Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  • tiesiogiai kompetentingam asmeniui, atvykus į įstaigą adresu Taikos pr. 67, Klaipėda; Siunčiant pranešimą paštu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“
  • atsiųsdamas informaciją elektroninio pašto adresu pranesk@klaipedosgpmc.lt

PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS TEIKIAMA DĖL:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • pavojaus aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų.

Direktoriaus įsakymas ,,Dėl informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

Pranešimo apie pažeidimą forma

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo