Profesinė reabilitacija

Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas. Šiomis paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes.

Profesinės reabilitacijos poreikio nustatymas

Asmenys, norintys dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, kuriems iki nustatyto asmens darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų, ir turintys 0-50 proc. bazinį darbingumo lygį, turi kreiptis į Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) kliento aptarnavimo departamentą dėl siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT) profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti. Asmenys, kuriems pirmą kartą nustatomas darbingumo lygis, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas darbingumo lygio nustatymo metu.

Užimtumo tarnyba, gavusi iš NDNT sprendimą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, suderinusi su asmeniu ir profesinės reabilitacijos programas įgyvendinančia įstaiga, Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka organizuoja Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintos formos Trišalės profesinės reabilitacijos paslaugų sutarties pasirašymą.

Asmeniui, atvykus į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą per 12 darbo dienų, sudaroma individuali profesinės reabilitacijos programa (IPR), kurioje įrašyti IPR programos etapai, profesinės reabilitacijos paslaugos, jų trukmė, nurodoma pasirinkta profesinio mokymo programa.

Profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Asmeniui teikiamos apgyvendinimo ir transporto paslaugos.

Transporto išlaidos. Jeigu profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje, Užimtumo tarnybos kliento aptarnavimo departamentas kompensuoja asmeniui, dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje metu važinėjančiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, nuvykimo ir grįžimo kelionės išlaidos, išskyrus važiavimo išlaidas miesto transportu. Jeigu asmuo dėl negalios negali naudotis viešuoju ar nuosavu transportu, sumoka profesinės reabilitacijos programas įgyvendinančiai įstaigai už transporto, kuriuo asmuo vyksta į profesinės reabilitacijos programas įgyvendinančią įstaigą ir grįžta iš jos, išlaidas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatydama pagal viešai prieinamų elektroninių žemėlapių atstumo skaičiuoklės https://www.google.lt/maps (jei vietovė nerandama – https://www.maps.lt) duomenis, bet ne daugiau kaip 20 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną lankytą dieną; jeigu transporto išlaidų suma viršija šiame punkte nustatytą dydį, asmeniui siūlomos apgyvendinimo paslaugos profesinės reabilitacijos programas įgyvendinančioje įstaigoje; asmeniui atsisakius apgyvendinimo paslaugų, likusią dalį šiame punkte nustatytą dydį viršijančių transporto paslaugų išlaidų apmoka pats asmuo.

Profesinės reabilitacijos išmoka. Profesinės reabilitacijos išmoka mokama asmenims, kurie dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje.

Profesinės reabilitacijos išmokos mokėjimas, numatytas Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 413 „Dėl Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatai).

Profesinės reabilitacijos komanda/specialistai

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus
Vedėja
Danguolė Kisielienė
Tel. +370 657 09557, el. p. danguole.kisieliene@klaipedosgpmc.lt

Psichologė
Egita Dadašova
Tel. +370 655 26981, el. p. egita.dadasova@klaipedosgpmc.lt

Socialinė darbuotoja
Aistė Paltarokaitė
Tel. 8 46 343136, +370 655 94734, el. p. aiste.paltarokaite@klaipedosgpmc.lt

Atvejo vadybininkė
Dalia Sutkutė
Tel. 8 46 343136, +370 655 94734, el. p. dalia.sutkute@klaipedosgpmc.lt

Ergoterapeutė
Roberta Normantienė
Tel. 8 46 343136

Kineziterapeutė
Daiva Lenčiauskienė
Tel. 8 46 343136, +370 655 94734

Psichiatras
Svetlana Gaidienė
Tel. 846 343136

Profesinės reabilitacijos paslaugų struktūra ir trukmė

Profesinių gebėjimų įvertinimas
Trukmė –  iki 40 val.

Tai asmens fizinių bei psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimas bei įvertinimo rezultatų palyginimas su būsimos darbo vietos/profesijos keliamais reikalavimais.
Atlikus įvertinimą, profesinės reabilitacijos specialistų komanda parengia rekomendacijas dėl galimybių dirbti būsimą darbą, dėl prarastų profesinių gebėjimų atkūrimo, esamų, bet nepakankamų, lavinimo bei naujų išugdymo, dėl darbo vietos pritaikymo (esant poreikiui).

Profesinis orientavimas ir konsultavimas
Trukmė – iki 50 val.

Šiame etape profesinės reabilitacijos specialistai, taikydami profesinio orientavimo metodus, atlieka motyvacijos dirbti/mokytis bei asmeninių savybių, būtinų konkrečiai profesijai, analizę. Kartu aktyviai dalyvaujant neįgaliajam asmeniui sudaromos galimybės išbandyti pasirinktą profesiją, imituoti realų darbą dirbtuvėse, ir tokiu būdu didinti motyvaciją mokytis konkrečios profesijos ir/ar dirbti atitinkamą darbą.
Šiame etape yra sudaroma individuali profesinės reabilitacijos programa, kurioje yra numatomos visos profesinės reabilitacijos paslaugos, kurios bus reikalingos asmeniui dalyvaujant profesinės reabilitacijos programoje (profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas bei konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas).

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas
Trukmė – iki 240 val.

Tai prarastų savybių, reikalingų darbui, atkūrimas bei lavinimas ir/ar naujų savybių ugdymas reabilitacinio, darbo imitavimo, socialinio ir psichologinio poveikio priemonėmis bei profesinio mokymo metodais.
Šiame profesinės reabilitacijos etape yra aktyviai lavinami ir savarankiški darbo paieškos įgūdžiai, didinama motyvacija darbui bei kvalifikacijos kėlimui.
Įpusėjus bei baigiantis programai yra atliekamas tarpinis ir baigiamasis profesinių gebėjimų įvertinimas, po kurio individuali profesinės reabilitacijos programa gali būti koreguojama.
Šiame etape vykdomas profesinis mokymas. Profesinės reabilitacijos dalyvis gali rinktis profesinio mokymo programas, kurios nupirktos viešojo pirkimo-pardavimo būdu (žr. informaciją “Profesinio mokymo programų sąrašas”). Profesinio mokymo programos trukmė numatyta konkrečios mokymo programos reikalavimuose.

Visos profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos individualiai, išskyrus profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugas, kurios gali būti teikiamos individualiai arba grupėje, kartu su kitais profesinio mokymo dalyviais, kurių profesinis mokymas vykdomas pagal tą pačią formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą.

Profesinio mokymo programų sąrašas

Formaliojo profesinio mokymo programos:

 1. Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa (pradinis), 45 d.d.*
 2. Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (pradinis), 68 d.d.*
 3. Staliaus modulinė profesinio mokymo programa (pagrindinis), 90 d.d.*
 4. Staliaus modulinė profesinio mokymo programa (vidurinis), 113 d.d.*
 5. Santechniko modulinė profesinio mokymo programa (vidurinis), 203 d.d.*
 6. Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa (vidurinis), 45 d.d.*
 7. Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa (vidurinis), 113 d.d.*
 8. Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (vidurinis) 203 d.d.*
 9. Konditerio modulinė profesinio mokymo programa (vidurinis) 158 d.d.*
 10. Autokrautuvo eksplotavimas, modulis (pagrindinis), 12 d.d.*
 11. Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa (pagrindinis), 90 d.d.*
 12. Mūrininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (pagrindinis), 68 d.d.*
 13. Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa, (pagrindinis), 79 d.d.*
 14. Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa, (pagrindinis), 68 d.d.*
 15. Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa, (vidurinis), 113 d.d.*
 16. Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa, (vidurinis), 203 d.d.*
 17. Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa (vidurinis), 113 d.d.*
 18. Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa (vidurinis), 113 d.d.*
 19. Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa (vidurinis), 158 d.d.*
 20. Floristo modulinė profesinio mokymo programa (vidurinis), 158 d.d.*
 21. Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (vidurinis), 113 d.d.*
 22. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (vidurinis), 203 d.d.*
 23. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (pradinis), 113 d.d.*
 24. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (pagrindinis), 113 d.d.*
 25. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (vidurinis), 203 d.d.*

Neformaliojo profesinio mokymo programos:

 1. Patalpų valymo darbų neformaliojo profesinio mokymo programa (pradinis), 68 d.d.*
 2. Virėjo padėjėjo neformaliojo profesinio mokymo programa (pradinis), 68 d.d.*
 3. Lankinio suvirinimo neformaliojo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 68 d.d.*
 4. Pastatų renovacijos darbų neformaliojo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 45 d.d.*
 5. Moterų, vyrų ir vaikų plaukų kirpimo neformaliojo profesinio mokymo programa (pagrindinis) 68 d.d.*
 6. Pusgaminių ir karštųjų patiekalų gamintojo neformaliojo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 68 d.d.*
 7. Paviršiaus apdailos plytelėmis neformaliojo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 34 d.d.*

*d.d. – darbo dienos, nurodyta tik profesinio mokymo programos trukmė darbo dienomis, kiti profesinės reabilitacijos paslaugų etapai  į šas dienas neįtraukti.