Naujienos

Gimnazijos skyrius sėkmingai įgyvendina tarptautinį projektą „Europos klimato iniciatyva: kartu už darnią mokyklą“

Gegužės 18 dieną vyko mokymai skyriaus pedagogams apie darnaus vystymo temų integravimą į ugdymo turinį, pristatyta metodinė medžiaga „Darnaus vystymosi švietimas: praktinis vadovas mokytojams“. Įgytas žinias pedagogai pritaikys pamokose: dar šiais mokslo metais bus pravestos biologijos, chemijos, kalbų (lietuvių, anglų, rusų), istorijos, matematikos, informatikos pamokos, kuriose bus analizuojamos visai žmonijai aktualios klimato kaitos, šiltnamio efekto, oro bei vandens taršos, skurdo ir maisto trūkumo bei kitos problemos. Visi drauge sieksime svarbiausio projekto tikslo – padėti mokiniams geriau suprasti šias problemas, jų poveikį mūsų kasdienybei, stiprinti mokinių sąmoningumą, skatinant keisti sprendimus ir veiksmus į labiau atsakingus aplinkos atžvilgiu.

Paskutinė veikla šiais mokslo metais – darnaus vystymosi idėjas integruojančios pamokos 9-11 klasių mokiniams. Iš viso pravestos 9 tokios pamokos, trys iš jų – integruotos. Klimato kaita, atmosferos oro ir vandens tarša, biologinės įvairovės mažėjimas, maisto trūkumas ir kitos mums visiems aktualios  problemos buvo analizuojamos nuotolinėse matematikos, chemijos, biologijos, etikos, anglų kalbos, integruotose: istorijos-lietuvių kalbos, istorijos-geografijos, rusų kalbos-biologijos pamokose. Kūrybingai, panaudodami problemų sprendimu grįstą mokymąsi, mokytojai supažindino mokinius su darnaus vystymosi tikslais, uždaviniais, aplinką tausojančiomis idėjomis, o mokiniai entuziastingai diskutavo, siūlė problemų sprendimo būdus. Naujais mokslo metais laukia paskutinė projekto veikla – mokinių pasiūlytų iniciatyvų įgyvendinimas Centre.

Informaciją pateikė biologijos mokytoja Rita Nekrošienė