Priėmimas

Į 9 (I gimnazijos klasę) prašmai priimami nuo sausio 15 d. iki rugpjūčio 30 d.

Prašymo mokytis 9 klasėje forma (atsisiųsti)

Prašymus pateikti galima atvykus į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą, Taikos pr. 67, Klaipėda, A1 kabinetą.
Pasirašytus ir skenuotus,  prašymus galima siųsti elektroniniu paštu info@klaipedosgpmc.lt
Informacija teikiama telefonais +370 618 78671, +370 699 95668
9 (I gimnazijos) klasės mokinys galės pasirinkti II kvalifikacijos lygio modulį dvejiems mokymosi metams:
Modulis: Statinių paviršių paruošimas dažymo darbams (207320005); II (LTKS) kvalifikacijos lygis, 5 kreditai
P20073201 Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa.
NAUJIENA, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (8 klases), BŪSIMIEMS DEVINTOKAMS
Kartus su Kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programa įgysite pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą
 • Mokytis pagal  Profesinio mokymo programą priimami mokiniai, baigę 8 klases.
 • Siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją pagal pasirinktą profesinio mokymo programą, mokiniai kartu nuosekliai mokosi profesijos ir pagal bendrojo ugdymo programas: pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (9 – 10 kl.), įgiję pagrindinį išsilavinimą, tęsia mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą (11-12 klasėse).
 • Mokymosi trukmė  4 metai.
 • Mokinio prašymas mokytis pagal profesinio mokymo programą priimamas Centre ir Centras organizuoja priėmimą.

Priėmimas į profesinio mokymo programų modulius 11 klasių mokiniams
Priėmimas į profesinio mokymo programų modulius 9 klasių mokiniams
Priėmimo dokumentai
Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • brandos atestatą arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalus);
 • sveikatos pažymą 086/a forma, išskyrus stojančiuosius mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą;
 • vaiko sveikatos pažymėjimą 027-1/a forma – stojantieji iki 18 m. amžiaus;
 • pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą;
 • dvi fotonuotraukas (3×4 cm);
 • įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);
 • užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis (nuo 18 metų), pateikia tai liudijančio dokumento (neįgaliojo pažymėjimo) kopiją.

Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pateikia mokyklos, kurioje mokėsi, Vaiko gerovės komisijos rekomendaciją, pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

Centre mokiniai gali:
 • įgyti pagrindinį ar/ir vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją;
 • gauti stipendiją;
 • naudotis mokymo baze;
 • naudotis biblioteka-informacijos centru;
 • dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
 • įsigyti visų kategorijų vairuotojo ir kitų kvalifikacijų pažymėjimus;
 • dalyvauti mokinių tarybos ir neformalaus švietimo veikloje;
 • gyventi bendrabutyje;
 • gauti kelionės į Centrą išlaidų kompensaciją;
 • maitintis Centro valgykloje ar kavinėje.

Statybos ir verslo skyrius siūlo šias programas

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą) įgyti vidurinį išsilavinimą bei pasirinktą specialybę:

 • Apdailininko – 3 metų mokymosi trukmė.
 • Baldžiaus – 2 metų 3 mėn. mokymosi trukmė.
 • Kompiuterinio projektavimo operatoriaus – 2 metų 7 mėn. mokymosi trukmė.

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą, mokytis tik profesijos):

 • Apdailininko – 2 metų mokymosi trukmė.
 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė – 1 metų mokymosi trukmė.

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą ir kvalifikaciją):

 • Apdailininko – 1,5 metų mokymosi trukmė.

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą), ne jaunesniems kaip 21 metų amžiaus ir turintiems profesinę kvalifikaciją pagal tęstinį profesinį mokymą įgyti šią specialybę:

 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė –  7 mėnesių mokymosi trukmė.

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Apdailininko – 2 metų mokymosi trukmė.
 • Ekspeditoriaus – 1 metų mokymosi trukmė.
 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė –  1 metų mokymosi trukmė.
 • Maketuotojo – 8 mėnesiai mokymosi trukmė.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nereglamentuotas) įgyti šias specialybes ir mokytis socialinių įgūdžių ugdymo programoje:

 • Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – 3  metų mokymosi trukmė.

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) ir turintiems profesinę kvalifikaciją pagal tęstinį profesinį mokymą įgyti šias specialybes:

 • Apdailininko – 1,5 metų mokymosi trukmė.
 • Ekspeditoriaus – 9 mėnesiai mokymosi trukmė.
 • Maketuotojo – 7 mėnesiai mokymosi trukmė.
Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius siūlo mokymo programas

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa – 2 metų mokymosi trukmė;
 • Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – 1 metų mokymosi trukmė;
 • Paramediko modulinė profesinio mokymo programa – 2 metų mokymosi trukmė;
 • Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – 8 mėnesių mokymosi trukmė;
 • Natūralios kosmetikos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa –1 metų 5 mėnesių mokymosi trukmė.

Baigusiems 12 klasių ir turintiems kvalifikaciją įgyti šias specialybes:

 • Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa – 1,5 metų mokymosi trukmė;
 • Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – 9 mėnesiai mokymosi trukmė;
 • Paramediko modulinė profesinio mokymo programa – 1,5 metų mokymosi trukmė;
 • Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – 7 mėnesių mokymosi trukmė;
 • Natūralios kosmetikos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa –1 metų 1 mėnesio mokymosi trukmė.

Turintiems nereglamentuotą išsilavinimą (specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams), įgyti šią specialybę:

 • Floristo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (su socialinių įgūdžių ugdymo programa) – 3 metų mokymosi trukmė;

Turintiems pradinį išsilavinimą, įgyti šią specialybę:

 • Floristo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa –  1 metų mokymosi trukmė;
 • Floristo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa –  9 mėnesių mokymosi trukmė

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą):

 • Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – 2 metai 3 mėnesiai mokymosi trukmė.