Naujienos

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.  bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams siūlo mokytis šiuos modulius 

Priėmimas mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius vyksta vadovaujantis 2023-2024 ir 2024-2025 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planais, patvirtintais LR ŠMSM 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-586 ,,Dėl 2023-2024 ir 2024-2025 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo”:

  1. Mokinio, kuris mokosi 9 klasėje ir kartu pagal formaliojo profesinio mokymo programos modulį (modulius), individualus ugdymo planas sudaromas mokyklai ir profesinio mokymo įstaigai pasirašius Bendradarbiavimo sutartį.

1.1. Mokinys gali rinktis formaliojo profesinio mokymo programos modulį (modulius), ne mažiau kaip 5 mokymosi kreditų (t. y. 110 kontaktinių valandų) ir ne daugiau kaip 10 mokymosi kreditų (t. y. 220 kontaktinių valandų) apimties dvejiems mokymosi metams (besimokydamas 9-10 kl.).

1.2. Mokinys, kuris mokosi 9 klasėje ir pasirenka mokytis kartu pagal formaliojo profesinio mokymo programos modulį (modulius), gali nesimokyti technologijų dalyko.

  1. Mokiniui, kuris mokosi 11 klasėje ir kartu pagal formaliojo profesinio mokymo programos modulį (modulius), individualus ugdymo planas sudaromas mokyklai ir profesinio mokymo įstaigai pasirašius Bendradarbiavimo sutartį.

2.1. Mokinys gali rinktis formaliojo profesinio mokymo programos modulį (modulius) ne mažiau kaip 5 mokymosi kreditų, t. y. 110 kontaktinių valandų, ir ne daugiau kaip 20 mokymosi kreditų apimties, t. y. 440 kontaktinių valandų, dvejiems mokymosi metams (besimokydamas 11-12 kl.). Šiuo atveju profesinio mokymo programos modulis – pasirenkamasis dalykas.

2.2. Žmogaus saugos programos turinys gali būti integruojamas į atitinkamus formaliojo profesinio mokymo programos modulius.

3. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais ir moduliui ar programai įgyvendinti skirtomis kontaktinėmis valandomis, neviršijant nustatyto mokiniui maksimalaus savaitinio pamokų skaičiaus.

  1. Priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO): 2024 m. birželio 3 – rugpjūčio 25 dienomis.

4.1. Nurodytomis priėmimo datomis Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje mokiniai turės galimybę iš pateikto programų modulių sąrašo (patvirtinto ŠMSM) pasirinkti atitinkamo kvalifikacijos lygio jam įdomios programos modulį (modulius). Tai atlikti mokinys gali savarankiškai (sistemoje) arba atvykęs į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą.

  1. Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas (ar jų modulius), Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti mokamos stipendijos ir teikiama kita materialinė parama.
  2. Mokinys, baigęs atskirą modulį, teisės aktų nustatyta tvarka gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau profesinio mokymo programose ar aukštojo mokslo studijose pagal to paties kvalifikacijos lygio ir tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos bus įskaitomos, mokiniui sutrumpės mokymosi laikas.
  3. Vienas mokymosi kreditas prilyginamas 27 akademinėms valandoms. Įgyvendinant formaliojo profesinio mokymo programą, 1 mokymosi kredito 22 akademinės valandos skiriamos kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, o 5 akademinės valandos – mokinio savarankiškam mokymuisi, kuriam nevadovauja mokytojas.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras mokymus vykdo lanksčiai ir su kiekviena bendrojo ugdymo institucija aptartų mokyklai patogų pamokų grafiką ir kitus esminius mokymosi modulių klausimus.

Maloniai kviečiame bendradarbiauti
Kontaktinė informacija pasiteirauti: Antanas Jurevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, antanas.jurevicius@klaipedosgpmc.lt  +370  699 95668.