Įvykdyti

Atsinaujiname didindami energijos vartojimo efektyvumą

2018 m. balandžio 10 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras sudarė su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, tris, Centrinės valdžios viešųjų pastatų, esančių adresu Taikos pr. 67, Klaipėda, atnaujinimo didinant energijos vartojimo efektyvumą, paskolos, iš Energijos efektyvumo fondo lėšų, sutartis (toliau – projektas).

Projekto metu, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro trijuose pastatuose, kurie randasi adresu Taikos pr. 67, Klaipėda, bus vykdomi atstatomieji ir kiti rangos darbai. Minėtų darbų dėka, bus gerinamos pastato ir jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir užtikrinamas energijos vartojimo efektyvumo didinimas bei pasiekiama ne mažesnė, kaip C pastato energinio naudingumo klasė.

Projekto trukmė  – 24 mėnesiai.

Įgyvendinamas projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

„Nordplus“ projektas „Baltic countries learning together“

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras gavo „Nordplus“ – Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos paramą projekto „Baltic countries learning together“ parengiamajam vizitui įgyvendinti.

Projekto partneriai:

 • Viljandi profesinio mokymo centrase, Estija;
 • Jelgavos technikos mokykla, Latvija.

2018 m. sausio 10-12 dienomis įvyko partnerių susitikimas Estijoje, Viljandi profesinio mokymo centre.

Susitikimo tikslas – susipažinti su būsimais projekto partneriais bei parengti paraišką Nordplus Junior programos finansavimui gauti.

„Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projektas "Development of Sectoral Qualification Descriptors for EQF level 5"

logo 2

2016 m. lapkričio 1 dieną Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pradėjo įgyvendinti „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projektą „Development of Sectoral Qualification Descriptors for EQF level 5“, projekto Nr. 2016-1-LT01-KA202-023178.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. lapkričio 1 d. – 2018 m. spalio 31 d.

Pagrindinis projekto tikslas:
Sukurti skirtingų sektorių kvalifikacijų aprašus, siekiant sudaryti sąlygas vystyti tarptautiniu mastu pripažįstamas kvalifikacijas, kurių reikalauja šios dienos darbo rinka.

Numatomi projekto rezultatai ir jų poveikis:
Projektu siekiama pagerinti pereinamumą tarp profesinio mokymo ir aukštojo mokslo ir skirtingų kvalifikacijos lygmenų, taip sudarant galimybes besimokantiems ir dirbantiems siekti aukštesnės kvalifikacijos ir įgyvendinti mokymosi visa gyvenimą nuostatas.
Europos profesinio rengimo plėtros centro (CEDEFOP) 2014 m. atlikta V (penkto) Europos Kvalifikacinės Struktūros lygmens kvalifikacijų studija parodė, kad šio lygmens kvalifikacijos vaidina svarbų vaidmenį pagerinant patekimą į darbo rinką, užtikrina karjeros augimą ir tolesnio mokymosi tęstinumą pereinant į aukštojo mokslo studijas. V lygmens kvalifikacijos ypač patraukios asmenims, turintiems profesinio mokymo kvalifikacijas ir darbo patirties, kadangi suteikia galimybę patobulinti kvalifikaciją atsižvelgiant į pasiekimus mokantis darbo vietoje.
Lietuvoje, kaip ir kai kuriose projekto partnerių šalyse šiuo metu nėra V lygmens kvalifikacijas teikiančių programų, tačiau numatyta jas rengti artimiausioje ateityje. Todėl labai svarbu tiksliai apsibrėžti, kokių kvalifikacijų šiame lygmenyje pageidauja darbdaviai ir besimokantieji ir ką galėtų pasiūlyti profesinio mokymo teikėjai atsižvelgiant į sektorių specifiką.

Projekto metu sukurto intelektiniai produktai:

 1. Atlikti tarptautinės patirties palyginamąją studiją, siekiant išsiaiškinti, kokie gali būti V lygio sektoriniai kvalifikacijų aprašai, kokio tipo kvalifikacijos patenka skirtingose šalyse į V lygmenį ir kokiais dokumentais tai apibrėžiama.
 2. Išsiaiškinti pagrindinių socialinių partnerių (visų pirma darbdavių, o taip pat mokymo institucijų ir besimokančiųjų) lūkesčius ir poreikius V lygio kvalifikacijomis projekto partnerių šalyse.
 3. Parengti V lygio kvalifikacijų aprašus pasirinktuose ūkio veiklos sektoriuose.
 4. Parengti pilotinę V lygio mokymo programą paslaugų sektoriuje.

Projekto partneriai:

 • VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras;
 • VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras;
 • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;
 • Essenia UETP – University and Enterprise Training Partnership s.r.l., Italija;
 • Fundación Laboral del Metal, Ispanija;
 • Esprominho, Portugalija.

2017 m. sausio 25-26 dienomis, įvyko pirmasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Vilniuje

2017 m. birželio 12-13 dienomis, įvyko antrasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Italijoje

Išsamiau apie projektą galima sužinoti el. pašto adresu: egle.radziene@klaipedosgpmc.lt.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

projekto partneriai

Projektas „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra. I etapas“

image description

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras partnerio teisėmis dalyvauja įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra. I etapas“, projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001.

Projektą įgyvendina Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kartu su partneriais – asocijuotomis verslo struktūromis (Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija) ir Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo  centru.

Projekto tikslas – Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį, parengti naujus profesinius standartus ir modulines profesinio mokymo programas, jas įgyvendinti bei parengti interaktyvias elektronines mokymosi priemones.

Centras šiame projekte yra partneris atsakingas už  V LTKS lygmens profesinio mokymo programų rengimą ir įgyvendinimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatoma parengti šias V LTKS lygio programas:

 • „Apdailininkas montuotojas meistras“,
 • „Mūrininkas meistras“,
 • „Fasadų apšiltintojas meistras“,
 • „Suvirintojas meistras“,
 • „Stogdengys meistras“,
 • „Transporto priemonių techninės priežiūros meistras“.

Parengus šias profesinio mokymo programas numatoma  organizuoti asmenų, pageidaujančius mokytis pagal V LTKS lygio modulines programas atranką ir įvertinti jų turimą patirtį, apmokyti asmenis pagal parengtas programas ir suteikti jiems V LTKS lygio „Meistro“ kvalifikaciją.

Rengiant programas Centras glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, Vakarų Lietuvos regiono įmonėmis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu yra organizuojamos apvaliojo stalo diskusijos (viešosios konsultacijos), kurių tikslas – aptarti su suinteresuotoms organizacijoms ir asmenims rengiamų programų projektus, siekiant gauti pasiūlymus, rekomendacijas, rasti problemų sprendimo būdus, tenkinančius visas suinteresuotas šalis, pasidalinti gerąja patirtimi ir skatinti socialinių partnerių dalyvavimą modulinių profesinio mokymo programų bei joms skirtų mokymosi priemonių rengimo procese.

Projekto metu pasiekti Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros rezultatai padės išspręsti aktualias Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros problemas, sudarys prielaidas spartesnei šalies ekonominei ir socialinei plėtrai, skatins mokymąsi visą gyvenimą, didins profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei patrauklumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-12-05 – 2020-06-05.

Startavo apvaliojo stalo diskusijos – konsultacijos:
Pirmoji diskusija
Antroji diskusija
Trečioji diskusija
Ketvirtoji diskusija
Penktoji diskusija
Šeštoji diskusija

Aštuntoji diskusija

 

Erasmus+ projektas ,,Saugus darbas – gyvybės garantas“
erasmuslogo_mic-1
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras kartu su 2 Lietuvos partneriais sėkmingai įgyvendino 24 mėnesių trukmės Erasmus+ projektą ,,Saugus darbas-gyvybės garantas“, projekto Nr. 2015-1-LT01-KA102-013094.

Projeto dėka, net 27 Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, Šilutės turizmo ir paslaugu verslo mokyklos, Kauno soc. paslaugų centro pastatų restauratorių, apdailininkų baldininkų specialybių mokiniams buvo sudarytos sąlygos nemokamai gamybinę –mokomąją praktiką atlikti:

 • INFEBA organizacijoje, Vokietijoje;
 • NEW SERVICE organizacijoje Italijoje;
 • TRIBEKA training lab organizacijoje, Ispanijoje.

Gamybinės-mokomosios praktikos metu buvo tobulinamos mokinių praktinės bei teorinės žinios, užtikrinant saugų darbą objekte, darbo vietose prie įrengimų. Mokoma efektyviai taikyti techninės pažangos priemones, saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą. Nes tik tinkamai parengti darbuotojai, aprūpinti našia ir tinkamai prižiūrima įranga bei medžiagomis, gali kokybiškiau ir produktyviau dirbti bei duoti daugiau ekonominės naudos.

Projekto dėka mokiniai įgijo naujų profesinių žinių, kurias galės pritaikyti būsimame darbe. Turėjo galimybę pademonstruoti savo mokymosi metu įgytas žinias bei pasikeisti patirtimi su mokiniais iš kitų šalių. Mokinių įgyti įgūdžiai užskaityti kaip mokymo programos dalis, jiems išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Pasak mokinių tai puiki galimybė tobulinti ne tik profesines praktikos žinias, bet ir socialines, kultūrines bei žinoma užsienio kalbos. Šio projekto dėka mokiniai jaučiasi drąsesni, imlesni ir laisviau bendraujantys.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. birželio 1 d. – 2017 m. gegužės 31 d.

Projekto biudžetas: 51744 Eur.

Išsamiau apie projektą galima sužinoti el. pašto adresu: egle.radziene@klaipedosgpmc.lt.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mokinių vizitas Vokietijoje

Mokinių vizitas Italijoje

Mokinių praktikos vizitas Ispanijoje

mokiniu koliazas

Erasmus +projektas ,,Praktika ES šalyse "
erasmuslogo_mic-1

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras sėkmingai įgyvendino 24 mėnesių trukmės Erasmus+: Leonardo da Vinci KA1 programos finansuojamą mobilumo projektą „PRAKTIKA ES ŠALYSE“, projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000263.

Šiuo projektu buvo siekiama įgyvendinti du tikslus:

 • Mokiniams besimokantiems masažuotojo mokymo programoje, suteikti papildomų praktinio mokymo įgūdžių realioje darbo vietoje užsienyje. Klaipėdos PMRC 9 mokiniai 3 savaites atliko praktiką tokiose šalyse, kaip Graikija, Malta ir Italija.

Tikimės, kad pasikeitimas patirtimi, aptarimas ir perėmimas gerosios patirties paskatins mokinių motyvaciją gilinti žinias ir mokytis bei tobulėti visą gyvenimą. Suteikus galimybių susipažinti su kitose šalyse taikomais metodais, praktika ir technologijomis, išaugo galimybės įsidarbinti. Masažuotojai pasidalino įgyta patirtimi, surengdami diskusiją Klaipėdos PMRC bendruomenei. Projektu siekėme skatinti mokinių žingeidumą, norą tobulėti perimant kitų šalių gerąją patirtį masažuotojo darbe.

 • Klaipėdos PMRC darbuotojus įgyti ir praplėsti turimas Sveikos gyvensenos žinias, sustiprinti ir įgyti naujų įgūdžių padėsiančių rengiant Sveikos gyvensenos modulį.

Centre dirbantys specialistai pastebėjo, kad vis dažniau mokiniai domisi sveikatos stiprinimo ir tausojimo klausimais. Mokiniams trūksta žinių apie streso valdymą, subalansuotą mitybą, fizinį aktyvumą ir kitus panašius klausimus. Centro darbuotojai negali suteikti profesionalių atsakymų į mokiniams iškilusius klausimus, nes jiems taip pat trūksta žinių, tiek rengiant sveikos gyvensenos programas tiek ir perteikiant jas mokiniams.

Siekiant išspręsti minėtus sunkumus, projekto metu 13 darbuotojų aplankė skirtingas ES šalis, tokias kaip Estija, Švedija,Vokietija, Malta bei Graikija.

Darbuotojai 5 darbo dienas atliko praktiką bei stebėseną, kurios metu susipažino su projekte dalyvaujančių šalių sveikos gyvensenos koncepcija, Sveikos gyvensenos moduline mokymo programa, jos rengimu ir įgyvendinimu. Įgijo teorinių ir praktinių sveikos gyvensenos žinių. Išmoko atlikti asmens, grupės ar bendruomenės, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo, elgesio keitimo programą. Sužinojo kaip įgyvendinamos sveikos gyvensenos programos kitose ES šalyse. Išmoko konsultuoti sveikos gyvensenos klausimais.

Grįžę iš vizitų projekto dalyviai parengė modulinę Sveikos gyvensenos modulį; Sveikos gyvensenos stendus; organizavo švietėjišką veiklą tarp kitų profesinių mokyklų; Buvo organizuotas sporto renginį – fizinį aktyvumą, buvo surengtas seminaras sveikos gyvensenos klausimais.

Projekto vertė: 37684 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-07-01 / 2016-06-30

pratika ES šalyse

 

Projektas ,,Studentų praktika ES šalyse"
erasmuslogo_mic-1

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 2015-2016 metais, sėkmingai įgyvendino 12 mėnesių trukmės Erasmus+: Leonardo da Vinci KA1 programos finansuojamą mobilumo projektą „STUDENTŲ PRAKTIKA ES ŠALYSE“, projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000263.

Šiuo projektu Centras siekė mokiniams, besimokantiems pagal Pėdos priežiūros specialisto mokymo programą, suteikti papildomų praktinio mokymo įgūdžių realioje darbo vietoje užsienio šalyje.

8 Centro mokiniai atliko praktiką Graikijoje ir Maltoje. Buvo organizuoti trys praktikos vizitai, mokiniams besimokantiems, pagal Pėdos priežiūros specialisto mokymo programą.

 • 2016 m. balandžio 11 – gegužės 2 dienomis, praktiką Maltoje, Birkirkaros miesto klinikoje atliko Daiva Masiulienė ir Audronė Drozd;
 • 2016 m. balandžio 13-27 dienomis, praktiką Graikijoje, Rethimno mieste dienos Spa centre „Metamorfosis Day Spa“ atliko Jolita Skeivienė, Gintarė Jočė, Daiva Gelžinienė ir Eglė Kapeikienė.
 • 2016 m. gegužės 2-23 dienomis, praktiką Maltoje, Birkirkaros miesto klinikoje atliko Alma Bružienė ir Rūta Kalcienė;

Centras tikisi, kad pasikeitimas patirtimi, aptarimas ir perėmimas gerosios patirties paskatins(-o) mokinių motyvaciją gilinti žinias ir mokytis bei tobulėti visą gyvenimą. Suteikus galimybių susipažinti su kitose šalyse taikomais metodais, praktika ir technologijomis, išaugs(-o) galimybės įsidarbinti. Projektu siekiame skatinti mokinių žingeidumą, norą tobulėti perimant kitų šalių gerąją patirtį Pėdos priežiūros specialisto darbe.

Pėdos priežiūros specialistai pasidalino įgyta patirtimi, surengdami pamoką/seminarą Klaipėdos PMRC bendruomenei. Taip pat mokiniai parengė praktikos apžvalgą.

Projekto vertė: 18895 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-06-01 / 2016-05-30

koliazas

 

 

Projektas ,,Papasakok man apie… "
2

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras kartu su ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA LISZEWSKIEGO sėkmingai įgyvendino Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamą mobilumo projektą „Papasakok man apie…” “, projekto Nr. Nr. LMF1- 18.

Projekto tikslas – Lietuvos ir Lenkijos spec. poreikius turinčių svetingumo krypties studentų tarpkultūriniai mainai kurio metu 16 studentų (didžioji dalis su spec. poreikiais) ir 4 pedagogai dalinsis Lietuvos ir Lenkijos svetingumo sektoriaus subtilybėmis, naujovėmis, tendencijomis, įvyks studentų tarpkultūriniai mainai.

2016 m. gegužės 16-21 dienomis 8 centro mokiniai ir 2 mokytojos buvo išvykę į Lenkiją, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA LISZEWSKIEGO profesinę mokylą.

Savaitės trukmės vizito metu aplankė profesines mokyklas, susipažino su Lenkijos Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego veikla, infrastruktūra, čia studijuojančiais studentais ir svetingumo mokymo programa.

Taip pat susipažino su būsimų Viešbučio darbuotojų grupe. Apžiūrėjome Viešbučio darbuotojų praktinio mokymo klasę. Ypač patiko tai, kad lenkai turi dideles patalpas praktiniam mokymui. Yra atskiras moderniai įrengtas Viešbučio kambarys, registratūra, bei didžiulės dvi klasės praktiniam mokymui. Ant atskirų darbo stalų mokiniai demonstravo meninį rankšluosčių lankstymą. Lietuvių antrakursiai taip pat išbandė savo jėgas.

Dalyvavo pokalbyje-diskusijoje su Rajono biuro viršininko pavaduotoju Arturas Mieczanem, švietimo skyriaus vedėja Agnieszka Brewzak bei departamento ir valdybos nariu Wladyslaw Hruszka. Aukšti pareigūnai pristatė tris savrbiausias apskrities profesinio mokymo įstaigas, bei įstaigą, kurioje mokosi spec. poreikių turintys mokiniai. Vėliau lankėsi realiose darbo vietose, tokiuose viešbučiuose kaip: „Warmia“, „Jazębinovy Ogrod“; “Kopernik“. Apžiūrėję viešbučius mokiniai aplankė Frombork prieplauką, Vandens bokštą, paminklą Kopernikui bei garsiąją įspūdingo grožio Katedrą.

Taip pat dalyvavo kultūriniuose vakaruose. Grupė turėjo ekskursiją į Gdansko miestą. Kartu vyko būsimųjų logistų vaikinų grupelė. Gdanskas labai gražus miestas. Nuostabūs namai, daug bažnyčių, Miestas erdvus, didelis, spalvingas. Daugelis iš grupės mokinių pirmą kartą gyvenime matė tokį gražų užsienio miestą.

Pasiruošė ir nufilmavo paskaitą „Tolerantiškas svetingumas“, kurios esmė – tolerancijos ir tarptautiškumo skatinimas svetingumo srityje

Po pietų ant Marių kranto buvo surengtas atsisveikinimo piknikas. Lietuvių ir lenkų mokiniai žaidė futbolą, tinklinį, mokėsi šokti lietuvių liaudies šokius. Kepė ant laužo dešreles. Plaukė Paslenkos upe laiveliu nuo Žvejų uosto Braniewo link ir atgal.

Projekto vertė: 3401,35 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-04-10 / 2016-11-30

Finansavimo šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas

koliažas

Projektas ,,Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas"
logo

Klaipėdos ERNESTO GALVANAUSKO profesinio mokymo centras kartu su projekto partneriais VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centru, VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centru, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru bei Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla sėkmingai įgyvendino projektą „Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“, projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-020. Projektas buvo finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto metu buvo parengtos Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtos 3 mokymo priemonės:

 • Vairuotojų rengimo kompiuterinė mokymo priemonė;
 • Mokymo priemonė „Traukinio valdymas realiame Lietuvos geležinkelių kelio ruože“;
 • Interaktyvi 3D grafikos metodinė priemonė.

Vairuotojų rengimo kompiuterinėje mokymo priemonėje yra: aktualiausia ir naujausia kursų medžiaga su interaktyviais paveikslais, video, Flash technologijos, animacija su įgarsinimu, savikontrolės klausimai, užduotys, testai, pagal kuriuos besimokantysis įvertina savo žinias.

Mokymo priemonė „Traukinio valdymas realiame Lietuvos geležinkelių kelio ruože“ skirta naudoti kartu su VGTVPM esančiu prekiniu traukinio valdymo simuliatoriumi. Traukinio mašinistai mokosi važiuoti vienu iš sudėtingiausiu geležinkelio kelio ruožu Lietuvoje Vaidotai- Kėdainiai. Naudojant mokymo priemonę galima keisti oro sąlygas, metų laikus, paros metą. Taip pat galima kurti ekstremalias pavojingas situacijas, kurių metu mokiniai lavina savo profesinius įgūdžius. Naudojant šią mokymo priemonę laikomas kvalifikacijos egzaminas.

Interaktyvi 3D grafikos metodinė priemonė skirta geležinkelio transporto specialistams. Ją naudojant galima išmokti traukinių variklių sandaros, traukinių eismo signalizacijos taisyklių. Suteikiama galimybė išklausyti garsinius, grafinius paaiškinimus, paskaityti paaiškinamąjį tekstą, kurti testus, pateitki juos mokiniams žinių patikrinimui. Taip pat yra sukurti vadovėliai su teorine medžiaga ir testais.

Įdiegus naujas mokymo priemones buvo organizuojami bandomieji mokymai. Mokymuose dalyvavo 117 pareiškėjo ir partnerių įstaigų mokinių.

Investavus į teikiamų paslaugų kokybę, centrų veikla tapo ekonomiškai gyvybingesnė, patrauklesnė vartotojams, labiau atitinkanti šalies ūkio poreikius. Sukurta patraukli mokymosi aplinka, įdiegtos inovatyvios profesinio mokymo ir mokymosi priemonės, vystomas ir užtikrinamas pažangios mokymo sistemos prieinamumas.

Projekto vertė: 787455,54 Eur.

Projekto įgyvendnimo trukmė: 2012-07-11 / 2015-09-30

 

 

Projektas ,,Transporto, sandėliavimo ir ryšių sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas"
1

Klaipėdos ERNESTO GALVANAUSKO profesinio mokymo centras sėkmingai įgyvendino projektą „Transporto, sandėliavimo ir ryšių sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas“, projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-026, pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.

Projekto įgyvendinimo metu įrengta antroji Lietuvoje transporto sektoriaus darbuotojų praktinio mokymo bazė, atitinkanti šiuolaikinius darbo rinkos poreikius.

Autodromo trasoje yra įrengtos dvi atkarpos specialiems vairavimo įgūdžiams lavinti.

 • Vienas iš modulių – J formos atkarpa: ji prasideda nuokalne, ant kurios su specialių dažų bei vandens pagalba bus imituojama slidi kelio danga, ir čia sumėtytą bei šonu slystantį automobilį reikės suvaldyti posūkyje. Vandens purkštuvai sukurs netikėtas kliūtis – kelyje tai galėtų būti automobilis – kurių reikės išvengti. Tokiu būdu imituojamos vairavimo sąlygos lyjant, kelią padengus suspaustam sniegui ar ledui.
 • Antrasis modulis – tiesi atkarpa, kurios pusiaukelėje įrengta speciali plokštė, sujudanti tuo metu, kai per ją važiuoja automobilis. Sumėtytą mašiną reikia ne tik suvaldyti, bet ir išvengti staiga atsiradusių kliūčių – jas šioje atkarpoje taip pat atstoja didesnės ar mažesnės vandens sienos.

Projekto įgyvendinimo metu buvo:

 • Pastatytas autodromas bei įrengtas logistikos ir sandėliavimo centras;
 • Įsigyta SPMC veiklai vykdyti reikalinga praktinio mokymo įranga;
 • Įsigyti SPMC veiklai vykdyti būtini baldai;
 • Įsigyta SPMC veiklai vykdyti reikalinga kompiuterinė technika;
 • Įsigytos SPMC veiklai vykdyti reikalingos tikslinės transporto priemonės.

Projekto vertė: 5294253,94 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011-08-01 / 2014-12-31

Finansavimo šaltinis:                Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos

transporto sandėliavimo

Projektas ,,Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas"
1

Klaipėdos ERNESTO GALVANAUSKO profesinio mokymo centras kartu su projekto partneriu VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla sėkmingai įgyvendino projektą „Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas” Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-025, pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.

Projekto tikslas – gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas mokytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją. Atnaujinti mokyklos praktinio mokymo bazę, įsigyti naujausią įrangą suvirintojų bei metalo apdirbimo specialistų mokymui.

Įgyvendinus projektą Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje  yra įkurtas inžinerinės pramonės sektorinis praktinio mokymo centras. Taip yra sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, bazė  atitinka verslo įmonių reikalavimus ir lūkesčius, todėl tikimąsi, kad padidės ir tęstinio mokymo klientų  srautai.

Sektorinio praktinio mokymo centre gali vykti praktikos užsiėmimai kitų mokymo įstaigų mokiniams, jo įkūrimas skatina dirbančiųjų skirtingose mokymo įstaigose bendradarbiavimą, patirties sklaidą, bendrų mokymų vykdymą, sudaro galimybes rengti darbo rinkai reikalingas mokymo programas.

Projekto vertė: 2606580 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011-08-01 – 2015-06-30

Finansavimo šaltinis:                Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos

inžinerinė pramonė