Karjeros galimybės

Kviečiame į savo komandą

Viešųjų pirkimų organizatorių, 1 etatu

Reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. Turėti analogiško darbo patirtį bent 1 metus;
3. Mokėti naudotis centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) ir centralizuotų viešųjų pirkimų katalogu CPO.lt.

Darbo funkcijos:

1. Organizuoja ir atlieka Centro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
2. Dalyvauja rengiant Centro pirkimo sutarčių projektus;
3. Rengia Centro viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas);
4. Rengia, priima, registruoja ir vizuoja Centro darbuotojų parengtas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, užtikrina operatyvų viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą;
5. Teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Centre keitimo, pildymo, tobulinimo;
6. Organizuoja viešųjų pirkimų komisijų posėdžius ir dalyvauja jų darbe;
7. Nagrinėja tiekėjų pretenzijas ir teikia išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
8. Atlieka rinkos tyrimą dėl potencialių tiekėjų ir pirkimo vertės nustatymo (išskyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais perkančiosios organizacijos teisės aktuose nustatytais atvejais);
9. Vykdo vykdomų viešųjų pirkimų verčių apskaičiavimo kontrolę;
10. Registruoja Centre vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina jų saugumą ir tinkamą naudojimą, tvirtina viešųjų pirkimų dokumentų kopijas;
11. Rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų, apie sudarytas ir įvykdytas sutartis ir kitas ataskaitas.

Darbo užmokestis: nuo 1537,00 eur iki 2122 eur, priklausomai nuo darbo patirties viešųjų pirkimų srityje, taip pat bus mokama ir kintamoji dalis.

Kontaktai: 8 640 38248, el.p.: sonata.rudiene@klaipedosgpmc.lt

Biologijos mokytoją 0,3 etatu, mokyti Gimnazijos skyriuje pagal pagrindinio ir vidurinio mokymo programą. Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją. Kreiptis: palmira.jurgiliene@klaipedosgpmc.lt

95 kodo ir krautuvų vairuotojo profesijos mokytoją
Darbo pobūdis: Teorinis ir/ar praktinis vairuotojų profesinis mokymas
Reikalavimai:

  • Išsilavinimas –  ne žemesnis kaip aukštasis koleginis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 m. ar spec. vidurinis, įgytas iki 1995 m.), susijęs su automobilių transportu;
    specialių kursų baigimo liudijimas;
  • 3 metų darbo patirtis, susijusi su kelių transportu ar vairuotojų mokymu;
  • B, C, CE, D kat. transporto priemonių vairavimo teisė;
  • pedagoginių – psichologinių žinių mokymo baigimo pažymėjimas;
  • rusų, anglų kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu;
  • darbas kompiuteriu;

Darbo užmokestis: už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją.
Kreiptis: laima.vitkauske@klaipedosgpmc.lt, tel.: 868577206

Valytoją, 1 etatas
Darbo užmokestis – MMA. Kreiptis tel. nr.: 8 600 36005.

Specialųjį pedagogą, 1 etatas
Darbo pobūdis: atlikti pedagoginius mokinių vertinimus, nustatant žinių, įgūdžių, gebėjimų lygį bei įvertinti jų pažangą, bendradarbiauti ir konsultuoti profesijos mokytojus, specialių poreikių mokinių tėvus, numatyti mokymo tikslus ir uždavinius, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius ir galimybes,  lavinti specialiųjų poreikių mokinių sutrikusias funkcijas pagal kiekvieno mokinio individualius gebėjimus.
Darbo užmokestis: 1223,07 – 1718,67 Eur, priklausomai nuo darbo stažo ir įgytos kvalifikacijos.
Kreiptis tel.nr. : 8 657 09557

Statybos darbų profesijos mokytoją, mokyti Statybos ir verslo skyriuje pagal Apdalininko modulinę profesinio mokymo programą. Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją. Kreiptis: asta.jakimoviene@klaipedosgpmc.lt

Elektriko profesijos mokytoją, mokyti Statybos ir verslo skyriuje pagal Elektriko modulinę profesinio mokymo programą. Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją. Kreiptis: asta.jakimoviene@klaipedosgpmc.lt

Informacinių technologijų profesijos mokytoją, dėstyti Tęstinio mokymo skyriuje pagal: Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinę profesinio mokymo programą. Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją.  Kreiptis: +370 659 02471

Konditerijos profesijos mokytoją, dėstyti Tęstinio mokymo skyriuje pagal: Konditerio modulinę profesinio mokymo programą. Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją.  Kreiptis: +370 659 02471

 

Informacija atnaujinta  2022-05-11