Modulinės profesinio mokymo programos

Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

44.5 sav./1620 val

Programos paskirtis. Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apdailininkui (statybininkui) parengti, kuris gebėtų paruošti pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti, juos dažyti apsauginiais ir dekoratyviniais dažais ar kitomis medžiagomis, klijuoti pastatų vidines sienas ir lubas tapetais bei kitomis medžiagomis, tinkuoti dekoratyviu ir paprastu tinku pastatų viduje ir išorėje, dengti sienas, grindis ir kitus paviršius plytelėmis, tvirtinti gipskartonio ir kitas apdailos plokštes, šiltinti pastato fasadus įvairiomis termoizoliacinėmis plokštėmis, apdirbti medieną rankiniu būdu, atlikti medienos apdailą.

 Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs apdailininko (statybininko) kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Apdailininkas (statybininkas) dirba individualiai ir grupėse, naudojasi rankiniais įrankiais (mentėmis, brauktėmis, teptukais, šepečiais ir kt.), mažaisiais mechanizmais (pjovimo, gręžimo, purškimo ir kita įranga), tikrinimo ir matavimo prietaisais. Jis dirba pastato viduje ir išorėje. Tenka dirbti dideliame aukštyje. Darbo aplinka priklauso nuo oro sąlygų. Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

 

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

40.5 sav./1620 val

Programos paskirtis. Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam baldžiui parengti, kuris gebėtų apdirbti medieną rankiniu ir mechanizuotu būdu, gaminti tiesines medienos detales, gaminti ir surinkti korpusinius, masyvios medienos, minkštus baldus, atlikti baldų remontą ir apdailą.

 Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs baldžiaus kvalifikaciją galės dirbti įvairiose medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

22.5 sav./900 val

Programos paskirtis: modulinė kompiuterinės įrangos derintojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinės įrangos derintoją, gebantį dirbti įmonėse, naudojančiose informacijos ir ryšio technologijas, bei teikti kompiuterių derinimo ir priežiūros paslaugas. Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, t. y. programoje yra numatytos praktinės užduotys, joms atlikti reikalingos žinios ir ištekliai, vertinimo kriterijai. Mokinys, sėkmingai atlikęs praktinę užduotį, įgyja tam tikras kompetencijas. Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai yra praktinių užduočių atlikimo reikalavimai. Modulio programos baigimas patvirtinamas, kai sėkmingai atliktos ir teigiamai įvertintos visos modulio elementuose numatytos praktinės užduotys.

Būsimo darbo specifika: įgiję kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti jaunesniojo inžinieriaus, IT gamybos asistento, jaunesniojo tinklų administratoriaus, IT garantinio ir pogarantinio remonto specialistu, teikti konsultavimo, informacijos apdorojimo ir kompiuterių derinimo, programų diegimo bei priežiūros paslaugas.

Įgijęs šią kvalifikaciją asmuo gali dirbti tiek privačiame, tiek ir viešajame sektoriuje, teikti specifines IT paslaugas arba atlikti bendro pobūdžio aptarnavimo darbus. Kompiuterinės įrangos derintojas gali dirbti ne tik prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdydamas jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis, bet ir savarankiškai.

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

22.5 sav./900 val

Programos paskirtis. Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam finansinių paslaugų teikėjui parengti, kuris gebėtų aptarnauti klientus ir parduoti mažmeninius banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją galės dirbti finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.

Finansinių paslaugų teikėjai parengia darbo vietą darbui, pristato finansines paslaugas, parduoda banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlieka kitas panašias bankines ir finansines operacijas, tiesiogiai bendrauja su klientais finansų įstaigose priimdami, keisdami ir išmokėdami pinigus ar teikdami finansines paslaugas, atlieka klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu, dirba kompiuterinėmis programomis, geba tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją, taisyklingai kalba bei rašo valstybine ir bent viena užsienio kalba, išmano bendravimo su klientu etiką, nustato kliento poreikius.

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

31.5 sav./1260 val

Programos paskirtis. Modulinė floristo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą floristą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti floristo darbą, teikti floristo paslaugas klientams.

Būsimo darbo specifika. Baigęs modulinę programą floristas gebės organizuoti darbų paskirstymą, parinkti, tvarkyti ir naudoti floristines medžiagas ir įrankius, apskaičiuoti floristinių medžiagų, gaminių ir paslaugų kainą, pažinti ir parinkti augalus, ruošti juos komponuoti, valdyti kompozicijos meninės raiškos ir derinimo priemones, parinkti ir taikyti augalų tvirtinimo ir komponavimo būdus, komponuoti proginę ir šventinę floristiką, komponuoti interjero ir aplinkos floristiką, komponuoti gedulo renginiams skirtą floristiką, kurti floristinius paveikslus, gaminti floristiniams darbams reikalingas detales ir konstrukcijas, saugiai individualiai / kolektyviai dirbti, laikantis sveikatos ir aplinkos tausojimo, darbo saugos reikalavimų.

Gebės dirbti savarankiškai arba kolektyviai, organizuoti darbo vietą, aptarnauti klientus, prižiūrėti ir komponuoti skintus, džiovintus, vazoninius ir dirbtinius augalus, dirbti floristinėmis medžiagomis, aksesuarais, gamybos įrenginiais ir įrankiais, greitai prisitaikyti prie technologijų kaitos, suformuluos naudojamų medžiagų savybes, jų paskirtį ir taikymo galimybes. Gebės gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis technologijomis. Gebės darbe taikyti darbo teisės, ekonomikos, verslo, darbo saugos ir aplinkosaugos žinias, dirbti kasos ir kortelių nuskaitymo aparatais.

 

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

11 sav./440 val

Programos paskirtis. Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kambarių tvarkytoją, kuris, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, gebėtų tvarkyti kambarius ir bendrojo naudojimo patalpas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs kambarių tvarkytojo kvalifikaciją, galės dirbti viešbučiuose, svečių namuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Dirbant naudojamos įvairios darbo priemonės: dulkių siurbliai (sausam, drėgnam valymui), šluostės, šveistukai, šepečiai, valymo priemonės ar kitas valymo inventorius, įspėjamieji ženklai.

Dirbant privalu dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą, dirbama pamainomis, naudojamos cheminės valymo priemonės. Kambarių tvarkytojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“. Taip pat jis turi žinoti apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klasifikavimo reikalavimus. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

22.5 sav./900 val

Programos paskirtis. Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui-kasininkui parengti, kuris gebėtų tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs apskaitininko-kasininko kvalifikaciją galės dirbti apskaitininku-kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.

Apskaitininkas ir kasininkas tvarko finansinių operacijų apskaitą įmonėje ir atlieka kasos darbą. Pagrindinės apskaitininko-kasininko atliekamos užduotys: turto ir nuosavo kapitalo dokumentų tvarkymas; įsipareigojimų dokumentų tvarkymas; darbo užmokesčio apskaičiavimas; mokesčių apskaičiavimas; pirminių apskaitos dokumentų pildymas; operacijų apskaitos registruose registravimas; finansinių ataskaitų rengimas; kasos operacijų atlikimas ir įforminimas.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

31.5 sav./1260 val

Programos paskirtis. Parengti kvalifikuotą kelių statybos ir priežiūros darbuotoją, įgijusi profesines kompetencijas šiems veiklos procesams: pasirengimas kelių statybos, priežiūros ir remonto darbams, žemės sankasos įrengimui, kelio dangos klojimui, hidrotechninių kelio statinių įrengimui, kelių priežiūrai ir remontui, kelių statybos ir remonto įrengimų naudojimui.

Būsimo darbo specifika. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas atlieka kelių statybos darbams reikalingus parengiamuosius matavimus, grunto kasimo, kelio sankasos ir kelio juostos paruošimo darbus, paruošia kelio pagrindą, kloja įvairias kelio dangas iš žvyro,skaldos, žvirgždo, asfaltbetonio, betono ir asfalto, apdoroja paklotos dangos paviršių, montuoja įvairias betonines ir gelžbetonines kelių konstrukcijas, vandens nuleidimo įrenginius, atlieka kelių remonto darbus (kelio dangos frezavimas, lyginimas, duobių užtaisymas ir kt.), dirba su mažosios mechanizacijos įrengimais, montuoja atitvarus ir kitus elementus, atlieka kelių ženklinimo darbus. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas skaito kelių statybos darbų vykdymo brėžinius. Jis geba naudotis technine literatūra, informacinėmis priemonėmis, moka darbe pritaikyti, ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo darbas daugiausiai susijęs su sunkiu fiziniu darbu. Jis dirba su žemės darbų mechanizmais, todėl privalo turėti traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą su TR1 ir SM kategorijomis. Praktinis darbas atliekamas keliuose, dažnai – statybinio ir civilinio transporto judėjimo vietose. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojai dirba individualiai ir grupėse.

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

40.5 sav./1620 val

Programos paskirtis. Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam darbuotojui, kuris gebėtų kirpti ir dažyti plaukus moterims, kirpti plaukus vyrams ir vaikams.

 Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs kirpėjo kvalifikaciją, galės teikti kirpėjo paslaugas individualiai arba grožio paslaugas teikiančioje įmonėje.

Kirpėjas privalo dėvėti darbo drabužius. Savo veikloje kirpėjas vadovaujasi Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: sąžiningumas, kūrybingumas, tvarkingumas, atsakingumas, komunikabilumas, pastabumas, kruopštumas, fizinis ištvermingumas, gebėjimas spręsti problemas ir konfliktus, etikos normų laikymasis, gebėjimas koncentruoti dėmesį, gebėjimas korektiškai bendrauti. Būtina laikytis asmens duomenų apsaugos.

Kirpėjas turi gebėti bendrauti su įvairiais klientais, pagarbiai su jais elgtis; dirbti komandoje arba individualiai, valdyti savo psichologines būsenas ir pojūčius, spręsti psichologines krizines situacijas.

Darbuotojas privalo atlikti profilaktinį sveikatos patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

31,5 sav./1260val

Programos paskirtis. Konditerio modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam konditeriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti konditerijos gaminius, parinkti žaliavas ir jas paruošti gamybai, maišyti tešlą ir ruošti konditerinius pusgaminius, gaminti miltinę, kreminę ir cukrinę konditeriją ir puošimo elementus.

 Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs konditerio kvalifikaciją, galės dirbti restoranuose ir kitose maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, konditerijos cechuose, kaimo turizmo sodybose.

Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Dirbama pamainomis. Darbe naudojami mechaniniai ir automatizuoti konditerijos gaminių įrenginiai, įrankiai ir priemonės, technologijos kortelės, elektrinė viryklė, valymo priemonės. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Konditeris savo veikloje vadovaujasi Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“.

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

44.5 sav./1620 val

Programos paskirtis. Staliaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam staliui parengti, kuris gebėtų dirbti įvairiose statybos ir medienos apdirbimo įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Būsimo darbo specifika. Stalius apdirba medieną rankiniais, rankiniais elektriniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, gamina tiesines medienos detales, gamina ir surenka sudėtinius medienos gaminius bei medienos masyvo baldus, montuoja medienos gaminius bei apdailos plokštes ir tiesinius elementus, remontuoja medienos gaminius, atlieka medienos gaminių apdailą.

Stalius dirba individualiai ir grupėse. Dirbama lauke ir patalpose su medienos apdirbimo įrankiais, įranga ir staklėmis, pjovimo, obliavimo, gręžimo, šlifavimo, kalimo, tvirtinimo įrankiais, paaukštinimo įranga ir kt., tenka dirbti aukštyje. Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Stogdengio modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

22.5 sav./900 val

Programos paskirtis. Stogdengio modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam stogdengiui parengti, kuris gebėtų dengti šlaitinius ir plokščius stogus įvairiomis medžiagomis, įrengti šlaitinio stogo konstrukcijas, remontuoti stogus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs stogdengio kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Stogdengys dirba atvirose statybos aikštelėse, įvairiomis oro sąlygomis, aukštyje; darbe naudojami įvairūs rankiniai ir elektriniai įrankiai bei įrenginiai, matavimo ir tikrinimo prietaisai. Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius ir naudoti asmeninės apsaugos priemones.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 13,5 sav./540 val.

Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, paruošti statinių paviršius dažymo darbams, dažyti statinių paviršius ir klijuoti apmušalus.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Paruošti statinio paviršius dažymo darbams pagal nurodymus. Šlifuoti statinio glaistytus paviršius pagal nurodymus. Gruntuoti statinio dažomus paviršius pagal nurodymus. Dažyti nesudėtingus statinio elementus ir konstrukcijas pagal nurodymus. Padėti dekoruoti pastato paviršius apmušalais. Sandėliuoti statinio dažymo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo darbo vietą pagal nurodymus.

Reikalingas minimalus išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas

Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 15,75 sav./630 val.

Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam fasadų šiltintojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, šiltinti pastatų fasadus ir pamatus, atlikti pastatų fasadų apdailą.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Skaityti statinio darbo projektą. Montuoti paaukštinimo įrangą. Paruošti šiltinamų fasadų ir pamatų paviršius. Pritvirtinti termoizoliacinę medžiagą. Tinkuoti dekoratyviniu tinku rankiniu būdu. Dažyti pastatų fasadus. Tvirtinti skardinius fasadų elementus. Tinkuoti dekoratyviniu tinku mechanizuotu būdu. Apdailinti fasadus plytelėmis. Paruošti ir sutvarkyti fasadų šiltintojo darbo vietą. Sandėliuoti fasadų šiltinimo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Reikalingas minimalus išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas

Paramediko modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 40,6 sav./1620 val

Reikalingas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas

Programos paskirtis. Paramediko modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam paramedikui parengti, kuris būtų fiziškai ir psichologiškai pasirengęs teikti savarankiškai ir komandoje su asmens sveikatos priežiūros specialistais žmogaus kūno kompleksinio vertinimo ir pirmosios pagalbos paslaugas, būtinosios medicinos pagalbos pagal kompetenciją paslaugas, taikyti prevencines medicinos priemones, teikti medicinos pagalbą ekstremalių situacijų metu. Pagal savo kompetenciją teikdamas būtinąją medicinos pagalbą, privalo taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius kėlimo ir transportavimo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.

 

Būsimo darbo specifika. Įgiję paramediko kvalifikaciją asmenys galės verstis paramediko praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti skubiosios medicinos pagalbos paslaugas ir (ar) kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir paramedikas. Paramedikas paslaugas teikia visų amžiaus grupių pacientams. Paramedikas sveikatos apsaugos sistemoje dirba savarankiškai arba komandoje, kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais.

Darbas reikalauja fizinės ištvermės, psichologinio atsparumo, gali būti dirbama pamainomis, darbo metu privaloma dėvėti specialiuosius darbo drabužius.

Paramedikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, tikslumas, fizinis ištvermingumas, gebėjimas mokytis, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas greitai orientuotis, empatija.

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

M44071304 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų 1320 val. 165 d.d.
T43071304 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų 900 val. 113 d.d.

Programos paskirtis. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elekrikui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją, įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4 – 35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110 – 400 kV įtampos elektros įrenginius. Programoje siekiama sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems elektriko darbo procesams atlikti, ugdymą: reikalingų įrankių, prietaisų, medžiagų parinkimą ir paruošimą, saugios darbo vietos paruošimą, kokybišką, patikimą ir saugų elektros įrenginių įrengimą (montavimą), patikimos ir saugaus elektros įrenginių eksploatavimo užtikrinimą (techninę priežiūrą, remontą, derinimą, matavimus, bandymus, elektros įrenginių technologinį valdymą).

Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja vartotojo elektros įrenginius, žemosios ir aukštosios įtampų skirstomuosiuose ir perdavimo tinkluose. Baigus šią programą ir siekiant vykdyti kvalifikuotam elektrotechniniam personalui priskiriamas funcijas, būtina teisės aktų nustatyta tvarka įgyti apsaugos nuo elektros kvalifikaciją.

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 15,8 sav./630 val

Reikalingas minimalus išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas, kelininko LTKS III lygio kvalifikacija

Programos paskirtis. Kelininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam kelininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai vykdyti automobilių kelių statybos objekte bendrąsias veiklas, įrengti kelio konstrukciją, prižiūrėti ir remontuoti automobilių kelius, atlikti baigiamuosius automobilių kelio įrengimo darbus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs kelininko kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, atliekančiose automobilių kelių tiesimo, jų priežiūros ir remonto darbus.

Dirbama lauke, dažnai greta eksploatuojamų kelių, gatvių, su žemės darbų sunkiaisiais mechanizmais. Dirbant privalu dėvėti darbo drabužius su atšvaitinėmis juostomis.

Kelininkas savo darbe naudoja asmenines apsaugos priemones, rankinius kasimo, tankinimo įrankius ir įrangą, asfalto klotuvus, plentvolius, mašinas gruntkeliams ir kelio pagrindui stiprinti ir medžiagoms maišyti, mašinas kelio konstrukcijos sluoksniams paskleisti, lyginti ir tankinti, žemės darbų mašinas ir kt. Kelininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, automobilių kelio tiesimo darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais.

Kelininkui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje.

Kelininkas savarankiškai, pagal brėžinius vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Kelininkui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 13,6 sav., /540 val.

Reikalingas minimalus išsilavinimas: Pagrindinis

Programos paskirtis. Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam plytelių klojėjui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs plytelių klojėjo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Plytelių klojėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Plytelių klojėjas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 15,8 sav. / 630 val.

Programos paskirtis: Parengti kvalifikuotą ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėją, kuris gebėtų savarankiškai prižiūrėti vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdyti ugdomąją veiklą.

Būsimo darbo specifika. Galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą.

Dirbama su vaikais individualiai ir grupėje, veikla yra prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas padeda vaikams pasirūpinti asmens higiena, organizuoti vaikų maitinimą, tvarkytis asmeninius daiktus, užtikrina vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Teikia pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais. Padeda ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus. Padeda vaikams ugdytis bazinius įgūdžius.

Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

22.5 sav./900 val

Programos paskirtis. Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam logistui ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų planuoti prekių vežimą, įforminti prekių pervežimo dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą.

Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs logisto ekspeditoriaus kvalifikaciją galės dirbti transporto, logistikos įmonių ar gamybinių, prekybinių įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto ir importo, ūkio, transporto padaliniuose.

Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, tinkamai įformina krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarko vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu.

Dirbama patalpoje, naudojantis kompiuterine ir specialia programine įranga bei ryšio ir komunikacijos priemonėmis. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

40.5 sav./1620val

Programos paskirtis. Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam masažuotojui parengti.

Masažuotojas turi žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus, medicinos statistikos, sveikatos draudimo ir sveikatos teisės pagrindus, naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdus, kenksmingus masažuotojo veiklos veiksnius.

Masažuotojas turi išmanyti žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindus, žmogaus organizme vykstančius patologinius procesus, taikomų masažo metodų principus, medicinos priemonių ir prietaisų veikimo principus ir jų priežiūrą.

Masažuotojas turi gebėti paruošti darbo vietą ir priemones, įvertinti darbo aplinkos sąlygas, vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbo veiklą, įvertinti asmens fizinę bei psichikos sveikatos būklę, įvertinti ir paaiškinti masažo poveikį, sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į asmens amžiaus ypatumus, savarankiškai atlikti masažą, atsižvelgiant į masažo atlikimo būdą ir lokalizaciją, atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai reaguoti, operatyviai reaguoti į darbų saugos reikalavimų pažeidimus, skleisti profesinę patirtį, bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais bei vykdyti prevencinę veiklą.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs masažuotojo kvalifikaciją, galės teikti paslaugas privačiose ir valstybinėse įstaigose individualiai arba ligoninėse, sanatorijose, reabilitacijos klinikose, sveikatingumo ir sporto centruose, grožio salonuose.

Masažuotojas privalo išmanyti higienos normas, dėvėti specialiuosius darbo drabužius.

Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas valdyti ir spręsti. Masažuotojo profesijai reikalingi bendrieji gebėjimai ir asmeninės savybės: kruopštumas, kantrybė, atidumas, darbštumas, gebėjimas bendrauti, emocinė pusiausvyra, fizinė ištvermė ir pagarba klientui.

Masažuotojas privalo profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

22.5 sav./900 val

Programos paskirtis. Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam mūrininkui parengti, kuris gebėtų mūryti statinių konstrukcijas iš įvairių medžiagų, mokėtų remontuoti mūrą, montuoti mūro konstrukcijoms būtinus elementus, gebėtų betonuoti.

 Būsimo darbo specifika. Mūrininkas dirba individualiai ir grupėje. Dažniausiai jo veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu. Mūrininkas dirba esant įvairioms oro sąlygoms atvirose statybos aikštelėse ir uždarose patalpose. Jam tenka dirbti su kėlimo mechanizmais įvairiame aukštyje. Dėl darbų specifikos darbininkas aprūpinamas specialia apranga. Mūrininkui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Asmenys, įgiję mūrininko kvalifikaciją, galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

31.5 sav./1260 val

Programos paskirtis. Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam pardavėjui parengti, kuris gebėtų greitai ir kultūringai aptarnauti pirkėją, konsultuoti klientus gaminių asortimento, kainos, kokybės garantijų ir gaminių naudojimo bei priežiūros klausimais, atlikti pardavimų registravimą kasos aparatu, dirbti technologine įranga, valdyti konfliktines situacijas, garantuoti parduodamų prekių saugumą, taikyti informacines technologijas konkrečioje darbo vietoje, išmanyti vartotojo teises.

 Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs pardavėjo kvalifikaciją galės dirbti mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pardavėjas atlieka prekių užsakymą ir priėmimą, paruošia prekes pardavimui, konsultuoja pirkėjus maisto ir ne maisto prekių asortimento klausimais, dirba su technologiniais įrenginiais, valdo elektroninius kasos aparatus, kasos sistemas, fiksuoja pirkimų ir pardavimų operacijas buhalterinės apskaitos programoje.

Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

22.5 sav./900 val

Programos paskirtis. Sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas šiems veiklos procesams vykdyti: skaityti ir braižyti brėžinius, nesudėtingus objektus kompiuterinėmis programomis.

Būsimo darbo specifika. Kompiuterinio projektavimo operatorius taiko pagrindinius kompiuterinio projektavimo principus, kompiuterinėmis programomis braižo nesudėtingus brėžinius.

Įgiję kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas. Kompiuterinio projektavimo operatorius dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis.

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

22.5 sav./900 val

 

Programos paskirtis. Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai surinkti ir prižiūrėti scenos konstrukcijas, įrengti apšvietimo, vaizdo ir garso įrangą ir ją prižiūrėti.

Būsimo darbo specifika. Įgiję renginių techninio aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse ir organizacijose, o taip pat užsiimti individualia veikla, apimančia renginių įvaizdinimą, įgarsinimą, apšvietimą bei vaizdo ir garso įrangos įrengimą ir priežiūrą.

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas dirba atviroje erdvėje ir uždarose patalpose įvairiame aukštyje, su svorio kėlimo įrenginiais.

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas privalo atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją.

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojui būtinos asmeninės sąvybės – sąžiningumas, asmeninė atsakomybė, atsakingumas, kruopštumas, darbštumas, kūrybiškumas, savarankiškumas, komunikabilumas, gebėjimas priimti sprendimus, dėmesingumas, nuolatinis tobulėjimas.

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

22.6 sav./900 val

Programos paskirtis. Santechniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą santechniką, gebantį dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvairius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvairius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens tiekimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.

Būsimo darbo specifika. Įgyję kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvarius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvarius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens teikimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.

Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

22.5 sav./900 val

Programos paskirtis. Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sekretoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti sekretoriato (raštinės) darbą ir valdyti dokumentus.

 Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs sekretoriaus kvalifikaciją galės dirbti sekretoriumi valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose.

Sekretorius dirba organizacine biuro technika ir kompiuterine įranga: kompiuteriu, skeneriu, spausdintuvu, kopijavimo aparatu, laminavimo aparatu, faksu, telefonu, dokumentų įrišimo aparatu, dokumentų naikikliu ir kt. Sekretorius taiko greitojo spausdinimo technologiją, geba savarankiškai parengti ir įforminti įstaigos dokumentus, tvarko korespondenciją, organizuoja lankytojų ir svečių priėmimą, teikia informaciją apie įstaigos veiklą. Sekretorius rengia, įformina, tvarko, apskaito ir perduoda saugoti dokumentus. Sekretorius yra tiesioginis vadovo pagalbininkas organizuojant renginius, priimant lankytojus, svečius, planuojant komandiruotes. Sekretorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, įstaigos nuostatais, darbo vidaus taisyklėmis, pareiginiais nuostatais. Sekretorius išmano profesinės etikos ir etiketo reikalavimus, taiko juos darbe.

 

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

22.5 sav./900 val

Programos paskirtis: Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.

 Būsimo darbo specifika: Intensyvus bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais slaugytojo padėjėjui kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo, valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Slaugytojo padėjėjas galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

22.5 sav./900 val

Programos paskirtis. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam suvirintojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, pasiruošti atlikti suvirinimo darbus, suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, pjaustyti metalus terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu).

Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose, gaminti bei montuoti įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje.

Darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke su aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingomis medžiagomis, rankiniais ir elektriniais įrankiais, tenka dirbti pavojingus darbus aukštyje, iškasose, uždarose erdvėse, darbo aplinkoje būna dulkių, aerozolių, ultravioletinė ir infraraudonoji spinduliuotė. Dirbant dėvimi specialieji darbo drabužiai.

Suvirintojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Suvirintojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.

Modulinė suvirintojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą lydomojo suvirinimo specialistą, kurio kvalifikacija turi atitikti tarptautinę suvirintojo lankiniu būdu kampinėmis siūlėmis kvalifikaciją.

Modulinės mokymo programos moduliai sudaryti atsižvelgiant į gamybinių įmonių poreikius ir minimalius reikalavimus, keliamus suvirinimo specialistų išsilavinimui, mokymui, egzaminavimui ir kvalifikacijai, kuriuos, pagal Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) nurodymus parengė Tarptautinė įgaliojimų taryba (IAB) bei Europos suvirinimo federacija (EWF). Tai leidžia asmeniui, baigusiam vieno ar kelių modulių programas ir gavus jų baigimą patvirtinantį dokumentą bei išlaikius egzaminą pagal LST EN ISO 9606 standarto reikalavimus ir gavus Tarptautinį suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimą (sertifikatą), suvirintojo profesinį mokymą tęsti ir kvalifikaciją kelti bet kurioje LR ar ES šalių mokymo įstaigoje, turinčioje teisę atlikti šias paslaugas.

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė

40.5 sav./1620 val

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų kokybę, tvarkyti dokumentaciją.

 Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti virėju įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbas pamainomis, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 31,5 sav./1260 val.

Ši profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam maisto pramonės darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti duonos ir pyrago kepinius.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Gaminti duonos ir pyrago kepinius. Parinkti, paruošti ir apskaičiuoti šakočiams kepti reikalingas žaliavas pagal receptūras.  Maišyti šakočių tešlą ir kepti šakočius. Gaminti konditerijos gaminius. Gaminti šokolado gaminius. Paruošti darbo vietą duonos ir pyrago kepinių gamybai. Paruošti ir apdoroti duonos ir pyrago kepinių žaliavas.

Reikalingas minimalus išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 31,5 sav./1260 val.

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Prisidėti prie socialinių paslaugų įstaigos veiklos plano įgyvendinimo. Prisidėti prie socialinių paslaugų įstaigos teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo. Stebėti ir fiksuoti kliento elgesį, emocinę ir fizinę būklę. Įgyvendinti kliento individualų socialinės pagalbos planą pagal socialinio darbuotojo nurodymus. Užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su klientu. Įgalinti klientą pagal socialinio darbuotojo nurodymus. Lavinti kliento darbinius ir saviraiškos įgūdžius pagal socialinio darbuotojo ir kitų specialistų nurodymus. Skatinti kliento savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime. Prižiūrėti klientą su sunkia negalia. Tvarkyti ir valyti kliento asmeninius daiktus ir patalpas. Palaikyti klientui saugią ir draugišką aplinką. Teikti pagalbą klientui agresijos ir saviagresijos atvejais. Padėti socialinių paslaugų gavėjui ginti savo teises ir lygias galimybes bendraujant su asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis. Atstovauti socialinių paslaugų gavėjui gaunant paslaugas įvairiose institucijose. Padėti organizuoti socialinių paslaugų gavėjo ir gavėjų grupių laisvalaikio veiklą. Padėti socialinių paslaugų gavėjams ir jų grupėms įsitraukti į bendruomenės veiklą. Teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims, atsižvelgiant į jų poreikių specifiką. Prižiūrėti senyvo amžiaus asmenis ir padėti juos prižiūrinčioms šeimoms.

Reikalingas minimalus išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas.

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 15,75 sav./630 val.

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris vadovaudamasis socialinio darbuotojo nurodymais gebėtų teikti klientui socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su klientu. Padėti klientui kasdieniniame gyvenime.  Lavinti ir palaikyti kliento darbinius ir saviraiškos įgūdžius.  Tvarkyti ir valyti kliento asmeninius daiktus ir patalpas. Kurti klientui saugią aplinką. Teikti pagalbą klientui ir aplinkiniams agresijos protrūkio metu. Padėti socialinių paslaugų gavėjui ginti savo teises bendraujant su asmenimis, įstaigomis ir organizacijoms. Atstovauti socialinių paslaugų gavėjo interesams kasdieniame gyvenime pagal socialinio darbuotojo nurodymus. Padėti organizuoti kliento (vaikų ir suaugusių neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių) laisvalaikį. Padėti klientui (neįgaliems vaikams ir suaugusiems, senyvo amžiaus žmonėms) įsitraukti į bendruomenės veiklą.

Reikalingas minimalus išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 22,6 sav./900 val

Reikalingas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas

 

Programos paskirtis. Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti bendruosius ekspeditoriaus darbus, parinkti krovinį ir transporto priemones, planuoti vežimo maršrutą ir stebėti.

 

Būsimo darbo specifika. Įgiję ekspeditoriaus kvalifikaciją galės dirbti transporto, logistikos įmonių ar gamybos, prekybos įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto ir importo, ūkio, transporto padaliniuose.

Dirbama patalpoje, naudojantis kompiuterine ir specialia programine įranga; galima konfliktinių situacijų rizika.

Ekspeditorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais. Jis dirba savarankiškai, vykdo jam pavestas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis.

Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 22,6 sav./900 val

Reikalingas minimalus išsilavinimas: pagrindinis

Programos paskirtis. Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai vykdyti bendrąsias medienos apdirbimo veiklas, dirbti pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) medienos apdirbimo staklėmis ir įrenginiais, dirbti CNC medienos apdirbimo centrais.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs medienos apdirbimo staklininko kvalifikaciją, galės dirbti medienos apdirbimo įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Medienos apdirbimo staklininkas dirba patalpose su pozicinėmis medienos apdirbimo staklėmis, įrenginiais, CNC medienos apdirbimo centrais. Dirbant privalu dėvėti darbo drabužius ir asmenines apsaugos priemones.

Medienos apdirbimo staklininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais.

Medienos apdirbimo staklininkas dirba grupėje arba individualiai. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Medienos apdirbimo staklininkas veiklas atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę, geba pasirinkti atlikimo būdus, medžiagas, priemones ir kontroliuoja veiklos kokybę. Jis geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės. Jis atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikant žinomus ir išbandytus sprendimus, naudojantis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija. Medienos apdirbimo staklininkui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos darbuotojas.

Skardininko modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė:  18 sav./720 val

Reikalingas minimalus išsilavinimas: Pagrindinis

Programos paskirtis. Skardininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam skardininkui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, gaminti gaminius iš skardos ir skardinti statinių konstrukcijas, gaminti ir montuoti ortakius, dengti vamzdynus skardiniais apdangalais.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs skardininko kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Darbo sąlygos: dirbama pastatų išorėje ir patalpose, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Dirbant dėvimi specialieji darbo drabužiai.

Skardininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, sąžiningumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas planuoti darbą, nustatyti defektus, dirbti komandoje. Skardininkas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė:  9 sav./360 val

Reikalingas minimalus išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas; tinkuotojo LTKS III lygio kvalifikacija.

Programos paskirtis. Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam tinkuotojui parengti, kuris gebėtų vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu bei atlikti tinko remontą.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs tinkuotojo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke, su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Tinkuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Tinkuotojas dirba savarankiškai, vadovaudamasis brėžiniais vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Tinkuotojui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo.