Nuotolinis mokymas

Informacija mokiniams

Nuo 2020 metų kovo 30 dienos Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro  mokiniai mokysis nuotoliniu būdu.
Centre nuotoliniam ugdymui pagrindine mokymo(si) platforma pasirinkta virtuali mokymosi aplinka MOODLE.
Nuotoliniam mokymuisi reikalingos ugdymo priemonės: kompiuteris, telefonas ir internetas.
Nuotolinio mokymo pamokos vyks pagal pamokų tvarkaraštį. Tvarkaraštį rasite https://www.gpmc.lt/mokiniams/tvarkarasciai/
Pamokų laikas netrumpinamas. Pamokų laiką rasite https://www.gpmc.lt/mokiniams/pamoku-laikas/
Nuotolinio mokymo eiga, pamokų temos, užduotys ir jų vertinimas fiksuojami elektroniniame dienyne TAMO.
Nuotolinio mokymo proceso metu skiriami namų darbai.
Stebėkite mokytojų, grupės vadovo nurodymus per el. dienyną TAMO, virtualią mokymosi aplinką MOODLE.
Laiku atlikite paskirtas mokytojų užduotis.
Susirgę  pirmą ligos dieną informuokite grupės vadovą.
Susidūrę su nuotolinio mokymo problemomis informuokite Gimnazijos skyriaus vedėją Palmirą Jurgilienę palmira.jurgiliene@gmail.com

Atšaukiami dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.
2020 kovo 13 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais yra pakeisti 2019-2020 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščiai.
Vėlinamas abitūros egzaminų bei įskaitų laikas:
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymas pratęsiamas iki 2020 m. gegužės 22 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

Būkite atsargūs internete! Saugiai naršykite žinomose arba mokytojo nurodytose internetinėse svetainėse, saugokite savo privačią informaciją, atsisiųskite tik „saugius“ failus.

Mityba karantino metu

Informacija mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams

Nuo 2020 metų kovo 30 dienos Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro  mokiniai mokysis nuotoliniu būdu.

Pirmąją nuotolinio mokymo(si) savaitę, nuo kovo 30 iki balandžio 3 dienos pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokinių ir mokytojų komunikacijai ir virtualios mokymosi aplinkos MOODLE įsisavinimui.

 1. Centre nuotoliniam ugdymui pagrindine mokymo(si) platforma pasirinkta virtuali mokymosi aplinka MOODLE.
 2. Sklandžiam bendravimui su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojai naudoja elektroninį dienyną TAMO, elektroninius paštus ir mobiliuosius telefonus.
 3. Sisteminiam sinchroniniam ryšiui (kai mokytojas ir mokinys bendrauja realiu laiku, pasitelkiant informacines technologijas) palaikyti bus naudojama virtuali mokymosi aplinka MOODLE ir kitos mokymosi platformos: Zoom, socialinių tinklų uždaros grupės (pvz: Messenger) ir kt.
 4. Nuotoliniam mokymuisi reikalingos ugdymo priemonės: kompiuteris, telefonas ir internetas.
 5. Rūpinkitės savo vaikų IT priemonių sklandžiu veikimu ir palaikykite grįžtamąjį ryšį su grupių vadovais ir mokytojais.
 6. Nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Tvarkaraštį rasite https://www.gpmc.lt/mokiniams/tvarkarasciai/
 7. Pamokų laikas netrumpinamas. Pamokų laiką rasite https://www.gpmc.lt/mokiniams/pamoku-laikas/
 8. Nuotolinio mokymo eiga, pamokų temos, užduotys ir jų vertinimas fiksuojami elektroniniame dienyne TAMO.
 9. Nuotolinio mokymo proceso metu skiriami namų darbai.
 10. Padėkite savo vaikui susiplanuoti dienotvarkę ir motyvuokite jį atlikti paskirtas užduotis laiku.
 11. Jei vaikas susirgo ar turi sveikatos sutrikimų, pirmąją ligos dieną informuokite grupės vadovą.
 12. Nuotoliniu būdu konsultacijas teikia ir ugdymo procesą organizuoja  švietimo pagalbos specialistai.
 13. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir  apibendrinamasis vertinimas.
 14. Dėl pastebėtų ar vaiko patiriamų patyčių internete informuokite socialinę pedagogę.
 15. Dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių, streso) kreipkitės į psichologę arba į „Tėvų liniją“  tevulinija.lt.
 16. Susidūrus su nuotolinio mokymo problemomis informuokite Gimnazijos skyriaus vedėją Palmirą Jurgilienę palmira.jurgiliene@gmail.com , Centro administraciją ir kartu ieškokime problemų sprendimo.
 17. Atšaukiami dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.
 18. 2020 kovo 13 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais yra pakeisti 2019-2020 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščiai.
 19. Vėlinamas abitūros egzaminų bei įskaitų laikas:
  1. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymas pratęsiamas iki 2020 m. gegužės 22 d.

                 Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

Nuotolinis mokymas

Tobulėjančios informacinės ir komunikacinės technologijos išplečia galimybes išsi­lavinimą įgyti nuotoliniu būdu. Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją, dėstytoją skiria atstumas ir / ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavi­mas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis techno­logijomis (IKT). Pagal mokymosi laiką nuotolinis mokymasis skirstomas į tris rūšis. Nuotolinis mokymasis, kuris vyksta fiksuotu laiku ir kartais tam tikroje vietoje, pa­vyzdžiui, naudojant vaizdo ar garso konferencijų būdą, vadinamas sinchroniniu. Asinchroninis nuotolinis mokymasis vyksta bet kur ir bet kuriuo metu, bendrau­jama naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar paprastu paštu. Asinchroninio nuotolinio mokymosi metu lengviau suderinti darbo, šeimos reikalus ir mokymąsi. Mišriajame nuotoliniame mokyme yra sinchroninio ir asinch­roninio mokymosi elementų (Simonson, Smaldino, Albright, Zvacek, 2008).

Nuotolinis mokymasis naudingiausias asmenims, kurie:

 • negali atvykti į mokymo įstaigą;
 • dirba ir nori tobulinti ar įgyti kvalifikaciją, laipsnį;
 • daug keliauja (siekia karjeros sporte, muzikoje ar mene);
 • gydosi ligoninėje ar sanatorijoje;
 • yra labai gabūs;
 • turi specifinių psichologinių bendravimo problemų ir kt.

Informacija atnaujinta  2020-03-27