Vykdomi

DofE - The Duke of Edinburgh's International Award

 DofE – The Duke of Edinburgh’s International Award – yra pasaulyje pirmaujanti tarptautinių apdovanojimų programa 14 – 24 m. jaunimui, kurioje dalyvaudamas ir tu gali patirti daugybę nuotykių, susirasti draugų, atrasti savo užslėptus talentus, geriau pažinti save. Dalyvaudamas DofE apdovanojimuose tu gali kryptingai ugdyti įgūdžius, kurie jau ir taip yra tavo gyvenimo dalis arba gali pradėti užsiimti veikla, apie kurią anksčiau net nebuvai pagalvojęs.

Programa veikia 130 pasaulio šalių, Lietuvoje daugiau kaip 90 mokyklų bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

Projektas „Bendrabučio adresu Baltijos pr. 18 modernizacija”, Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0020

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 2020 m. rugpjūčio mėnesį pradėjo įgyvendinti Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Bendrabučio adresu Baltijos pr. 18 modernizacija”, Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0020, pagal Veiksmų programos priemonę 04.3.1-VIPA-T-113 Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II).

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras teikdamas profesinio mokymo paslaugas, susiduria su problema, kad negali užtikrinti tinkamų apgyvendinimo paslaugų teikimo. Mokymo centro valdomas bendrabutis yra prastos būklės, susidėvėjęs, per 50 metų laikotarpį nė karto neremontuotas.

Siekiant išspręsti minėtą problemą, Mokymo centras iškėlė projekto tikslą – gerinti mokinių gyvenimo sąlygas Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro bendrabutyje.

Šiam tikslui pasiekti bus renovuotas bendrabutis, t.y. bus apšiltintintos grindys ant grunto, perdanga virš rūsio, bei pastato fasadas.

Mokymo centras tikisi, kad sėkmingai įgyvendinus projektą, bus pasiekti šie rezultatai:

  • sumažintos šildymo sąnaudos, taip sumažinant į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekį;
  • užtikrinta pastato infrastruktūros atitiktis higienos normų reikalavimams;
  • bus padidintas energijos vartojimo pastatuose efektyvumas, pasiekiant ne mažesnę kaip C pastato energetinio naudingumo klasę.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugpjūtis – 2022 m. rugpjūtis.

Projektas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0007 „Mokausi ir dirbu“

Programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.4.1-ESFA-T-736 „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“.

Projektą finansuoja – Europos Sąjungos struktūriniai fondai.

Projekto vykdytojas – Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras.

Projekto partneriai: UAB „Pirklio baldai“; UAB „Atostogų parkas“; UAB „Asmodas“; UAB „Statmax“; UAB „Lorna“; BĮ Klaipėdos miesto globos namai; Kretingos socialinių paslaugų centras.

Projekto tikslas – Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, organizuojant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje ir sektoriniame praktinio mokymo centre.

Planuojami rezultatai: Projekto metu Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro mokiniai praktinius įgūdžius įgis ir tobulins pameistrystės formą septynių projekto partnerių organizacijose. Projekto metu planuojama, kad pameistrystę atliks: 4 mokiniai, besimokantis pagal Baldžiaus profesinio mokymo programą, 12 mokinių, besimokančių pagal Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programą, 7 mokiniai pagal Masažuotojo profesinio mokymo programą, 11 mokinių pagal Slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programą ir 10 mokinių besimokančių pagal Socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programą.

Projekto vertė – 189 349,49 EUR

Projektas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0005 „Praktinis mokymasis sektoriniame mokymo centre“

Programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.4.1-ESFA-T-736 „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“.

Projektą finansuoja – Europos socialinis fondas.

Projekto vykdytojas – Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras.

Projekto partneriai: Alytaus profesinio rengimo centras; Kėdainių profesinio rengimo centras; Smalininkų technologijų ir verslo mokykla; Ukmergės technologijų ir verslo mokykla; Raseinių technologijos ir verslo mokykla; Plungės technologijų ir verslo mokykla.

Projekto tikslas – Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, organizuojant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje ir sektoriniame praktinio mokymo centre.

Planuojami rezultatai: Projekto metu planuojama, kad sektoriniame profesinio mokymo centre mokysis: 75 mokiniai, besimokantis pagal Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą, 5 mokiniai, besimokantis pagal programą – Pradinė kvalifikacija kroviniams vežti (95 kodas) skubos tvarka, 10 mokinių, besimokantis pagal Tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditoriaus profesinio mokymo programą. Projektas skatina praktinių įgūdžių mokantis sektoriniame praktinio mokymo centre įgijimą, sklandesnį perėjimą iš mokymosi į darbą, geresnį įsidarbinimą, glaudesnį švietimo ir verslo bendradarbiavimą, didesnę kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos atitiktį. Projekto prisidedama prie praktinių įgūdžių įgijimo skatinimo, didinant profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei jo patrauklumą.

Projekto vertė – 100 000,00 EUR

Renovacija ne tik mokymo centro išorėje bet ir viduje

 RENOVACIJA NE TIK MOKYMO CENTRO IŠORĖJE BET IR VIDUJE

2019 m. gruodžio 13 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pasirašė su Centrine projektų valdymo agentūra sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-07-0001 „KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO STATYBOS SEKTORIAUS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ veiklų įgyvendinimo ir finansavimo skyrimo.

Projektu sprendžiama problema – nepatenkintas statybinio profilio specialistų poreikis Klaipėdos apskrityje, nes neišnaudojamos statybinio profilio profesinio mokymo galimybės.

Projekto tikslas – užtikrinti prieinamas aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugas pagal vykdomas statybinio profilio mokymo programas.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras įgyvendinęs projektą, kurio metu rekonstruos mokomąjį pastatą ir įsigys statybinio profilio profesiniam mokymui vykdyti įrangą, tikisi, kad užtikrinus aukštos kokybės statybinio profilio profesinio mokymo paslaugų teikimą, bus patenkintas kvalifikuotų darbuotojų poreikis Klaipėdos apskrities statybų sektoriuje, tai didins čia veikiančių statybos įmonių konkurencingumą.

Projekto trukmė – 32 mėnesiai.

Projekto vertė – 3180000,00 eurų.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo lėšų.

Projektas „Tobulėk pats ir mokyk kitus“

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pradeda įgyvendinti Erasmus+ programos finansuojamą projektą “Tobulėk pats ir mokyk kitus”, projekto Nr. 2019-1-LT01-KA101-060374.

 

Projekto tikslas – skatinti mokytojų tobulėjimą, jų atvirumą naujovėms siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.

Šiam tikslui įgyvendinti pasirinktos dvi veiklos:

  1. Dalyvavimas užsienio kvalifikacijos tobulinimo kursuose Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje;
  2. Darbo stebėjimas užsienio šalies partnerinėje organizacijoje, Estijoje.

Projekto dalyviai kiekvienoje planuojamoje veikloje įgis arba patobulins kompetencijas, įgūdžius, nuostatas, elgseną.

Tikimąsi, kad po mobilumo vizitų, seminarų užsienyje mokytojai pamokose dažniau taikys išmanias technologijas, naudos mokymo medžiagą užsienio kalba. Įgiję naujų žinių, pasisėmę patirties, susipažinę su kitose šalyse taikomais metodais ir mokymosi bei mokymo tendencijomis dalyviai galės vesti įvairesnes, šiuolaikiškesnes bei įdomesnes pamokas, sudominti bei įtraukti mokinius į mokymo ir mokymosi procesą. Pagerės pamokos kokybė, gerės mokinių mokymosi rezultatai. Mažės nepažangių, mokyklos nebaigusių asmenų skaičius. Mokiniai mokysis kūrybiškiau, bus skatinamas jų verslumas, jie bus geriau orientuoti į profesiją, galės būti konkurencingesni darbo rinkoje.

Projektas „Mokykis ir tobulėk kartu“

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pradeda įgyvendinti Erasmus+ programos finansuojamą projektą “Mokykis ir tobulėk kartu”, projekto Nr. 2019-1-LT01-KA116-060286.

 

Šiuo projektu siekiame įgyvendinti du tikslus:

  1. Inžinerinės pramonės ir statybos skyriaus mokinių profesinių gebėjimų tobulinimas, taip didinant profesinio mokymo kokybę Mokymo centre ir užtikrinant didesnes būsimų absolventų įsidarbinimo galimybes. Projektu siekiame skatinti mokinių žingeidumą, norą tobulėti perimant kitų šalių gerąją patirtį būsimame darbe.
  2. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas, Darbuotojai įgis žinių apie naujausius technologinius procesus, mokysis atlikti šiuolaikines technologines operacijas, išbandys darbą su įvairiomis medžiagomis ir technologine moderniausia įranga. Grįžę savo žinias perduos mokiniams. Profesinis mokymas turi žengti koja kojon su nuolat modernėjančiomis technologijomis, atitikti darbo rinkos reikalavimus.

Įgyvendinant projektą vizitų metu 30 Inžinerinės pramonės ir statybos skyriaus mokinių 3 savaites Estijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Italijoje bei Kipre tobulins profesines technologines kompetencijas pagal studijuojamos mokymo programos tikslus.

18 darbuotojų, 5-7 dienoms, vyks į Portugaliją, Vokietiją Kiprą, Maltą, Italiją ir Graikija stebėti, įsilieti į kolegų darbą. Vizitų metu įgis naujų kompetencijų ir žinių, kurių pagalba gebės rengti naujus ir atnaujinti esamas mokymo programas kūrybiškai ir novatoriškai. Grįžę iš vizitų projekto dalyviai parengs rekomendacijas ir konspektus, organizuos švietėjišką veiklą tarp bendruomenės ir kitų profesinių mokyklų; bus pravestos atviros pamokos.

Projektas „Baltijos šalys mokosi drauge“

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras sėkmingai įgyvendina Nordplus Junior Programos finansuojamą projektą „BALTIC COUNTRIES LEARNING TOGETHER“, projekto Nr. NPJP-2018/10371.

Projekto partneriai:

  • Viljandi profesinio mokymo centras, Estija;
  • Jelgavos technikos mokykla, Latvija.

Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuoti trys vizitai:

2019 m. vasario 18-22 dienomis vyko pirmasis projekto vizitas Latvijoje.
2019 m. kovo 18-22 dienomis vyko antrasis projekto vizitas Lietuvoje.
2019 m. balandžio 23-26 dienomis vyko trečiasis projekto susitikimas Estijoje.

Dalyviai Vizitų metu susipažindavo su kolegų šalimi, jų miestu, šalies mokymo sistema, mokykla. Pasidalino nuomonėmis apie bendras mokinių problemas. Drauge gamino Estišką draugystės pyragą. Diskutavo, žaidė ir stebėjo improvizacijų būrelio stand up’ą. Lankėsi istorinėse vietose, dirbo ties projekto siekiamais rezultatais.

Projektas „Mokinių gyvenimo sąlygų Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro bendrabutyje gerinimas“

2020 m. balandžio mėnesį, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pasirašė su Centrine projektų valdymo agentūra sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Mokinių gyvenimo sąlygų Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro bendrabutyje gerinimas“, projekto kodas Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-09-0001 veiklų įgyvendinimo ir finansavimo skyrimo.

 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras teikdamas profesinio mokymo paslaugas, susiduria su problema – negali užtikrinti tinkamų apgyvendinimo paslaugų teikimą.

Projektu siekiama – gerinti mokinių gyvenimo sąlygas Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro bendrabutyje.

Projekto metus bus renovuotas bendrabutis (esantį adresu Baltijos pr. 18, Klaipėda) bei įsigyti baldai, buitinė įranga, laisvalaikio inventorius

Sėkmingai įgyvendinus projektą tikimąsi, kad bus sukurtos geros gyvenimo sąlygos socialiai jautriomis asmenų grupėms (neįgalieji, našlaičiai, mažas ir labai mažas pajamas gaunantys asmenys, vaikai iki 18 m. ir kt.) ir kitiems Mokymo centro mokiniams.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto vertė –1130701,14 Eur.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo lėšų.

Projektas „Mes aktyvūs“

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 2020 m. rugpjūčio mėnesį pasirašė Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto „MES AKTYVŪS“ įgyvendinimo sutartį SRF-FAV-2020-1-0128​.

 

Projektas yra skirtas tiek Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro bendruomenei, tiek ir šalia mokyklos gyvenantiems gyventojams bei kitų šalia esančių profesinių mokyklų, sporto klubų bendruomenių nariams.

Mokymo centras rengiamu projektu siekia išspręsti neaktyvumo problemą ir išsikėlė tokį projekto tikslą – integruoti fizinį aktyvumą į kasdienį bendruomenės gyvenimą, organizuojant fizinio aktyvumo veiklas, taip pagerinant asmenų sveikatą ir jų gyvenimo kokybę.

Projekto metu bus suorganizuotas informacinis seminaras, kurio metu informuosime bendruomenę apie aktyvesnį bei sveikesnį gyvenimo būdą. Bei suorganizuotos bendruomenės poreikius atitinkančios fizinio aktyvumo veiklos, tokios kaip: Gatvės šokio pamokos, Treniruotės su TRX diržais, Šiaurietiško ėjimo su lazdomis užsiėmimai bei kineziterapinės mankštos.

Tikimąsi, kad pasibaigus projekto finansuojamoms veikloms, projekto dalyviai ir toliau aktyviai, bent jau 2 kartus per savaitę, dalyvaus fizinio aktyvumo užsiėmimuose, jausis sveikesni ir labiau motyvuoti aktyviai leisti laisvalaikį.

Planuojama, kad projekto veiklos startuos 2022 m. kovo mėnesį.

Projektas „MES AKTYVŪS“ bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra”.