Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, siejamas su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinės švietimo strategijos nuostatas siekiama sukurti įvairių poreikių asmenims pritaikytą ugdymo(si) aplinką ir išplėtoti švietimo formų įvairovę bei paramos įvairių gebėjimų asmenims sistemą. Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime.

Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra siūlo inkliuzinio ugdymo kokybės skatinimo principus:
1. Pagarba mokinių nuomonei. Mokinių, jų tėvų ir artimųjų, organizacijų, besirūpinančių neįgaliųjų asmenų teisėmis, nuomonių turėtų būti paisoma, ypač priimant sprendimus.
2. Aktyvus mokinių dalyvavimas. Visiems mokiniams sudaryta galimybė aktyviai dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenime.
3. Teigiamos mokytojų nuostatos. Visi mokytojai turi teigiamą požiūrį į visus mokinius ir norą bendradarbiauti su kolegomis.
4. Mokytojų įgūdžiai. Visi mokytojai turi įgūdžių, reikalingų veiksmingam visų mokinių ugdymui, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius.
5. Lyderystė mokykloje. Mokyklų vadovai teigiamai vertina darbuotojų ir mokinių skirtybes, skatina kolegialumą ir inovacijas.
6. Įvairių žinybų paslaugų dermė.

Metodinė medžiaga