Vykdomi

Renovacija ne tik mokymo centro išorėje bet ir viduje

 RENOVACIJA NE TIK MOKYMO CENTRO IŠORĖJE BET IR VIDUJE

Praėjusių metų paskutinį mėnesį, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pasirašė su Centrine projektų valdymo agentūra sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-07-0001 „KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO STATYBOS SEKTORIAUS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ veiklų įgyvendinimo ir finansavimo skyrimo.

Projektu sprendžiama problema – nepatenkintas statybinio profilio specialistų poreikis Klaipėdos apskrityje, nes neišnaudojamos statybinio profilio profesinio mokymo galimybės.

Projekto tikslas – užtikrinti prieinamas aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugas pagal vykdomas statybinio profilio mokymo programas.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras įgyvendinęs projektą, kurio metu rekonstruos mokomąjį pastatą ir įsigys statybinio profilio profesiniam mokymui vykdyti įrangą, tikisi, kad užtikrinus aukštos kokybės statybinio profilio profesinio mokymo paslaugų teikimą, bus patenkintas kvalifikuotų darbuotojų poreikis Klaipėdos apskrities statybų sektoriuje, tai didins čia veikiančių statybos įmonių konkurencingumą.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto vertė – 2.900.000 Eur.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo lėšų.

Atsinaujiname didindami energijos vartojimo efektyvumą

image description

2018 m. balandžio 10 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras sudarė su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, tris, Centrinės valdžios viešųjų pastatų, esančių adresu Taikos pr. 67, Klaipėda, atnaujinimo didinant energijos vartojimo efektyvumą, paskolos, iš Energijos efektyvumo fondo lėšų, sutartis (toliau – projektas).

Projekto metu, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro trijuose pastatuose, kurie randasi adresu Taikos pr. 67, Klaipėda, bus vykdomi atstatomieji ir kiti rangos darbai. Minėtų darbų dėka, bus gerinamos pastato ir jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir užtikrinamas energijos vartojimo efektyvumo didinimas bei pasiekiama ne mažesnė, kaip C pastato energinio naudingumo klasė.

Projekto trukmė  – 24 mėnesiai.

Įgyvendinamas projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

„Nordplus“ projektas „Baltic countries learning together“

Logo+Nordplus

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras gavo „Nordplus“ – Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos paramą projekto „Baltic countries learning together“ parengiamajam vizitui įgyvendinti.

Projekto partneriai:

 • Viljandi profesinio mokymo centrase, Estija;
 • Jelgavos technikos mokykla, Latvija.

2018 m. sausio 10-12 dienomis įvyko partnerių susitikimas Estijoje, Viljandi profesinio mokymo centre.

Susitikimo tikslas – susipažinti su būsimais projekto partneriais bei parengti paraišką Nordplus Junior programos finansavimui gauti.

page_700x526

„Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projektas "Development of Sectoral Qualification Descriptors for EQF level 5"

logo 2

2016 m. lapkričio 1 dieną Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pradėjo įgyvendinti „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projektą „Development of Sectoral Qualification Descriptors for EQF level 5“, projekto Nr. 2016-1-LT01-KA202-023178.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. lapkričio 1 d. – 2018 m. spalio 31 d.

Pagrindinis projekto tikslas:
Sukurti skirtingų sektorių kvalifikacijų aprašus, siekiant sudaryti sąlygas vystyti tarptautiniu mastu pripažįstamas kvalifikacijas, kurių reikalauja šios dienos darbo rinka.

Numatomi projekto rezultatai ir jų poveikis:
Projektu siekiama pagerinti pereinamumą tarp profesinio mokymo ir aukštojo mokslo ir skirtingų kvalifikacijos lygmenų, taip sudarant galimybes besimokantiems ir dirbantiems siekti aukštesnės kvalifikacijos ir įgyvendinti mokymosi visa gyvenimą nuostatas.
Europos profesinio rengimo plėtros centro (CEDEFOP) 2014 m. atlikta V (penkto) Europos Kvalifikacinės Struktūros lygmens kvalifikacijų studija parodė, kad šio lygmens kvalifikacijos vaidina svarbų vaidmenį pagerinant patekimą į darbo rinką, užtikrina karjeros augimą ir tolesnio mokymosi tęstinumą pereinant į aukštojo mokslo studijas. V lygmens kvalifikacijos ypač patraukios asmenims, turintiems profesinio mokymo kvalifikacijas ir darbo patirties, kadangi suteikia galimybę patobulinti kvalifikaciją atsižvelgiant į pasiekimus mokantis darbo vietoje.
Lietuvoje, kaip ir kai kuriose projekto partnerių šalyse šiuo metu nėra V lygmens kvalifikacijas teikiančių programų, tačiau numatyta jas rengti artimiausioje ateityje. Todėl labai svarbu tiksliai apsibrėžti, kokių kvalifikacijų šiame lygmenyje pageidauja darbdaviai ir besimokantieji ir ką galėtų pasiūlyti profesinio mokymo teikėjai atsižvelgiant į sektorių specifiką.

Projekto metu sukurto intelektiniai produktai:

 1. Atlikti tarptautinės patirties palyginamąją studiją, siekiant išsiaiškinti, kokie gali būti V lygio sektoriniai kvalifikacijų aprašai, kokio tipo kvalifikacijos patenka skirtingose šalyse į V lygmenį ir kokiais dokumentais tai apibrėžiama.
 2. Išsiaiškinti pagrindinių socialinių partnerių (visų pirma darbdavių, o taip pat mokymo institucijų ir besimokančiųjų) lūkesčius ir poreikius V lygio kvalifikacijomis projekto partnerių šalyse.
 3. Parengti V lygio kvalifikacijų aprašus pasirinktuose ūkio veiklos sektoriuose.
 4. Parengti pilotinę V lygio mokymo programą paslaugų sektoriuje.

Projekto partneriai:

 • VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras;
 • VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras;
 • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;
 • Essenia UETP – University and Enterprise Training Partnership s.r.l., Italija;
 • Fundación Laboral del Metal, Ispanija;
 • Esprominho, Portugalija.

2017 m. sausio 25-26 dienomis, įvyko pirmasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Vilniuje

2017 m. birželio 12-13 dienomis, įvyko antrasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Italijoje

Išsamiau apie projektą galima sužinoti el. pašto adresu: egle.radziene@klaipedosgpmc.lt.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

projekto partneriai

Projektas „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra. I etapas“

image description

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras partnerio teisėmis dalyvauja įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra. I etapas“, projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001.

Projektą įgyvendina Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kartu su partneriais – asocijuotomis verslo struktūromis (Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija) ir Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo  centru.

Projekto tikslas – Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį, parengti naujus profesinius standartus ir modulines profesinio mokymo programas, jas įgyvendinti bei parengti interaktyvias elektronines mokymosi priemones.

Centras šiame projekte yra partneris atsakingas už  V LTKS lygmens profesinio mokymo programų rengimą ir įgyvendinimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatoma parengti šias V LTKS lygio programas:

 • „Apdailininkas montuotojas meistras“,
 • „Mūrininkas meistras“,
 • „Fasadų apšiltintojas meistras“,
 • „Suvirintojas meistras“,
 • „Stogdengys meistras“,
 • „Transporto priemonių techninės priežiūros meistras“.

Parengus šias profesinio mokymo programas numatoma  organizuoti asmenų, pageidaujančius mokytis pagal V LTKS lygio modulines programas atranką ir įvertinti jų turimą patirtį, apmokyti asmenis pagal parengtas programas ir suteikti jiems V LTKS lygio „Meistro“ kvalifikaciją.

Rengiant programas Centras glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, Vakarų Lietuvos regiono įmonėmis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu yra organizuojamos apvaliojo stalo diskusijos (viešosios konsultacijos), kurių tikslas – aptarti su suinteresuotoms organizacijoms ir asmenims rengiamų programų projektus, siekiant gauti pasiūlymus, rekomendacijas, rasti problemų sprendimo būdus, tenkinančius visas suinteresuotas šalis, pasidalinti gerąja patirtimi ir skatinti socialinių partnerių dalyvavimą modulinių profesinio mokymo programų bei joms skirtų mokymosi priemonių rengimo procese.

Projekto metu pasiekti Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros rezultatai padės išspręsti aktualias Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros problemas, sudarys prielaidas spartesnei šalies ekonominei ir socialinei plėtrai, skatins mokymąsi visą gyvenimą, didins profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei patrauklumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-12-05 – 2020-06-05.

koliažas

Startavo apvaliojo stalo diskusijos – konsultacijos:
Pirmoji diskusija
Antroji diskusija
Trečioji diskusija
Ketvirtoji diskusija
Penktoji diskusija
Šeštoji diskusija

Aštuntoji diskusija