Valstybės tarnautojų mokymas

Lektorius dr. Kęstutis Trakšelys

Tarpinstitucinis bendravimas ir bendradarbiavimas

Trukmė-8 val.

Lektorius:

Dr. Kęstutis Trakšelys, socialinių mokslų daktaras; 21 m. pedagoginė patirtis vedant mokymus ir įvairius kvalifikacijos tobulinimo seminarus; dirba Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre, Lietuvos edukologijos universitete.

Anotacija

Daugelis tyrimų rodo, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas Lietuvoje yra neišplėtotas, – nepaisant to, kad buvo rengiama daug tarpinstitucinių dokumentų, juose numatytos priemonės nesudarė sąlygų įgyvendinti reikšmingus socialinius ir ekonominius pokyčius. Įvairių valdymo sričių institucijų dalyvavimas tokiose programose buvo vertinamas gana formaliai ir žinybiškai, t.y. buvo įsitraukiama į tokias programas ir pasirenkamos tokios jų priemonės, dėl kurių nekyla interesų konflikto ir kurios leidžia atitraukti mažiausiai lėšų nuo savo valdymo srities tikslų įgyvendinimo. Taigi Lietuvoje vyrauja sektorinis požiūris į socialinių ir ekonominių problemų sprendimą.Tai sukuria nepalankias sąlygas taikyti tiek formalius, tiek neformalius tarpinstitucinio bendradarbiavimo mechanizmus. Efektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas leidžia efektyviau ir kokybiškiau išspręsti iškilusias problemas, optimizuoti įstaigų veiklas, patenkinti visuomenės poreikius ir lūkesčius.

Modulių temos:

 1. Tarpinstitucinio bendravimo ir bendradarbiavimo koncepto samprata ir reikšmė valstybės tarnyboje;
 2. Tarpinstitucinės komunikacijos principus bei problemų sprendimo galimybes;
 3. Komandinio darbo principai tarpinstituciniame bendravime ir bendradarbiavime;
 4. Asmeninės atsakomybės principai sprendžiant Vyriausybės prioritetinių tikslų įgyvendinimui.
 5. Praktiniai užsiėmimai.

Kontaktinė informacija: testinis.mokymas@klaipedosgpmc.lt , (8 46) 367 044, 8 659 02471

Efektyvi komunikacija organizacijoje

Trukmė-8 val.

Lektorius:

Dr. Kęstutis Trakšelys, socialinių mokslų daktaras; 21 m. pedagoginė patirtis vedant mokymus ir įvairius kvalifikacijos tobulinimo seminarus; dirba Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre, Lietuvos edukologijos universitete.

Anotacija

Efektyvi vidinė komunikacija yra vienas svarbiausių organizacijos sėkmingo funkcionavimo elementų, užtikrinančių sklandžią veiklą, kuriančių darnius darbuotojų ir vadovybės tarpusavio santykius bei darančių įtaką sprendimo priėmimo procesams. Tyrimai rodo, jog darbuotojai įdeda du kartus daugiau pastangų atlikdami savo darbą ir beveik keturis kartus dažniau teigiamai atsiliepia apie savo organizaciją kitiems, kai jie yra patenkinti organizacijoje vykstančiais vidinės komunikacijos procesais. Efektyvus informacijos valdymas lemia darbuotojų įsitraukimą, pasitenkinimą ir mažina jų kaitą.

Modulių temos:

 1. Organizacijos komunikacijos pagrindiniai principai, funkcijos ir aspektai;
 2. Organizacinės komunikacijos procesas ir stiliai;
 3. Organizacinė komunikacija kaip bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant įgyvendinti priskirtas funkcijas;
 4. Organizacinės komunikacijos išorinis ir vidinis valdymas;
 5. Praktiniai užsiėmimai (komunikacijos ir kritinių situacijų valdymas bei konfliktų strategija).

Kontaktinė informacija: testinis.mokymas@klaipedosgpmc.lt, (8 46) 367 044, 8 659 02471

Lektorius dr. Inga Iždonaitė-Medžiūnienė

Žmogiškųjų išteklių valdymas kuriant darbui palankią aplinką

Trukmė-6 val.

Lektorius:

Dr. Inga Iždonaitė-Medžiūnienė, socialinių mokslų daktarė; 19 m. pedagoginė patirtis vedant mokymus ir įvairius kvalifikacijos tobulinimo seminarus; dirba Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre, Socialinių mokslų kolegijoje, moksliniai interesai: suaugusiųjų mokymas, švietimo kokybė, žmogiškieji ištekliai, pozityvios darbo aplinkos kūrimas, darbo dizainas.

Anotacija

Moksliniai tyrimai patvirtina, kad žmogiškieji ištekliai yra organizacijos esminė kompetencija, kurią organizacijos vadovai kaip antrepreneriai / intrapreneriai vysto. Organizacijose, kuriose darbuotojai suvokia savo vertę, kuriama palanki darbui aplinka, turinti poveikio klientų aptarnavimui. Todėl šių mokymų metu akcentuoti atliktų tyrimų rezultatai, teorinė medžiaga ir atliktos praktinės užduotys, aktyviai įsitraukiant į komandines diskusijas, prisidės prie valstybės tarnautojų gebėjimų valdyti žmogiškuosius išteklius ir kurti palankią darbui aplinką vystymo.

Modulių temos:

 1. Žmogiškųjų išteklių valdymo koncepcija ir procesas;
 2. Organizacijos vadovo vaidmuo valdant žmogiškuosius išteklius;
 3. Darbuotojų vertė organizacijoje;
 4. Strateginiai aspektai valdant žmogiškuosius išteklius;
 5. Darbui palankios aplinkos kūrimas: patraukliausios organizacijos vystymas.

Kontaktinė informacija: testinis.mokymas@klaipedosgpmc.lt, (8 46) 367 044, 8 659 02471

Lektorius advokatas Remigijus Kalašnykas

Administracinių nusižengimų teisenos taikymo praktika

Trukmė -8 val.

Lektorius: Remigijus Kalašnykas, advokatas, MRU lektorius

Anotacija

Valstybės tarnautojai, dalyvaudami šiuose mokymuose tobulins gebėjimus tinkamai įgyvendinti administracinių nusižengimų teisenos uždavinius : greitai ir objektyviai, visapusiškai ir išsamiai ištirti administracinius nusižengimus, tinkamai taikyti įstatymus, patraukti kaltuosius asmenis administracinėn atsakomybėn sumažinant valstybės prievartos priemonių naudojimą, užtikrinti, kad paskirtos administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės būtų laiku įvykdytosbei aktualios teisinės praktikos aspektus.

Modulių temos:

 1. Administracinių nusižengimų teisenos bendrųjų nuostatų aktualijos.
 2. Administracinių nusižengimų teisenos pradėjimas (tyrimas, administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonių tailymas, administracinio nusižengimo protokolo bei administracinio nurodymo surašymas).
 3. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka, teismine tvarka, nutarimo priėmimas.
 4. Nutarimų, nutarčių admnistracinių nusižngimų bylose ir administracinių nurodymų vykdymas. Nutarimų apskundimas.

Kontaktinė informacija: testinis.mokymas@klaipedosgpmc.lt , (8 46) 367 044, 8 659 02471

Viešojo administravimo įstatymo taikymas - prašymų ir skundų nagrinėjimo aktualijos

Trukmė-8 val.

Lektorius: Remigijus Kalašnykas, advokatas, MRU lektorius

Anotacija

Seminaro metu dalyviams išsamiai pristatoma Viešojo administravimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų taikymo ypatumai bei aktuali praktika,  t. y. analizuojami pagrindiniai teises aktai suteikiantys teisę valstybės tarnautojui priimti administracinius sprendimus, atskleidžiamos ir įvertinamos teisinių reikalavimų praktinio įgyvendinimo problemos asmenų aptarnavimo aplinkoje, nagrinėjama prašymų ir skundų nagrinėjimo aktuali praktika.

Modulių temos:

1.Viešojo administravimo bendrosios nuostatos, viešojo administravimo principai, subjektai, viešojo administravimo aktai, administraciniai sprendimai.

2.Asmenų prašymų pateikimas, priėmimas ir nagrinėjimas:

 • asmenų aptarnavimas taikant vieno langelio principą;
 • aptarnavimas žodžiu ir elektroniniais ryšiais.
 • atsakymų parengimas ir įteikimas asmeniui.
 • atsakymų apskundimas. –

3.Skundų nagrinėjimo eiga, nagrinėjimo terminai, sprendimų priėmimas:

 • administracinė procedūra ir jos dalyviai;
 • administracinės procedūros pradžia;
 • procedūros dalyvių teisės bei pareigos;
 • apklausa ir faktinių duomenų patikrinimas;
 • administracinės procedūros sustabdymas;
 • teikimas priimti administracinės procedūros sprendimą;
 • administracinės procedūros sprendimo priėmimas, įteikimas ir apskundimas.

 

Kontaktinė informacija: testinis.mokymas@klaipedosgpmc.lt , (8 46) 367 044, 8 659 02471

Lektorė Gabija Margienė

Finansinis auditas

Trukmė: 8 val.

Lektorius: Gabija Margienė, Vidaus auditorė, dirba Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre

Anotacija

Auditas įgyja vis didesnę reikšmę ne tik privačiame, bet ir valstybiniame sektoriuose. Tai – nepriklausomas įmonės informacijos tyrimas. Yra įrodyta, kad nekontroliuojant įmonių veiklos, patiriami didžiuliai nuostoliai, todėl auditas šiuo atveju yra labai svarbus. Auditas yra vienas iš svarbiausių ir patikimiausių ekonominės informacijos šaltinių, kuris išplečia finansinės apskaitos funkcijas ir garantuoja rezultatų patikimumą ir yra svarbi įmonės vidaus rezervų atskleidimo priemonė. Tinkamas pasirengimas finansinių ataskaitų auditui užtikrina audito proceso organizavimo sklandumą, mažina reikšmingų klaidų neaptikimo riziką, o audituojamos įstaigos gali išvengti sąlyginės audito išvados, todėl labai svarbu žinoti kokius aspektus reikia įvertinti prieš parengiant auditoriams teiktinas metines finansines ataskaitas.

Modulių temos:

 1. Audito samprata ir reikšmė;
 2. Finansų audito reglamentavimas;
 3. Finansinių ataskaitų audito atlikimo procesas ir jo etapai;
 4. Vidaus kontrolės sistema;
 5. Audito ataskaita ir išvados;
 6. Praktiniai užsiėmimai.

Kontaktinė informacija: testinis.mokymas@klaipedosgpmc.lt , (8 46) 367 044, 8 659 02471