Visuomenės sveikatos specialistė

Visuomenės sveikatos specialistė Snieguolė Daukintienė

 Adresas:
Taikos per.67, II aukšto korpusas M6 kabinetas
Kontaktai:
El.p.: reabilitacijoscentras@sveikatosbiuras.lt 
Darbo laikas:
Pirmadieniais 7.30–16.30 val., pietų pertrauka 12.00–12.30 val.
Antradieniais 7.30–12.42 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • Vykdo mokinių gerovės ir sveikatos stebėseną, saugą bei stiprinimą;
 • Sistemina mokinių profilaktinių patikrinimų duomenis, juos apibendrina, analizuoja ir pateikia ataskaitas Biuro direktoriui ir Įstaigos vadovui;
 • Vertina mokinių asmens higienos įgūdžius ir teikia pasiūlymus Įstaigos pedagogams, tėvams ir vadovui;
 • Registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius buvimo Įstaigoje metu bei analizuoja nelaimingo atsitikimo priežastis ir teikia informaciją Įstaigos vadovui ir Biuro direktoriui;
 • Pagal kompetenciją suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją kitoms institucijoms, Biuro ir Įstaigos vadovams;
 • Epidemijos metu kasdien registruoja mokinių lankomumą ir pateikia informaciją Įstaigos ir Biuro vadovui ar jo įgaliotam asmeniui;
 • Organizuoja paskaitas, užsiėmimus, problemines diskusijas, rengia pranešimus, rekomendacijas mokiniams ir darbuotojams vaikų sveikatos stiprinimo klausimais;
 • Teikia siūlymus Įstaigos ir Biuro vadovams dėl sveikatos priežiūros Įstaigoje organizavimo;
 • Neskleidžia konfidencialios informacijos apie vaikų sveikatos būklę tretiems asmenims;
 • Rengia Įstaigos sveikatos priežiūros planą, kurį suderinęs su Įstaigos vadovu, teikia tvirtinti Biuro vadovui;
 • Bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais;
 • Tvarko dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;
 • Vykdo kitas teisės aktais nustatytas ar Biuro vadovo, skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.