Priėmimas

Siūlomi pasirinkti profesinio mokymo programų moduliai
9-10 klasių mokiniams 11 -12 klasių mokiniams
Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dažytojo, tinkuotojo, padėjėjo) – 10 kreditų Projekcinė braižyba – 5 kreditai
Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėse
su profesinio mokymo moduliais Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre:

1. Priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I (9) ir II (10) gimnazijos klasėse organizuoja Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras.
2. Mokytis I (9) gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalies programą ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.
3. Mokytis II (10) gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę I gimnazijos klasę ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.
4. Stojantieji, pageidaujantys mokytis I (9) gimnazijos klasėje ir II (10) gimnazijos klasėje dokumentus pateikia atvykę į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą (Taikos pr. 67, Klaipėda) iki 2020 m. rugpjūčio 7 d.
5. Užbaigę  II gimnazijos (10) klasę kartu su pasirinktu moduliu, mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą ir  gauna įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Programose įdiegti profesinio mokymo moduliai leis geriau pasirengti būsimos profesijos pasirinkimui. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali rinktis profesinio mokymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

Numatomas mokinių priėmimas asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių į šias mokymosi profesinio mokymo programas:

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa  (kodas T21101303)
Virėjo modulinė profesinio mokymo programa kartu su socialinių įgūdžių programa  (kodas P21101308)
Floristo modulinė profesinio mokymo programa (kodas M22021401)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo  programa (kodas P21073205) 
Medienos apdirbėjo-dailidės modulinė profesinio mokymo programa (kodas P21073206)

Priėmimo dokumentai

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • brandos atestatą arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalus);
 • sveikatos pažymą 086/a forma, išskyrus stojančiuosius mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą;
 • vaiko sveikatos pažymėjimą 027-1/a forma – stojantieji iki 18 m. amžiaus;
 • pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą;
 • dvi fotonuotraukas (3×4 cm);
 • įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);
 • užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis (nuo 18 metų), pateikia tai liudijančio dokumento (neįgaliojo pažymėjimo) kopiją.

Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pateikia mokyklos, kurioje mokėsi, Vaiko gerovės komisijos rekomendaciją, pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

Centre mokiniai gali:
 • įgyti pagrindinį ar/ir vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją;
 • gauti stipendiją;
 • naudotis mokymo baze;
 • naudotis biblioteka-informacijos centru;
 • dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
 • įsigyti visų kategorijų vairuotojo ir kitų kvalifikacijų pažymėjimus;
 • dalyvauti mokinių tarybos ir neformalaus švietimo veikloje;
 • gyventi bendrabutyje;
 • gauti kelionės į Centrą išlaidų kompensaciją;
 • maitintis Centro valgykloje ar kavinėje.

 

Statybos ir verslo skyrius siūlo šias programas

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą) įgyti vidurinį išsilavinimą bei pasirinktą specialybę:

 • Apdailininko – 3 metų mokymosi trukmė.
 • Baldžiaus – 2 metų 3 mėn. mokymosi trukmė.
 • Staliaus – 2 metų 3 mėn. mokymosi trukmė.
 • Kompiuterinio projektavimo operatoriaus – 2 metų 7 mėn. mokymosi trukmė.

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą):

 • Apdailininko – 2 metų mokymosi trukmė.
 • Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo – 1 metų mokymosi trukmė.
 • Medienos apdirbėjo-dailidės padėjėjo – 1 metų mokymosi trukmė.
 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė – 1 metų mokymosi trukmė.

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą), ne jaunesniems kaip 21 metų amžiaus ir turintiems profesinę kvalifikaciją pagal tęstinį profesinį mokymą įgyti šią specialybę:

 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė –  7 mėnesių mokymosi trukmė.

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Apdailininko – 2 metų mokymosi trukmė.
 • Kompiuterinio projektavimo operatoriaus – 1,5 metų mokymosi trukmė.
 • Ekspeditoriaus – 1 metų mokymosi trukmė.
 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė –  1 metų mokymosi trukmė.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (turinčius pradinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
 • Medienos apdirbėjo-dailidės modulinė profesinio mokymo programa

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) ir turintiems profesinę kvalifikaciją pagal tęstinį profesinį mokymą įgyti šias specialybes:

 • Apdailininko (statybininko) – 1,5 metų mokymosi trukmė.
 • Kompiuterinio projektavimo operatoriaus – 1 metų 2 mėn. mokymosi trukmė.
 • Ekspeditoriaus – 9 mėn. mokymosi trukmė.
Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius siūlo mokymo programas

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa – 2 metų mokymosi trukmė
 • Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – 1 metų mokymosi trukmė
 • Paramediko modulinė profesinio mokymo programa – 2 metų mokymosi trukmė

Baigusiems 12 klasių ir turintiems kvalifikaciją įgyti šias specialybes:

 • Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa – 1,5 metų mokymosi trukmė
 • Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – 9 mėnesiai mokymosi trukmė
 • Paramediko modulinė profesinio mokymo programa – 1,5 metų mokymosi trukmė

Baigusiems ir įgijusiems pradinį išsilavinimą mokiniams įgyti šią specialybę:

 • Virėjo modulinė profesinio mokymo programa – 1 metų mokymosi trukmė

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (turinčius pradinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Virėjo modulinė profesinio mokymo programa su socialinių įgūdžių programa – 3 metų mokymosi trukmė
 • Floristo modulinė profesinio mokymo programa – 3 metų mokymosi trukmė

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (turinčius pradinį išsilavinimą ir įgijusiems kvalifikaciją) įgyti šias specialybes:

 • Virėjo modulinė profesinio mokymo programa – 2 metų mokymosi trukmė