Priėmimas

Siūlomi pasirinkti profesinio mokymo programų moduliai

 

Prašymo mokytis 9 ar 10 klasėje forma (atsisiųsti)

Pasirašytus ir skenuotus,  prašymus galima siųsti elektroniniu paštu info@klaipedosgpmc.lt 

Informacija teikiama telefonais 8 601 89377, 8 699 95668

9 ir I gimnazijos klasės mokinys galės pasirinkti II kvalifikacijos lygio modulį dvejiems mokymosi metams:
Modulis: Statinių paviršių paruošimas dažymo darbams (207320005); II (LTKS) kvalifikacijos lygis, 5 kreditai
P21073209 Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa.
III gimnazijos klasės mokinys galės pasirinkti IV kvalifikacijos lygio modulį dvejiems mokymosi metams:

Modulis: Baldų ir interjero detalių braižymas (4061215); IV (LTKS) kvalifikacijos lygis, 5 kreditai
M43061102 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa.

Modulis: Projekcinė braižyba (4061211); IV (LTKS) kvalifikacijos lygis, 5 kreditai
M43061102 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa.

Modulis: Vizualizacijos metodai (4061213); IV (LTKS) kvalifikacijos lygis, 5 kreditai
M43061102 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa.

Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėse
su profesinio mokymo moduliais Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre:

1. Priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I (9) ir II (10) gimnazijos klasėse organizuoja Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras.
2. Mokytis I (9) gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalies programą ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.
3. Mokytis II (10) gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę I gimnazijos klasę ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.
4. Stojantieji, pageidaujantys mokytis I (9) gimnazijos klasėje ir II (10) gimnazijos klasėje dokumentus pateikia atvykę į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą (Taikos pr. 67, Klaipėda) iki 2023 m. rugpjūčio 25 d.
5. Užbaigę  II gimnazijos (10) klasę kartu su pasirinktu moduliu, mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą ir  gauna įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Programose įdiegti profesinio mokymo moduliai leis geriau pasirengti būsimos profesijos pasirinkimui. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali rinktis profesinio mokymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

Priėmimo dokumentai
Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • brandos atestatą arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalus);
 • sveikatos pažymą 086/a forma, išskyrus stojančiuosius mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą;
 • vaiko sveikatos pažymėjimą 027-1/a forma – stojantieji iki 18 m. amžiaus;
 • pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą;
 • dvi fotonuotraukas (3×4 cm);
 • įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);
 • užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis (nuo 18 metų), pateikia tai liudijančio dokumento (neįgaliojo pažymėjimo) kopiją.

Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pateikia mokyklos, kurioje mokėsi, Vaiko gerovės komisijos rekomendaciją, pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

Centre mokiniai gali:
 • įgyti pagrindinį ar/ir vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją;
 • gauti stipendiją;
 • naudotis mokymo baze;
 • naudotis biblioteka-informacijos centru;
 • dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
 • įsigyti visų kategorijų vairuotojo ir kitų kvalifikacijų pažymėjimus;
 • dalyvauti mokinių tarybos ir neformalaus švietimo veikloje;
 • gyventi bendrabutyje;
 • gauti kelionės į Centrą išlaidų kompensaciją;
 • maitintis Centro valgykloje ar kavinėje.

Statybos ir verslo skyrius siūlo šias programas

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą) įgyti vidurinį išsilavinimą bei pasirinktą specialybę:

 • Apdailininko – 3 metų mokymosi trukmė.
 • Baldžiaus – 2 metų 3 mėn. mokymosi trukmė.
 • Kompiuterinio projektavimo operatoriaus – 2 metų 7 mėn. mokymosi trukmė.
 • Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo – 3 metų mokymosi trukmė.

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą, mokytis tik profesijos):

 • Apdailininko – 2 metų mokymosi trukmė.
 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė – 1 metų mokymosi trukmė.
 • Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo – 2 metų mokymosi trukmė.

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą ir kvalifikaciją):

 • Apdailininko – 1,5 metų mokymosi trukmė.

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą), ne jaunesniems kaip 21 metų amžiaus ir turintiems profesinę kvalifikaciją pagal tęstinį profesinį mokymą įgyti šią specialybę:

 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė –  7 mėnesių mokymosi trukmė.

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Apdailininko – 2 metų mokymosi trukmė.
 • Ekspeditoriaus – 1 metų mokymosi trukmė.
 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė –  1 metų mokymosi trukmė.
 • Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo – 2 metų mokymosi trukmė.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nereglamentuotas) įgyti šias specialybes ir mokytis socialinių įgūdžių ugdymo programoje:

 • Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – 3  metų mokymosi trukmė.

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) ir turintiems profesinę kvalifikaciją pagal tęstinį profesinį mokymą įgyti šias specialybes:

 • Apdailininko – 1,5 metų mokymosi trukmė.
 • Ekspeditoriaus – 9 mėn. mokymosi trukmė.
Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius siūlo mokymo programas

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa – 2 metų mokymosi trukmė
 • Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – 1 metų mokymosi trukmė
 • Paramediko modulinė profesinio mokymo programa – 2 metų mokymosi trukmė

Baigusiems 12 klasių ir turintiems kvalifikaciją įgyti šias specialybes:

 • Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa – 1,5 metų mokymosi trukmė
 • Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – 9 mėnesiai mokymosi trukmė
 • Paramediko modulinė profesinio mokymo programa – 1,5 metų mokymosi trukmė

  Turintiems nereglamentuotą išsilavinimą (specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams), įgyti šią specialybę:

 • Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (su socialinių įgūdžių ugdymo programa) – 3 metų mokymosi trukmė;
 • Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa (su socialinių įgūdžių ugdymo programa) – 2 metai 5 mėnesiai mokymosi trukmė.

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą):

 • Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – 2 metai 3 mėnesiai mokymosi trukmė.