti svečius taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba.
 • Gebėti aptarnauti pobūvių, priėmimų ir proginių švenčių svečius.
Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa

Trukmė

12 sav./480 val.

Mokymo programos tikslas – parengti prekybos salės darbuotoją, gebantį dirbti šiuolaikinėje savitarnos prekybos įmonėje ir atlikti prekybos salės darbuotojo veiklos funkcijas.

Prekybos salės darbuotojo profesinės kompetencijos:

 • Gebėti pasiruošti darbui, laikantis higienos reikalavimų.
 • Gebėti paruošti darbo vietą duotai užduočiai atlikti, racionaliai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų išdėstant prekes, dirbant su įrenginiais ir inventoriumi.
 • Mokėti naudotis technologine dokumentacija.
 • Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Išmanyti prekių vartojamąsias vertes, kokybės reikalavimus, laikymo sąlygas, klasifikavimą, ženklinimą.
 • Žinoti prekių paruošimo pardavimui etapus.
 • Išmanyti prekių išdėstymo ir išdėliojimo būdus bei principus.
 • Suvokti lankytojų aptarnavimo savitarnos įmonėse ypatumus.
 • Mokėti teikti informaciją apie prekes lankytojams.
Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

Trukmė

13 sav./520 val.

Mokymo programos tikslas – parengti smulkaus verslo paslaugų teikėjus, gebančius organizuoti įmonės veiklą, dirbti privačiose ar valstybinėse prekybos ir gamybos verslo įmonėse, steigti savo verslą, organizuoti paslaugų teikimą.

Profesinės smulkaus verslo paslaugų teikėjo kompetencijos:

 • Žinoti apie ekonominio proceso dalyvius ir ššmanyti jų sąveikos ypatybes.
 • Vesti įmonės apskaitą.
 • Parengti verslo planą.
 • Mokėti naudotis LR teisės aktais.
 • Organizuoti įmonės veiklą.
 • Atlikti vidaus auditą.
 • Ruošti ir tvarkyti įmonės dokumentaciją.
 • Atlikti rinkos tyrimus.
 • Vartoti taisyklingą valstybinę kalbą.
 • Bendrauti su klientais, vadovaujantis profesine etika.
 • Bendrauti pasirinkta užsienio kalba.
 • Naudotis informacinėmis technologijomis.
Socialinių paslaugų teikėjo mokymo programa

Trukmė

13 sav./520 val.

Mokymo programos tikslas – parengti socialinių paslaugų teikėjus, gebančius naudotis socialinių paslaugų katalogu, profesionaliai bendraujančius ir bendradarbiaujančius, mokančius nustatyti socialinių paslaugų poreikį, rinkti informaciją, drauge su socialiniais darbuotojais teikti bendrąsias socialines paslaugas.

Profesinės socialinio paslaugų teikėjo kompetencijos:

 • Gebėti naudotis socialinių paslaugų katalogu.
 • Mokėti profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti.
 • Gebėti nustatyti socialinių paslaugų poreikį.
 • Suvokti socialinės paramos vietą Lietuvos socialinės apsaugos sistemoje.
 • Išmanyti socialinių paslaugų poreikio nustatymo principus, socialinių paslaugų teikimo dokumentacijos vedimo taisykles.
 • Mokėti organizuoti darbą, laikytis normų ir taisyklių.
Plataus profilio kirpėjo mokymo programa (pagrindinį / vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims)

plataus-profilio-kirpejosTrukmė

38 sav./1520 val.

29 sav./1160 val.

Mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą specialistą, išmanantį kirpėjo darbo specifiką, turintį teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų plataus profilio kirpėjo profesinėje veikloje.

Profesinės plataus profilio kirpėjo kompetencijos:

 • Pasiruošti darbui laikantis higienos reikalavimų.
 • Dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, kultūringai bendrauti su klientu ir bendradarbiais.
 • Išmanyti odos ir plaukų savybes bei sandarą.
 • Išmanyti visų kirpėjo teikiamų paslaugų tikslias technologijas.
 • Išmanyti mados kryptis šalyje ir užsienyje.
 • Suvokti medžiagų bei preparatų paskirtį.
 • Gebėti dirbti su visais įrankiais, naudojamais kirpyklose.
 • Gebėti kirpti plaukus, sušukuoti juos, atsižvelgiant į mados reikalavimus bei individualius moterų, vyrų, vaikų poreikius.
 • Gebėti formuoti ūsus bei barzdą
 • Masažuoti ir plauti galvą.
 • Naudoti cheminius preparatus ir tirpalus.
 • Susukti plaukus cheminiu būdu.
 • Balinti plaukus, dažyti plaukus įvairiomis spalvomis bei atspalviais naudojant įvairių grupių dažus.
 • Įvertinti plauko būklę, kad būtų galima teisingai parinkti kosmetiką ir chemikalus.
 • Gaminti pastižo dirbinius, dirbti su peruku ir šinjonu.
 • Dezinfekuoti, valyti naudojamus įrankius.
 • Dirbti elektroniniais kasos aparatais.
Viešbučio kambarinės mokymo programa (pagrindinį / vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims)

Trukmė

19 sav./760 val.

15 sav./600 val.

Mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą viešbučio kambarinę, gebančią viešbučiuose, svečių namuose ir kitose įstaigose, teikiančiose apgyvendinimo paslaugas, valyti bei tvarkyti patalpas, skalbti bei prižiūrėti tekstilės gaminius, rūpintis kambariniais ir lauko augalais.

Profesinės viešbučio kambarinės kompetencijos:

 • Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos, profesinės etikos ir svetingumo reikalavimus.
 • Dirbti savarankiškai, kruopščiai, atsakingai, mokėti bendrauti su viešbučio svečiais valstybine ir bent viena užsienio kalba.
 • Saugiai dirbti su patalpų valymo ir tvarkymo, skalbyklų įranga bei inventoriumi.
 • Atpažinti valomus paviršius, valyti ir tvarkyti patalpas įmonėse, teikiančiose apgyvendinimo paslaugas.
 • Atlikti tekstilės gaminių skalbimo, lyginimo, taisymo, dėmių valymo darbus.
 • Prižiūrėti kambarinius ir lauko augalus viešbutyje.
 • Teikti informaciją svečiams apie viešbučio paslaugas, naudotis informacinėmis technologijomis.
Viešbučio administratoriaus mokymo programa

Trukmė

28 sav./1120 val.

Mokymo programos tikslas – parengti viešbučio administratorių, išmanantį viešbučių verslo specifiką, gebantį organizuoti  priėmimo tarnybos darbą, kultūringai aptarnauti viešbučių klientus.

Profesinės viešbučio administratoriaus kompetencijos:

 • Žinoti, kokie įstatymai ir kiti teisės aktai reglamentuoja turistų ir svečių apgyvendinimo tvarką.
 • Išmanyti apgyvendinimo standartus.
 • Išmanyti viešbučių, svečių namų bei motelių klasifikavimo sistemas, pagrindinius viešbučių tipus ir klasifikaciją bei pagrindinius reikalavimus patalpoms, skirtoms svečiams apgyvendinti.
 • Išmanyti viešbučio valdymo ir organizavimo struktūrą.
 • Pasiruošti darbui, laikantis kvalifikacinių, higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, racionaliai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Mokėti kvalifikuotai teikti pagrindines paslaugas viešbutyje.
 • Gebėti naudotis pirminiais apskaitos dokumentais.
 • Gebėti atlikti visus darbus, susijusius su viešbučio rezervavimu.
 • Pasiruošti svečių atvykimui, sutikti ir registruoti svečius, juos apgyvendinti, vesti apskaitą ir tinkamai išlydėti.
 • Organizuoti svečių aptarnavimą viešbutyje, skundų sprendimą.
 • Gebėti aptarnauti svečius taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba.
Pedikiūrininko mokymo programa

Trukmė

12 sav./480 val.

Mokymo programos tikslas – parengti pedikiūrininką, gebantį atlikti įvairių tipų pedikiūrą, išmanantį apie kojų priežiūrą, mokantį saugiai naudotis darbo įrankiais, išmanantį higienos bei darbuotojų saugos ir sveikatos keliamus reikalavimus, mokantį bendrauti su klientais.

Profesinės pedikiūrininko kompetencijos:

 • Gebėti naudotis teisės aktais, reglamentuojančiais pasirinktą veiklos sritį.
 • Pasiruošti darbo vietą pagal higienos reikalavimus.
 • Gebėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, kultūringai bendrauti su klientu ir bendradarbiais.
 • Gebėti įvertinti kliento nagų ir odos būklę.
 • Parinkti kojų bei nagų priežiūrai reikalingą kosmetiką.
 • Vadovaujantis higienos ir estetikos reikalavimais atlikti kojų masažą ir pedikiūrą.
 • Konsultuoti klientus kojų priežiūros ir kosmetikos pasirinkimo klausimais.
 • Saugiai dirbti pedikiūro darbo priemonėmis ir įrankiais.
 • Išmanyti individualaus verslo organizavimo pagrindus.
Verslo organizatoriaus mokymo programa

Trukmė

26 sav./1040 val.

Mokymo programos tikslas – parengti verslo organizatorius, gebančius pakankamai savarankiškai tvarkyti verslą, ūkio subjektų turtą, nuosavą kapitalą bei įsipareigojimų apskaitą, vadovautis verslą reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, suprasti organizacijos struktūrą ir elgseną, valdymo proceso organizavimą, sprendimų priėmimą ir realizavimą, veiklos motyvaciją.

Verslo organizatoriaus profesinės kompetencijos:

 • Suvokti rinkos ekonomikos svarbą, išmanyti pagrindines ekonomikos kategorijas, pasiūlos ir paklausos dėsnius.
 • Išmanyti apskaitos sąvokas bei suvokti jų vietą informacijos valdymo sistemoje.
 • Išmanyti organizacijos ypatybes, vidaus ir išorės aplinką bei valdymo funkcijas.
 • Išmanyti prekių klasifikavimą, jų savybes, paskirtį, laikymo sąlygas, prekių ženklinimą.
 • Žinoti darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo tvarką, drausminę, materialinę, civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę verslo srityje.
 • Gebėti dirbti kompiuteriu.
 • Gebėti bendrauti, spręsti konfliktines situacijas ir priimti sprendimus.
 • Ruošti rašytinę informaciją pagal galiojančius reikalavimus, rašyti dalykinius raštus ir laiškus.
 • Analizuoti verslo įmonės galimus pajamų šaltinius, verslo finansavimą.
 • Išsiaiškinti įmonės veiklos esmę, pirkimo ir realizavimo apskaitą.
 • Sudaryti įmonės veiklos balansą ir atlikti analizę.
 • Tirti įmonės ekonominę padėtį.
 • Planuoti įmonės veiklos finansus.
 • Sudaryti įmonės verslo planą.
 • Vykdyti teisingą personalo valdymą.
 • Analizuoti įmonės finansinę veiklą.
 • Planuoti ir organizuoti logisto darbą.
 • Atlikti rinkodaros tyrimus, juos apibendrinti ir pateikti išvadas apie įmonės padėtį rinkoje.
 • Žinoti, kokie įstatymai reglamentuoja darbo santykius ir verslo organizavimą.
 • Nustatyti prekių kokybę, patikrinti prekių realizavimo terminus.
 • Spręsti verslo įmonės atliekų tvarkymo problemas.
Santechniko mokymo programa

Trukmė

29 sav./1160 val.

Mokymo programos tikslas – parengti santechniką, gebantį montuoti  santechnines sistemas, naudotis naujausiomis darbo priemonėmis ir technologijomis.

Profesinės santechniko kompetencijos:

 • Saugiai dirbti.
 • Rankiniu ir mechanizuotu būdu gaminti vamzdynų detales, nesudėtingas metalines konstrukcijas pagal brėžinius, eskizus ir matavimus darbo vietoje.
 • Sujungti išardomus ir neišardomus vamzdinius mazgus.
 • Montuoti vandens apskaitos mazgus.
 • Montuoti pastato šalto ir karšto vandens tiekimo sistemas, vandens ėmimo armatūrą ir prietaisus.
 • Montuoti pastato nuotekų šalinimo tinklą ir jo vėdinimo sistemas.
 • Įrengti priešgaisrinį vandentiekį.
 • Įrengti lietaus vandens nuotekas.
 • Montuoti mažo (iki 100 kW) galingumo katilines.
 • Montuoti šildymo prietaisus ir vietines šildymo sistemas.
 • Montuoti pastato šiluminio punkto tipinius mazgus.
 • Mechaniškai reguliuoti šildymo ir vandentiekio sistemų bei prietaisų parametrus.
 • Atlikti santechninių sistemų apžiūrą, plovimą, hidraulinį ir pneumatinį bandymus.
 • Remontuoti santechninius prietaisus ir sistemas.
 • Paruošti pastatą, darbo įrankius, komplektuojamąsias dalis santechninėms sistemoms montuoti bei pašalinti pastato konstrukcijos defektus, atsiradusius montavimo metu.
 • Verstis individualiu santechninių paslaugų verslu.
Apdailininko mokymo programa

Trukmė: 30 sav. / 1200 val.

Būsimieji apdailininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi bendrųjų statybos darbų technologijos pažinimo, grindų įrengimo darbų technologijos, paaukštinimo įrengimo technologijos, tinkavimo, plytelių klojimo, dažymo ir tapetavimo technologijos, apšiltinimo, ir pakabinamų lubų įrengimo darbų technologijos.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje ir statybų aikštelėje. Praktinio mokymo trukmė – 22 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medžiagų pažinimo, darbo vietos pasiruošimo ir kt. gebėjimai.
Apdailininko mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų. Turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Baldžiaus mokymo programa

Trukmė: 24 sav. / 960 val.

Baldžiaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti baldžiumi.
Asmuo, įgijęs baldžiaus kvalifikaciją, turi:
gebėti rūšiuoti medieną, paruošti medieną apdirbimui, ją matuoti ir žymėti, atlikti rankinio medienos apdirbimo darbus, dirbti rankiniais ir elektriniais medienos apdirbimo įrankiais, dirbti mechanizuoto medienos apdirbimo staklėmis ir įrengimais, skirtais baldų gamybai, suprasti nesudėtingų gaminių brėžinius, parengti gaminių ir ruošinių eskizus, supjaustyti medieną ir lakštines medžiagas gaminių ruošiniams, surinkti, sutvirtinti ir montuoti įvairių baldų gaminius, atlikti medinių paviršių, lakštinių medžiagų dirbinių apdailą pažinti medieną ir jos rūšis bei fizines, mechanines ir technologines savybes, medienos pjovimo pagrindus ir pjovimo būdus, medienos apdirbimo staklių paskirtį, konstrukciją ir naudojimo taisykles, baldų gaminių tipus, konstrukcijas, jų apdirbimo, surinkimo, montavimo, tvirtinimo ir furnitūros reikalavimus, medienos gaminių apdailos būdus ir priemones, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus mokėti kruopščiai, dėmesingai, atsakingai dirbti
Baldžiaus kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal baldžiaus mokymo programą.
Norintiems siekti baldžiaus kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję baldžiaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti baldžiumi įvairiose baldų gamybos įmonėse arba pradėti savo verslą

Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa

Trukmė: 24 sav. / 960 val.

Būsimieji medienos apdirbimo staklininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi medienos apdirbimo staklėmis technologijos, medienos medžiagų pažinimo, brėžinių skaitymo, darbų saugos, aplinkosaugos, profesinių skaičiavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokomosiose dirbtuvėse, antrasis etapas – medienos apdirbimo įmonėje. Praktinio mokymo trukmė – 20 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medienos apdirbimo staklėmis ir kt. gebėjimai.
Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų. Turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Staliaus mokymo programa

Trukmė: 24 sav. / 960 val.

Būsimieji staliai teoriniuose užsiėmimuose mokomi staliaus darbų technologijos, naudojimosi medienos apdirbimo įrankiais ir įrenginiais, braižybos, darbų saugos, aplinkosaugos reikalavimų, ekonomikos ir darbo teisės pagrindų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokomosiose dirbtuvėse, kurio trukmė – 3 savaitės, antrasis etapas – stalių dirbinių įmonės ceche su šiuolaikinėmis medienos apdirbimo staklėmis, kurių trukmė – 15 savaičių. Praktinio mokymo trukmė iš viso – 18 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medienos apdirbimo, medienos gaminių gamybos ir surinkimo ir kt. gebėjimai.
Staliaus mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Virėjo mokymo programa (pagrindinis išsilavinimas)

Trukmė: 32 sav. / 1280 val.

Mokymo programos tikslas – parengti virėją, mokantį ruošti sveiką ir kokybišką maistą, gebantį jį patiekti. Profesinės virėjo kompetencijos:

 • Pasiruošti darbui, laikantis higienos ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
 • Paruošti darbo vietą duotai užduočiai atlikti, racionaliai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Įvertinti žaliavų kokybę, išmanyti jų asortimentą, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Atlikti pirminį žaliavų paruošimą.
 • Išmanyti šiluminio paruošimo būdus.
 • Paruošti sultinius, sriubas ir padažus, juos patiekti.
 • Paruošti ir patiekti karštuosius patiekalus.
 • Paruošti šaltuosius patiekalus ir užkandžius, juos patiekti.
 • Paruošti saldžiuosius patiekalus ir juos patiekti.
 • Paruošti ir patiekti karštuosius ir šaltuosius gėrimus.
 • Paruošti dietinius ir vegetarinius patiekalus, juos patiekti.
 • Naudotis technologine dokumentacija.
 • Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų dirbant su įrenginiais ir inventoriumi.

Asmenys, baigę mokymo programą ir sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą, įgyja virėjo kvalifikaciją ir gali dirbti virėjais restoranuose, kavinėse, valgyklose, kulinarijos cechuose, kitose maitinimo, mažmeninio prekybos tinklo įmonėse ar pradėti savo verslą.

Vyrų kirpėjas

Trukmė
21 sav./840 val.

Vyrų kirpėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti kirpėju. Asmuo, įgijęs vyrų kirpėjo kvalifikaciją, turi: gebėti plauti ir masažuoti galvą, formuoti ūsus bei barzdą, dirbti kirpyklose naudojamais įrankiais, juos prižiūrėti, atlikti modelinius kirpimus ir sušukavimus vyrams ir vaikams, balinti, dažyti plaukus įvairių grupių dažais, parinkti natūralias ir chemines medžiagas skirtas kosmetikai, sekti mados tendencijas, aptarnauti klientus, laikydamasis bendravimo kultūros ir etiketo reikalavimų, laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, sanitarijos bei higienos reikalavimųžinoti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, sanitarijos ir higienos taisykles, odos ir plaukų savybes, sandarą, plaukų kirpimo, šukavimo ir dažymo technologijas, cheminių ir dažančių preparatų bei mišinių receptus, jų poveikį odai, plaukams, bendravimo kultūros pagrindus, verslo organizavimo pradmenismokėti atsakingai, paslaugiai, kruopščiai, atidžiai, kūrybiškai dirbti Vyrų kirpėjo kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal vyrų kirpėjo mokymo programą. Norintiems siekti vyrų kirpėjo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję vyrų kirpėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti vyrų kirpėju kirpyklose, grožio salonuose, mobiliomis sąlygomis, pradėti savo verslą.

Baigus šią programą kartu bus išduodamas BARZDASKUČIO 16 val. mokymo programos pažymėjimas.

Interjero tvarkytojo mokymo programa

Trukmė

13 sav./520 val.

Mokymo programos tikslas – parengti interjero tvarkytojus, gebančius pažinti, parinkti ir mokėti naudotis interjero priežiūrai reikalingais įrankiais, įranga bei priežiūros medžiagomis, pažįstančius įvairias interjero apdailos medžiagas, mokančius atlikti interjero tvarkymo darbus pagal technologinius reikalavimus.

Profesinės interjero tvarkytojo kompetencijos:

 • Pažinti, parinkti ir mokėti naudoti interjero priežiūrai reikalingus įrankius ir įrangą.
 • Pažinti įvairias interjero apdailos medžiagas, nešvarumų rūšis.
 • Išmanyti valiklių klasifikaciją, sudėtį, savybes, mokėti juos naudoti.
 • Išmanyti įvairių interjero elementų valymo technologinius reikalavimus, higienos taisykles.
 • Atlikti interjero tvarkymo darbus pagal technologinius reikalavimus, darbų eiliškumą, atsižvelgiant į valomo paviršiaus medžiagas ir naudojamus valiklius.
 • Priimti užsakymą.
 • Organizuoti darbo procesą, saugiai dirbti.
 • Atlikti darbo apskaitą.
Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa

Trukmė

22 sav./880 val.

Mokymo programos tikslas – parengti įmonės darbo organizatorių, gebantį įkurti bet kurios rūšies įmonę, atlikti rinkos apžvalgą, planuoti ir organizuoti įmonės veiklą bei tvarkyti jos apskaitą, rengti, tvarkyti ir apskaityti įmonės veiklos dokumentus.

Profesinės įmonės darbo organizatoriaus kompetencijos:

 • Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos sritį.
 • Mokėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes, suprasti pasirinkto verslo vietą ekonominėje sistemoje.
 • Mokėti parengti verslo planą.
 • Suprasti rinkodaros turinį ir jo aplinkas, žinoti rinkos segmentavimo tikslus bei požymius, rinkodaros komplekso elementus, suprasti vartotojo elgseną, rinkodaros organizavimo principus įmonėje.
 • Apibrėžti įmonės veiklos planus, gebėti įvertinti esamą įmonės veiklą.
 • Mokėti sudaryti įmonės darbo planą, suplanuoti materialiuosius išteklius ir pagrįsti jų finansavimo šaltinius.
 • Išmanyti įmonės struktūrinį organizavimą.
 • Suvokti verslo organizavimo ir kontrolės principus.
 • Organizuoti susitikimus, paruošti pristatymus, vesti derybas lietuvių ir užsienio kalba.
 • Organizuoti personalo darbą.
 • Gebėti skatinti darbuotojų motyvaciją dirbti, organizuoti jų profesinės veiklos įvertinimą.
 • Mokėti tvarkyti verslo dokumentus.
 • Gebėti dirbti su įvairiomis taikomosiomis kompiuterio programomis.
 • Suprasti įmonės ūkinės veiklos buhalteriją, išmanyti Lietuvos mokesčių sistemą.
 • Tvarkyti apskaitos bei finansinius dokumentus, sudaryti finansines ataskaitas.
Kasininko-pardavėjo mokymo programa

Trukmė

25 sav./1000 val.

Mokymo programos tikslas – parengti kasininką pardavėją, gebantį dirbti su technologine įranga, vesti pirkimų ir pardavimų apskaitą, priimti ir sandėliuoti prekes, paruošti prekes parduoti, kultūringai aptarnauti pirkėjus ir suteikti jiems teisingą informaciją apie prekes.

Profesinės kasininko pardavėjo kompetencijos:

 • Mokėti vesti pirkimų ir pardavimų apskaitą.
 • Žinoti prekių užsakymo tvarką parduotuvėje.
 • Gebėti priimti ir sandėliuoti prekes, paruošti jas parduoti.
 • Išmanyti prekių klasifikavimo pagal įvairius požymius ypatybes.
 • Išmanyti prekių kokybės rodiklius, kokybės tikrinimo metodus, prekių naudojimo garantinius terminus.
 • Gebėti saugiai dirbti su įranga.
 • Kultūringai aptarnauti pirkėjus ir suteikti jiems teisingą informaciją apie prekes.
Apskaitininko mokymo programa

Trukmė

20 sav./800 val.

Mokymo programos tikslas – parengti apskaitininkus, gebančius kvalifikuotai dirbti įvairių nuosavybės formų įmonėse ir organizacijose atliekant įvairias apskaitos operacijas.

Profesinės apskaitininko kompetencijos:

 • Suprasti apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje ir gebėti ją formuoti.
 • Išmanyti įmonių organizavimo veiklos ypatumus.
 • Identifikuoti ir registruoti ūkio subjektų ūkinius procesus apskaitoje.
 • Atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras.
 • Apskaityti ir kontroliuoti ūkio subjektų finansinį (piniginį) turtą.
 • Žinoti apie atsargų apskaitos būdus, mokėti tvarkyti atsargų analitinę ir sintetinę apskaitą.
 • Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą.
 • Tvarkyti darbo ir darbo užmokesčio apskaitą.
 • Suprasti veiklos finansavimą, gebėti apskaityti nuosavybę.
 • Suvokti finansinių rezultatų nustatymo tvarką ir registravimą apskaitoje.
 • Išmanyti gamybinės veiklos ypatumus.

Gebėti apskaityti gamybos išlaidas bei produkcijos savikainą.

Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programa

Trukmė
22 sav./880 val.

Mokymo programos tikslas – paruošti vizažistą, gebantį atlikti makiažą, mokantį kūrybiškai pritaikyti dekoratyviosios kosmetikos priemones atsižvelgiant į veido odos spalvą, bruožus ir žmogaus individualumą.

Profesinės vizažisto kompetencijos:

 • Įvertinti kosmetinius higieninius kliento poreikius.
 • Įvertinti kliento odą ir rekomenduoti, kaip ją prižiūrėti namuose.
 • Išmanyti žmogaus organizme vykstančius fiziologinius procesus, gebėti šias žinias taikyti praktiškai.
 • Parinkti kosmetines priemones ir medžiagas.
 • Sudaryti kliento aptarnavimo planą.
 • Užtikrinti kokybišką ir saugų kosmetinių procedūrų atlikimą.
 • Atlikti veido odos demakiažą, šveitimą, uždėti kaukę.
 • Atlikti klasikinį higieninį veido ir atskirų kūno dalių masažą.
 • Atlikti įvairius makiažus.
 • Atlikti depiliaciją.
 • Mokėti saugiai dirbti.
 • Mokyti sveikos gyvensenos ir mitybos.
 • Laikytis bendravimo ir bendradarbiavimo principų.
 • Organizuoti verslą.
Barmeno mokymo programa

Trukmė

24 sav./960 val.

Mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą kavinių, restoranų ir barų darbuotoją – barmeną, gebantį organizuoti darbą bare, aptarnauti lankytojus, paruošti ir patiekti maišytus gėrimus (nuo aperityvų iki alkoholinių kokteilių), šaltus ir karštus užkandžius, karštus gėrimus.

Profesinės barmeno kompetencijos:

 • Pasiruošti darbui, laikantis higienos ir darbuotojų saugos bei sveikatos reikalavimų.
 • Paruošti barmeno darbo vietą, racionaliai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Pildyti pirminius apskaitos dokumentus.
 • Pažinti ir įvertinti žaliavų kokybę, žinoti gėrimų ir maisto produktų asortimentą bare.
 • Ruošti šaltus ir karštus užkandžius, rinkinius, desertus.
 • Charakterizuoti konditerijos, itališkos ir prancūziškos tešlos gaminius.
 • Ruošti karštuosius gėrimus, kokteilius, gaminti gėrimus dideliais kiekiais, juos papuošti.
 • Sudaryti meniu.
 • Serviruoti stalus.
 • Aptarnauti lankytojus taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba pagal aptarnavimo baruose darbo taisykles.

Išmanyti maitinimo įmonių verslo organizavimo ypatumus ir juos taikyti darbe.

Konditerio mokymo programa (pagrindinį išsilavinimą turintiems asmenims)

Trukmė

32 sav./1280 val.

Mokymo programos tikslas – išmokyti pagaminti konditerijos gaminius dirbant pagal naujausias technologijas su įvairiomis žaliavomis ir įranga.

Profesinės konditerio kompetencijos:

 • Išmanyti konditerijos cecho darbo organizavimo pagrindus.
 • Žinoti reikalavimus konditerijos cecho patalpoms.
 • Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir darbo higienos reikalavimų.
 • Žinoti, kokie dokumentai naudojami konditerijos cecho apskaitoje, gebėti atlikti pagrindinius apskaičiavimus.
 • Išmanyti miltinės konditerijos gaminių paruošimo technologiją.
 • Skaityti konditerijos gaminių ruošimo receptūras, mokėti naudotis žodynais.
 • Pažinti ir įvertinti žaliavų kokybę, jų asortimentą, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Gebėti sudaryti konditerijos pusgaminių receptūras, paruošti žaliavas.
 • Mokėti paruošti konditerijos pusgaminius ir gaminius, išmanyti kokybės reikalavimus.
 • Gebėti taikyti puošybos elementus skirtingiems konditerijos gaminiams.
Kirpimo paslaugų teikėjo mokymo programa

Trukmė

13 sav./520 val.

Mokymo programos tikslas – suteikti bendrųjų ir kvalifikacijos tobulinimo žinių bei įgūdžių, reikalingų kirpimo paslaugų teikėjo profesiniam pasirengimui.

Profesinės kirpimo paslaugų teikėjo kompetencijos:

 • Mokėti pasiruošti darbui, laikantis higienos reikalavimų.
 • Dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, partneriškai bendrauti su klientu ir bendradarbiais.
 • Išmanyti kirpimų naujoves, gebėti taikyti jas darbe.
 • Gebėti parinkti ir pritaikyti įvairių firmų naujausias kosmetines priemones.
 • Įvertinti kirpimo paslaugų rinką.
 • Organizuoti kirpimo paslaugų pardavimą, tvarkyti buhalterinius dokumentus.
 • Mokėti teisingai dirbti su visais įrankiais, naudojamais kirpyklose.
 • Gebėti kirpti plaukus, sušukuoti, formuoti ūsus bei barzdą, atsižvelgiant į mados reikalavimus, naujoves bei individualius klientų poreikius.
 • Gebėti masažuoti ir plauti galvą.
 • Sugebėti bendrauti ir bendradarbiauti su klientais.
 • Balinti plaukus, dažyti juos įvairiomis spalvomis bei atspalviais.
 • Diagnozavus plauko struktūrą, gebėti teisingai parinkti kosmetiką.
 • Gebėti dezinfekuoti, valyti naudojamus įrankius.
 • Gebėti dirbti elektroniniais kasos aparatais.
 • Mokėti pildyti kasos aparato žurnalą.
 • Kurti saugią ir estetišką klientų aptarnavimo aplinką, užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę.
Kompiuterio operatoriaus mokymo programa

Trukmė

13 sav./520 val.

Mokymo programos tikslas – suteikti žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, leidžiančių profesionaliai atlikti kompiuterių operatoriaus darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.

Profesinės kompiuterių operatoriaus kompetencijos:

 • Išmanyti kompiuterio, jo atskirų įrenginių funkcijas, paskirtį ir aptarnavimo ypatumus.
 • Išmanyti kompiuterių tinklo funkcionavimo ypatumus.
 • Mokėti dirbti su sistemine ir taikomąja programine įranga.
 • Išmanyti komunikacinių technologijų teikiamas galimybes ir mokėti jomis naudotis.
 • Išmanyti įmonės dokumentų tvarkymo reglamentą.
 • Suvokti informacijos saugumo ir patikimumo reikšmę ir problemas.
 • Išmanyti informacinės visuomenės teisinius, socialinius ir etinius aspektus.
Manikiūrininko mokymo programa

Trukmė

13 sav./520 val.

Mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą manikiūrininką, gebantį atlikti saugų ir estetišką manikiūrą naudojant naujausias medžiagas ir taikant modernias technologijas, konsultuoti klientus apie rankų odos priežiūrą, išmanantį individualaus verslo organizavimo pradmenis ir turintį asmeninių gebėjimų integruotis darbo rinkoje.

Profesinės manikiūrininko kompetencijos:

 • Mokėti pasiruošti darbui laikantis higienos reikalavimų.
 • Dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, partneriškai bendrauti su klientu ir bendradarbiais.
 • Išmanyti rankų masažo ir manikiūro technologijas.
 • Žinoti apie rankų priežiūrai, manikiūrui reikalingas medžiagas.
 • Mokėti saugiai dirbti manikiūro darbo priemonėmis ir įrankiais.
 • Nustatyti klientų rankų nagų ir odos būklę, parinkti rankų bei nagų priežiūrai reikalingą kosmetiką.
 • Vadovaujantis higienos ir estetikos reikalavimais atlikti rankų masažą ir manikiūrą.
 • Atlikti rankų odos priežiūros procedūras.
Konditerio mokymo programa (pradinį išsilavinimą turintiems asmenims)

Trukmė

40 sav./1600 val.

Mokymo programos tikslas – išmokyti pagaminti konditerijos gaminius dirbant pagal naujausias technologijas su įvairiomis žaliavomis ir įranga.

Profesinės konditerio kompetencijos:

 • Gebėti pasiruošti darbui laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos reikalavimų.
 • Išmanyti reikalavimus konditerijos cecho patalpoms.
 • Pažinti ir įvertinti žaliavų kokybę, išmanyti jų asortimentą, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Gebėti naudotis technine dokumentacija, informacinėmis technologijomis.
 • Gebėti sudaryti konditerijos pusgaminių receptūras, paruošti žaliavas.
 • Mokėti paruošti konditerijos pusgaminius ir gaminius, išmanyti kokybės reikalavimus.
 • Gebėti taikyti puošybos elementus skirtingiems konditerijos gaminiams.
Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa

Trukmė

18 sav./720 val.

Mokymo programos tikslas – suteikti žinių ir praktinių įgūdžių šiose metalo suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis profesinės veiklos srityse: ankinis-lankinis suvirinimas glaistytais elektrodais (kodas pagal ISO 4063-111, suvirinimo procesas apibūdinamas pagal ISO 857 standartą), dujinis suvirinimas (acetileninis deguoninis kodas pagal ISO 4063-311, suvirinimo proceso apibūdinimas pagal ISO 857 standartą), ujinis metalų pjovimas.

Profesinės metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis kompetencijos:

 • Parinkti tinkamą suvirinimo procesą, paruošti gaminių briaunas suvirinimui, sukabinti gaminius prieš suvirinimą.
 • Taikyti suvirinimo deformacijų sumažinimo metodus ir priemones, įvertinti suvirintų siūlių kokybę.
 • Saugiai atlikti suvirinimo ir metalų pjovimo darbus.
 • Naudotis elektros lanko maitinimo šaltiniais ir įranga.
 • Parinkti reikiamas suvirinimo medžiagas ir suvirinimo rėžimus, reikiamą siūlių atlikimo techniką, kokybiškai suvirinti plieno gaminius, įvertinti suvirinimo siūlės kokybę ir ištaisyti defektus.
 • Suvirinti plieno plokštes, vamzdį prie plokštės sandūrinėmis ir kampinėmis siūlėmis visose erdvės padėtyse.
 • Sukabinti vamzdžių detales prieš suvirinimą, naudojant specialius surinkimo įrankius.
 • Suvirinti vamzdžius sandūrinėmis siūlėmis įvairiose erdvės padėtyse, įvertinti vamzdžių sandūrų suvirinimo siūlės kokybę ir ištaisyti defektus.
 • Naudotis dujinio suvirinimo įranga, pasirinkti reikiamas suvirinimo medžiagas ir suvirinimo režimus, parinkti reikiamą suvirinimo siūlių atlikimo techniką, kokybiškai suvirinti plieno gaminius, įvertinti suvirinimo siūlės kokybę ir ištaisyti defektus.
 • Sukabinti vamzdžių detales prieš  suvirinimą, naudojant specialią įrangą.
 • Suvirinti vamzdžių sandorinėmis ir kampinėmis siūlėmis įvairiose erdvės padėtyse.
 • Naudotis suvirintojo dujomis saugos darbe priemonėmis.
 • Naudotis dujinio pjovimo įranga, parinkti reikiamas pjovimo medžiagas ir režimus, teisingai parinkti dujinio pjovimo atlikimo techniką ir kokybiškai pjauti plieno gaminius.
 • Įvertinti dujinio pjovimo kokybę.
Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa

Trukmė

13 sav./520 val.

Mokymo programos tikslas – paruošti kvalifikuotą virtuvės pagalbinį darbuotoją, gebantį atlikti pirminį žaliavų apdorojimą įmonėse, paruošti pusgaminius pagal šiuolaikinius kokybės reikalavimus.

Profesinės pagalbinio virtuvės darbuotojo kompetencijos:

 • Išmanyti darbo higienos reikalavimus.
 • Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų dirbant su įrenginiais ir inventoriumi.
 • Gebėti paruošti darbo vietą praktinei užduočiai atlikti.
 • Suprasti pagalbinio virtuvės darbuotojo teises ir pareigas.
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su bendradarbiais kolektyve.
 • Pažinti ir įvertinti žaliavų kokybę, išmanyti jų asortimentą, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Atlikti pirminį žaliavų paruošimą.
 • Išmanyti patiekalų šiluminio paruošimo būdus.
 • Gebėti paruošti pusgaminius iš žuvies ir nežuvinių jūros produktų, natūralios mėsos, maltinių ir leistinių masės, paukštienos, kruopų, makaronų ir daržovių patiekalų, varškės ir miltinių patiekalų.
Pardavėjo mokymo programa (pagrindinį / vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims)

Trukmė

30 sav./1200 val.

22 sav./880 val.

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą pardavėją, gebantį kultūringai ir profesionaliai aptarnauti pirkėją, puikiai išmanantį prekių asortimentą, gebantį suteikti pirkėjams reikalingą informaciją apie prekių savybes, jų kokybės rodiklius, prekių ženklinimą, prekių galiojimo laiką, mokantį dirbti elektroniniais kasos aparatais, gebantį atlikti materialinių vertybių apskaitą.

Profesinės pardavėjo kompetencijos:

 • Išmanyti prekybos verslo organizavimo sąlygas ir formas.
 • Gebėti sutvarkyti prekybos salės, skyrių darbo vietą, paruošti darbui įrenginius, paruošti prekes pardavimui.
 • Gebėti priimti prekes, pildyti pirminius dokumentus.
 • Gebėti paskirstyti ir išdėstyti prekes.
 • Sandėliuoti prekių atsargas.
 • Mokėti dirbti su technologiniais įrengimais, elektroniniais kasos aparatais.
 • Suvokti profesinio bendravimo etiketą.
 • Gebėti konsultuoti pirkėjus.
 • Išmanyti prekių klasifikavimą ir mokėti apibūdinti prekių asortimentą.
 • Išmanyti vartojamąsias prekių savybes.
 • Gebėti pildyti apskaitos dokumentus.
 • Gebėti apskaičiuoti materialines vertybes.
Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa

Trukmė

13 sav./520 val.

Mokymo programos tikslas – paruošti kvalifikuotą virtuvės pagalbinį darbuotoją, gebantį atlikti pirminį žaliavų apdorojimą įmonėse, paruošti pusgaminius pagal šiuolaikinius kokybės reikalavimus.

Profesinės pagalbinio virtuvės darbuotojo kompetencijos:

 • Išmanyti darbo higienos reikalavimus.
 • Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų dirbant su įrenginiais ir inventoriumi.
 • Gebėti paruošti darbo vietą praktinei užduočiai atlikti.
 • Suprasti pagalbinio virtuvės darbuotojo teises ir pareigas.
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su bendradarbiais kolektyve.
 • Pažinti ir įvertinti žaliavų kokybę, išmanyti jų asortimentą, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Atlikti pirminį žaliavų paruošimą.
 • Išmanyti patiekalų šiluminio paruošimo būdus.
 • Gebėti paruošti pusgaminius iš žuvies ir nežuvinių jūros produktų, natūralios mėsos, maltinių ir leistinių masės, paukštienos, kruopų, makaronų ir daržovių patiekalų, varškės ir miltinių patiekalų.
Pardavėjo konsultanto mokymo programa

Trukmė

29 sav./1160 val.

Mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą pardavėją konsultantą, gebantį profesionaliai konsultuoti, kultūringai aptarnauti pirkėją, vesti materialinių vertybių apskaitą dirbti elektroniniais, kompiuteriniais kasos aparatais, darbe taikyti informacines technologijas bei suteikti besimokantiems kompetencijų ir motyvacijos integruotis į darbo rinką, sėkmingai derinti savo pareigas darbe ir šeimoje.

Profesinės pardavėjo konsultanto kompetencijos:

 • Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos bei geros higienos reikalavimų.
 • Žinoti pardavėjo konsultanto teises ir pareigas.
 • Žinoti prekybos verslo organizavimo sąlygas ir formas.
 • Naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Indentifikuoti savo poreikius, spręsti savo socialines problemas.
 • Mokėti priimti prekes.
 • Žinoti prekių laikymo sąlygas.
 • Išmanyti prekių vartojamąsias prekių vertes.
 • Teikti profesionalią informaciją pirkėjams apie prekes ir paslaugas.
 • Etiškai bendrauti su pirkėjais ir bendradarbiais.
 • Taikyti prekių pardavimo technologijas.
 • Dirbti prekybos įmonių technologiniais įrengimais, inventoriumi.
 • Suvokti materialinių vertybių apskaitos svarbą prekybos įmonės veikloje ir mokėti pildyti apskaitos dokumentus.
Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa

Trukmė

5 sav./200 val.

Mokymo programos tikslas – suformuoti profesinius gebėjimus ir kompetencijas, suteikiančias galimybę teikti įvairių rūšių socialines paslaugas savarankiškumą praradusiems asmenims.

Profesinės socialinio darbuotojo padėjėjo kompetencijos:

 • Suprasti ir analizuoti priežastis, sukeliančias asmens socialines problemas.
 • Teikti socialines paslaugas įvairių grupių klientams pagal nustatytą poreikį.
 • Kurti saugią, estetinius reikalavimus ir asmens poreikius tenkinančią aplinką.
 • Suprasti asmens higienos normas ir propaguoti jas.
 • Palaikyti tinkamą psichologinį mikroklimatą bendraujant su klientu ir jo socialine aplinka.
 • Gebėti įtraukti į paramos procesą klientą ir jo socialinę aplinką.
 • Visapusiškai lavintis ir turtinti savo asmenybę.
 • Gebėti tobulėti ir keistis reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius ir siekiant būti aktyviu pokyčių dalyviu.
Sodybos želdinių prižiūrėtojo mokymo programa

Trukmė

8 sav./320 val.

Mokymo programos tikslas – paruošti kvalifikuotus darbuotojus, galinčius prižiūrėti pasodintus želdinius bei užsodinti naujus želdinių plotus pagal pateiktą projektą.

Profesinės sodybos želdinių prižiūrėtojo kompetencijos:

 • Parinkti vietą, gėles, paruošti vietą gėlynui.
 • Parinkti vietą medžiams, spygliuočiams ir krūmams.
 • Genėti medžius, karpyti gyvatvorę.
 • Paruošti kompostą.
 • Užsėti plotą veja, veją gebėti prižiūrėti.
 • Sodinti medžius ir gėles.
Valytojo mokymo programa (pagrindinį/ pradinį išsilavinimą turintiems asmenims)

Trukmė

7 sav./280 val.

8 sav./320 val.

Mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotus valytojus, gebančius profesionaliai išvalyti ir sutvarkyti patalpas biuruose, prekybos centruose, gyvenamuosiuose namuose, viešbučiuose, visuomeninio maitinimo įstaigose, mokymo įstaigose.

Profesinės valytojo kompetencijos:

 • Pasiruošti darbui, laikantis higienos ir darbuotojų saugos bei sveikatos reikalavimų.
 • Įvertinti darbų apimtį, racionaliai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Suprasti valymo paslaugų sferos darbuotojui keliamus reikalavimus.
 • Saugiai eksploatuoti patalpų valymo ir priežiūros įrengimus bei inventorių, pagal paskirtį saugiai naudoti chemines valymo priemones.
 • Pasirinkti ir naudoti patalpų priežiūrai reikalingus įrankius ir inventorių.
 • Pasirinkti įvairias patalpų apdailos ir priežiūros medžiagas ir atpažinti nešvarumų rūšis.
 • Išmanyti valiklių klasifikaciją, sudėtį, savybes.
 • Žinoti įvairių paviršių valymo technologijas.
 • Atlikti stiklinių, veidrodinių, kietų paviršių valymą.
 • Atlikti kilimų ir kiliminių dangų valymą sausu ir drėgnu būdu.
 • Atlikti medinių, minkštų, odinių, odos pakaitalų baldų valymą.
 • Atlikti įvairių metalinių, dažytų, betoninių ir cementinių paviršių valymą.
 • Atlikti vonių, kriauklių, WC valymą.
 • Atlikti darbų savikontrolę.
Pynėjo iš vytelių mokymo programa

Trukmė

24 sav./960 val

Mokymo programos tikslas – parengti pynėją iš vytelių, gebantį pinti praktinės-buitinės paskirties gaminius įvairiais pynimo būdais iš vytelių ir pluošto, puoselėjantį nacionalinius amatus, tautos tradicijas, gebantį įvertinti pynimo, kaip verslo, galimybes.

Profesinės pynėjo iš vytelių kompetencijos:

 • Žinoti apie pynimui naudojamas medžiagas, jų įvairovę ir savybes.
 • Išmanyti vytelių auginimo savybes ir pjovimui keliamus reikalavimus, rūšiavimą ir laikymo sąlygas, vytelių nužievinimo, drožimo sąlygas ir naudojamą įrangą.
 • Išmanyti žaliavos mirkymo, džiovinimo sąlygas.
 • Išmanyti vytelių skaldymo, drožimo, mirkymo, balinimo, dažymo technologiją.
 • Pažinti pynimui naudojamus įrankius ir pynimo pagalbines priemones bei suvokti jų naudojimo ypatumus.
 • Laikytis darbų saugos, higienos reikalavimų ir racionaliai organizuoti darbą.
 • Gebėti paruošti plantaciją sodinukams auginti.
 • Gebėti paruošti žaliavą ir darbo įrankius, įrangą bei pagalbines pynimo priemones darbui.
 • Gebėti pinti įvairiais pynimo būdais.
 • Gebėti pinti buitinės, dekoratyvinės paskirties gaminius, nesudėtingus baldus.
 • Gebėti apskaičiuoti gaminių vertę.
Suvirintojo dujomis mokymo programa

Trukmė

11 sav./440 val.

11,5 sav./456 val.

Mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą suvirintoją dujomis, gebantį kokybiškai ir saugiai atlikti dujinio suvirinimo darbus.

Profesinės suvirintojo dujomis kompetencijos:

 • Skaityti suvirinimo montavimo brėžinius ir braižymo eskizus.
 • Išmanyti suvirinimo įrenginių paskirtį, veikimo principą ir mokėti atlikti jų techninę priežiūrą.
 • Paruošti suvirintojo darbo vietą ir įrenginius darbui.
 • Suvokti dujinio suvirinimo esmę.
 • Paruošti gaminių briaunas suvirinimui ir taisyklingai surinkti gaminius.
 • Parinkti reikiamą suvirinimo techniką ir rėžimus.
 • Nustatyti suvirinimo siūlių defektus ir juos ištaisyti.
 • Saugiai atlikti suvirinimo dujomis darbus.
 • Suvirinti vamzdžius sandorinėmis siūlėmis.
 • Suvirinti plieninių vamzdžių tėjinius sujungimus kampinėmis siūlėmis.
 • Žinoti LR pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius saugą darbe, gamybinio traumatizmo priežastis.
 • Suprasti gamybos atliekų tvarkymo reikšmę.
Apskaitininko mokymo programa

Trukmė: 20 sav. / 800 val.

Mokymo programos tikslas – parengti apskaitininkus, gebančius kvalifikuotai dirbti įvairių nuosavybės formų įmonėse ir organizacijose atliekant įvairias apskaitos operacijas.

Profesinės apskaitininko kompetencijos:

 • Suprasti apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje ir gebėti ją formuoti.
 • Išmanyti įmonių organizavimo veiklos ypatumus.
 • Identifikuoti ir registruoti ūkio subjektų ūkinius procesus apskaitoje.
 • Atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras.
 • Apskaityti ir kontroliuoti ūkio subjektų finansinį (piniginį) turtą.
 • Žinoti apie atsargų apskaitos būdus, mokėti tvarkyti atsargų analitinę ir sintetinę apskaitą.
 • Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą.
 • Tvarkyti darbo ir darbo užmokesčio apskaitą.
 • Suprasti veiklos finansavimą, gebėti apskaityti nuosavybę.
 • Suvokti finansinių rezultatų nustatymo tvarką ir registravimą apskaitoje.
 • Išmanyti gamybinės veiklos ypatumus.
 • Gebėti apskaityti gamybos išlaidas bei produkcijos savikainą.

Asmenys, baigę mokymo programą ir išlaikę kvalifikacijos egzaminą, įgyja apskaitininko kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti apskaitininku individualiose, viešosiose, biudžetinėse įstaigose ir organizacijose, akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse.

Programa skirta turintiems vidurinį išsilavinimą.

Betonuotojo mokymo programa

Trukmė: 7 sav. / 280 val.

Būsimieji betonuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi medžiagų pažinimo, betonavimo darbų technologijos, pastatų dalių, profesinių skaičiavimų, darbuotojų saugos ir sveikatos, brėžinių skaitymo ir kt.
Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokomosiose dirbtuvėse, kurio trukmė – 1 savaitė, antrasis etapas – statybos įmonėje, kurio trukmė – 4 savaitės. Praktinio mokymo trukmė iš viso – 5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medžiagų atpažinimo, betonavimo darbų technologijos ir kt. gebėjimai.
Betonuotojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Mūrininko mokymo programa

Trukmė: 20 sav. / 800 val.

Būsimieji mūrininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi bendrųjų statybos darbų, pastolių įruošimo ir aukštalipio darbų, nesudėtingų betonavimo darbų, vidutinio sudėtingumo konstrukcijų mūrijimo darbų, krovinių kabinimo, darbo brėžinių skaitymo ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje ir darbo vietoje. Praktinio mokymo trukmė –15 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami mūrijimo, bendrųjų statybos darbų, pastolių įruošimo ir kt. gebėjimai.
Mūrininko mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Plytelių klojėjo mokymo programa

Trukmė: 19 sav. / 760  val.

Būsimieji plytelių klojėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi bendrųjų statybos darbų, paprastų ir vidutinio sudėtingumo tinkavimo darbų ir plytelių klojimo darbų.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje ir statybų aikštelėje. Praktinio mokymo trukmė –15 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami plytelių klojimo, bendrųjų statybos darbų, paprastų ir vidutinio sudėtingumo tinkavimo darbų ir kt. gebėjimai.
Plytelių klojėjo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Tinkuotojo mokymo programa

Trukmė: 19 sav. / 760  val.

Būsimieji tinkuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi 4 modulių: bendrųjų statybos darbų, skiedinio maišyklių ir tinkavimo agregatų, vidutinio sudėtingumo tinkavimo darbų, pastolių įrengimo ir aukštalipių darbų. Kiekvieno modulio mokymo turinys susideda iš teorinio ir praktinio mokymo.
Antrajame, trečiajame ir ketvirtajame moduliuose šalia praktinio mokymo mokomosiose dirbtuvėse numatytas praktinis mokymas statybos objekte, kuriam vadovauja profesijos mokytojas ir jo trukmė – 11,5 savaitės. Praktinio mokymo trukmė iš viso – 15 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami bendrieji statybų ir kt. gebėjimai.
Tinkuotojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Virėjo mokymo programa (su pradiniu išsilavinimu)

Trukmė: 36 sav. / 1440 val.

Mokymo programos tikslas – parengti virėją, mokantį ruošti sveiką ir kokybišką maistą, gebantį jį patiekti. Profesinės virėjo kompetencijos:

 1. Pasiruošti darbui, laikantis higienos ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
 2. Paruošti darbo vietą duotai užduočiai atlikti, racionaliai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 3. Įvertinti žaliavų kokybę, išmanyti jų asortimentą, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 4. Atlikti pirminį žaliavų paruošimą.
 5. Išmanyti šiluminio paruošimo būdus.
 6. Paruošti sultinius, sriubas ir padažus, juos patiekti.
 7. Paruošti ir patiekti karštuosius patiekalus.
 8. Paruošti šaltuosius patiekalus ir užkandžius, juos patiekti.
 9. Paruošti saldžiuosius patiekalus ir juos patiekti.
 10. Paruošti ir patiekti karštuosius ir šaltuosius gėrimus.
 11. Paruošti dietinius ir vegetarinius patiekalus, juos patiekti.
 12. Naudotis technologine dokumentacija.
 13. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų dirbant su įrenginiais ir inventoriumi.

Asmenys, baigę mokymo programą ir sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą, įgyja virėjo kvalifikaciją ir gali dirbti virėjais restoranuose, kavinėse, valgyklose, kulinarijos cechuose, kitose maitinimo, mažmeninio prekybos tinklo įmonėse ar pradėti savo verslą. Programa skirta turintiems pradinį išsilavinimą.