Naujienos

2023 m. vasario 28 d. Centre vyko metodinė diena ,,Mokinių įgalinimas mokytis. E. Galvanausko profesinio mokymo centro patirtis‘‘. Metodinės dienos tikslas – pasidalinti gerosios patirties integruotų pamokų ir veiklų pavyzdžiais, pristatyti veiklas skirtingų gebėjimų mokiniams įtraukiojo ugdymo kontekste, pasidalinti gerąja patirtimi ne tik su Centre dirbančiais kolegomis, bet ir su dalykų specialistais Klaipėdos mieste, pristatyti Centro mokytojų bendradarbiavimo formas ir sritis. Renginio dalyvius pasveikinusi Centro direktorė doc. dr. Dalia Martišauskienė akcentavo, kad, artėjant įtraukiajam ugdymui, labai svarbu rasti būdus ir metodus, įgalinančius mokytis kiekvieną mokinį. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė Jovita Norvilienė taip pat akcentavo artėjančios įtraukties svarbą ugdymo procese.

Metodinėje dienoje mokytojai pristatė pranešimus ir praktinių veiklų pavyzdžius:

  1. Pranešimas ,,Mokomės iš asmenybių  (įgalinimas mokytis integruotose veiklose)“. Vaiva Žekonienė, Asta Žalinauskaitė
  2. Pranešimas ,,Gerosios patirties sklaida (integruotas ugdymas) Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre“. Aušra Grikštaitė, Arūnas Srėbalius, Valdas Tuinyla
  3. Pranešimas ,,Mokinių įveiklinimas mokantis anglų kalbos“. Živilė Kaziukonienė, Roberta Mokerova
  4. Pranešimas ,,Interaktyvių metodų pasirinkimas įtraukiančiam ugdymui organizuoti’’. Inga Kulikauskė
  5. Pranešimas ,,LJA Antreprenerystės ugdymo programa – AcceleratorX. Jaunoji bendrovė – mokinių įveiklinimo galimybė“. Laimutė Gegieckienė
  6. Pranešimas ,,Mokinių aktyvinimas įtraukiant į mokymo/si procesą projektus, viktorinas“. Daumantė Narmontė
  7. Pranešimas / praktinis užsiėmimas ,,Kūrybinis procesas komandoje – įveiklinimo motyvas“. Rima Vengalienė, Gintarė Andrijauskienė

Informaciją pateikė lietuvių kalbos vyr. mokytoja Vaiva žekonienė