Naujienos

2024 m. balandžio 24 d. įvyko mokytojų bei mokinių pagerbimo šventė „Centro garbė 2023”. Audros Nikolaičiukienės, autoriniais stiklo gaminiais, nominacijomis buvo apdovanoti ir pagerbti šių mokslo metų iškiliausi, reikšmingiausią indėlį į Centro veiklą įnešę, garsinę Centrą nacionaliniu, tarptautiniu lygiu mokiniai, mokytojai, administracijos darbuotojai. O kokia gi šventė jeigu nebūtų čia svečių. Centro bendruomenę pasveikino Nacionalinės švietimo agentūros veiklos kokybės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kantautienė, Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Milkontė. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokiniai bei jų mokytojai papuošė šventę meniniais akcentais. Dėkojame jų koordinatorei mokytojai Žydrei Sinkevičiūtei.
Direktorė dr. Dalia Martišauskienė dėkojo mokiniams, mokytojams, darbuotojams už nuveiktus darbus, iniciatyvas.

Birutė Garnienė – matematikos mokytoja metodininkė. Apdovanojama už ilgametį, nuoširdų pedagoginį profesionalumą, darbą su įvairių gebėjimų mokiniais, matematikos dalyko puoselėjimą, kūrybiškai organizuojamą ugdymo procesą, orientuotą į kiekvieno mokinio individualius gebėjimus, nuoširdų rūpestį, dėmesingumą mokiniams, už darbą su suaugusiais ir jaunimo skyriaus mokiniais dirbant virš 30 metų.

Gabrielė Tutlė –  Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus I kurso Masažuotojo modulinės profesinio mokymo programos mokinė. Ji yra aktyvi, žingeidi, smalsi, bendradarbiaujanti, dalyvaujanti įvairiuose Centro renginiuose, projektuose, viešinimo veiklose. Mokinės mokymosi pasiekimai patys aukščiausi. Respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Masažuotojas 2023“ užėmė 2 vietą. Nuoširdi ir savo pavyzdžiu įkvepia grupės draugus, kolegas profesinei veiklai siekiant aukščiausių tikslų ir rezultatų.

Aina Trapienė – grupės vadovė, vyresnioji profesijos mokytoja, vyresnioji muzikos mokytoja, kurios profesinė įžvalga, atsakingumas, ramybė padeda jai veiksmingai bendrauti su įvairių poreikių mokiniais, kurie atvyksta į jos klasę su įvairiomis viltimis ir sunkumais. Viena iš šios mokytojos veiklos sričių yra jos iniciatyva organizuoti renginį „Nenusigręžk“, kuris įvyksta prieš Kalėdas. Šis renginys tampa ypatinga proga mokiniams ir mokytojams susiburti, parodyti savo talentus, pasidalinti kūrybiškumu ir palaikyti vienas kitą prieš svarbiausias metų šventes. Kaip renginio organizatorė, ši mokytoja rūpinasi, kad viskas vyktų sklandžiai ir visi dalyviai jaustųsi gerai. Jos žodžiai tampa ypatingai svarbūs per įvairias mokyklos šventes, ypač per diplomų įteikimo renginius. Be to, ji aktyviai dalyvauja viešinimo renginiuose, taip prisideda prie mokyklos bendruomenės ryšio stiprinimo ir mokyklos viešosios reputacijos plėtros. Jos aktyvumas yra pavyzdys kitiems mokytojams ir mokiniams, skatinantis bendradarbiavimą visoje mokyklos bendruomenėje.

Gabrielė Kasperaitė – ši mokinė Centre mokosi nuo 9 klasės, aktyvi, darbšti, dalyvauja mokinių tarybos veikloje, centro programų viešinimo veiklose, projektuose. Puikus lankomumas ir pažangumas. Slaugytojo padėjėjo profesijos III klasės gimnazistė. Moksleivės veikla nesibaigia tik ties mokyklos ribomis. Aktyvus moksleivės įsitraukimas į anglų kalbos poezijos festivalį, raštingumo projektą ir fizikos viktorinos konkursą rodo jos įvairiapusį požiūrį į mokslą bei meną. Ši mokinė  išsiskiria savo atsakingumu, aktyvumu, bei siekiu nuolat tobulėti. Noras tobulėti atsiskleidžia dalyvavimu tarptautinėse projektinėse veiklose, tokiose kaip Euroscola Europos Parlamente arba Nordplus Suomijoje. Mokinė dalyvauja įvairiose kitose iniciatyvose: reprezentatyviai atstovavo Centrą karjeros dienų renginiuose; prisidėjo prie centre organizuojamų švenčių ir renginių; pristato Centro veiklą išvykose ir ekskursijose. Jos gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti puikiai atsispindi kiekviename kasdieniame susitikime. Ji sugeba įkvėpti kitus ir skatinti bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų.

Vaiva Žekonienė – Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, kurios prasmingas darbas, iniciatyvumas ir atsakingumas palieka nepakartojamą pėdsaką mokyklos gyvenime. Tai mokytoja puoselėjanti tautines tradicijas, nuolat skatinanti jaunosios kartos augimą ir bendruomenės dvasios tobulėjimą. Puiki klasės vadovė, kurios dėka kiekvienas mokinys jaučiasi vertinamas ir suprastas. Vaivos inovatyvumas ir kūrybiškumas, aktyvi veikla su mokiniais neapsiriboja tik mokyklos aplinkoje, bet ir plinta už jos ribų organizuojant mokiniams ekskursijas ar pamokas netradicinėse miesto aplinkose; dalyvaujant su mokiniais konkursuose, kuriuose mokiniai ne tik įgyja naujų žinių ir įgūdžių, bet ir tampa konkursų laureatais.
Mokytoja dalyvauja projektinėse veiklose, organizuoja metodines dienas mokytojams, rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, kurios skatina profesinį tobulėjimą, leidžia dalintis geriausia praktika ir patirtimi su kolegomis ne tik Klaipėdos miesto pedagogų švietimo kultūros centre, bet ir vakarų Lietuvos regione. Ji dalyvauja ir prisideda prie Centro viešinimo renginių, domisi pedagoginėmis naujovėmis, atvira kaitai, geba kurti, atrasti ir perduoti savo žinias ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Mokytojos įžvalgumas, noras dalintis gerąja patirtimi įkvepia mus bendradarbiavimui, suteikia motyvacijos siekti bendruomenės stiprumo bei vienybės.

Danielius Zagainov  – baldžiaus profesijos IV gimnazijos klasės mokinys. Šis mokinys yra labai atsakingas, pareigingas, puikiai besimokantis, dalyvaujantis įvairiausiose olimpiadose, viktorinose, prisidedantis prie Cento viešinimo renginių. Jis yra aktyvus Centro Mokinių Tarybos narys. Pasižymi dalyvavimu įvairiuose renginiuose ir konkursuose, ne tik Centre, bet ir už jo ribų. Aktyviai įsilieja į mokyklos bendruomenės veiklas, dalyvauja įvairiose verslo ir verslumo ugdymo programose, labdaringose akcijose bei studijų mugėse. Ši patirtis suteikė jam galimybę išsiugdyti lyderio savybes, išbandyti realaus verslo kūrimo pradmenis ir su komanda sukurti bei pristatyti verslo idėją. Yra visuomeniškas, pareigingas, atsakingas ir stropus mokinys, aktyviai dalyvaujantis mokymosi procese, kur stengiasi ne tik pasiekti savo tikslų, bet ir padėti kitiems mokiniams, jaučia įsipareigojimą bendruomenės gerovei.

Jolanta Kazėnienė – profesijos vyresnioji mokytoja.  Ši mokytoja aktyviai dalyvauja Centro, regiono ir šalies rengiamuose renginiuose ir konkursuose, puikiai paruošia mokinius masažuotojų čempionatams. Jos mokiniai nuolat laimi prizines vietas bei garsina mūsų Centro vardą.

Vakaris Višniauskas  – Tai stropus, motyvuotas ir gerai besimokantis statybos ir verslo skyriaus bei 12 klasės baldžiaus profesijos mokinys. Jis ne tik aktyviai dalyvauja Centre organizuojamuose renginiuose, bet yra ir renginių vedėjas. Kartu su grupės komanda sėkmingai dalyvavo virtualioje Junior verslumo ir inovacijų stovykloje, Lietuvos JA „Accelerator_x“ programoje, Klaipėdos regiono renginyje „Jaunimas Jaunimui 2023“, Lietuvos JA Antreprenerystės dirbtuvėse „Pradėk verslą dar mokyklos suole“ su „Lietuvos Junior Achievement“ organizacija. Šiais metais Tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse „Stalius 2024“, vykusiame Kauno technologijų mokymo centre ir užėmė II vietą. Tapo geriausiu Lietuvoje. Vakaris aktyvus viešinant Centro veiklas. Puikiai geba bendrauti anglų kalba, buvo vertėju Suomijos ir iš kitų valstybių atvykusiems mokiniams, kurie lankėsi mūsų Centre.

Vida Vaitiekūnienė – profesijos mokytoja metodininkė. Jau 30 metų ši mokytoja dirba pedagoginį darbą mokymo centre ruošiant kirpėjus. Ji yra aktyvi centro bendruomenės organizuojamuose renginiuose ir gerumo akcijose. Jos veikla vertinama labai gerai.

Ričardas Petrauskas – dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo profesijos  mokinys.  2023 m liepą dalyvavo Erasmus+ projekto veiklose Italijoje, yra aktyvus mokinių tarybos narys, sportinių veiklų iniciatorius filiale, futbolo komandos kapitonas, aktyvus grupės seniūnas, profesinio informavimo veiklų dalyvis, atsakingai ir reprezentatyviai atstovaujantis Centrą profesinio informavimo išvykose, parodose ar priimant svečius filiale, dalyvavo savanoriškose veiklose ir bendruose projektuose su Kretingos Dienos veiklos centru, dalyvavo „Dangės ralis festivalis“ irklavimo varžybose, aktyvus renginių organizatorius ir vedėjas, pilietiškas, atsakingas, nepriekaištingo elgesio, nepraleidžiantis pamokų.

Andželika Kenstavičė  – vyresnioji profesijos mokytoja. Ši mokytoja dirba Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje su masažuotojų mokymo programos mokiniais. Savo vidine elegancija ir estetika pritraukianti mokinius mokytis higieninio – kosmetinio masažo, kūno priežiūros procedūrų atlikimo pagrindų. Mokytoja yra praktikė, gebanti savo medicinines žinias susieti su grožio procedūrų puoselėjimu ir mokslo pažangos tobulinimu. Noriai prisideda prie profesinio mokymo programų kūrimo ir tobulinimo. Centro vardą garsina dalyvaudama Vilties bėgime, „Studijų Regata”, “Karjera & Studijos” renginiuose ir kt. Dalyvauja darbo grupėse ruošiant mokinius tarptautiniams ir respublikiniams meistriškumo konkursams.

Rugilė Masedunskytė  – virėjo profesijos besimokanti mokinė. Tai aktyvi mokinių tarybos narė, pirmininko pavaduotoja nuo 2022 m. rugsėjo, pirmininkė nuo 2023 m. rugsėjo, aktyvių veiklų iniciatorė filiale (aktyvios šokių pertraukos, sveikos gyvensenos akcijos), šokių komandos įkūrėja ir kapitonė, pati kurianti šokių programą, statanti pasirodymus, aktyvi grupės seniūnė, profesinio informavimo veiklų dalyvė, prisidedanti prie organizavimo, vedimo, atsakingai ir reprezentatyviai atstovauja Centrą profesinio informavimo išvykose, parodose ar priimant svečius filiale, dalyvauja savanoriškose ir visuomeninėse veiklose: bendruose projektuose su Kretingos Dienos veiklos centru, savanoriauja Kretingos atvirame jaunimo centre, bėga „Vilties bėgime“, aktyvi renginių organizatorė ir vedėja (3 renginiai per 2023 m.), nepriekaištingo elgesio, nepraleidžianti pamokų.

Donatas Lubys  – vyresnysis profesijos mokytojas. Tai mokytojas, kuris ne tik ištikimas savo profesijai, bet ir siekiantis plėtoti mokinių potencialą bei skatinti jų talentus. Jo turima patirtis virš dešimties metų privačiame versle, praturtina jo mokymo metodiką, ir leidžia jam dalintis vertingais verslo ir praktiniais patarimais. Viena iš jo veiklos sričių yra jo aktyvus dalyvavimas Centro viešinimo veiklose. Jis ne tik prisideda prie mokyklos veiklos ir renginių pritraukiant dėmesį, bet ir organizuoja bei vykdo edukacines išvykas, kurios papildo mokinių mokymąsi už mokyklos ribų, skatindami jų aktyvumą ir pažinimo troškimą. Be to, jis yra mokinių darbų vadovas, ruošiantis mokinius Technologijų mokyklinio brandos egzaminams. Jo vadovavimas ir mentorystė yra lemiamas veiksnys, padedantis mokiniams pasiekti aukštus rezultatus ir išryškinti jų talentus, kaip parodo 2023 m. mokinio Pijaus tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse „Baldžius 2023“ laimėta III vieta ir 2024 m. mokinio Vakario Tarptautiniame profesinio meistriškumo konkursuose „Stalius 2024“ laimėta II vieta. Šis mokytojas yra tikras savo darbo profesionalas, kurio indėlis į mokyklą, mokinius ir kolegas yra neįkainojamas.

Edvinas Bieliauskas – Statybos ir verslo skyriaus apdailininko profesijos mokinys. Šis mokinys aktyviai dalyvauja 2023-2024 metų veiklose, padėjo pasiruošti akcijai ,,Nenusigręžk“, renginiui „Statybininkų diena“. Dalyvavo Centro „ATVIRŲ DURŲ“ dienoje 2023-2024m. pristatant apdailininko profesiją. Dalyvavo kasmetiniuose konkurse- viktorinoje ,,AŠ STATYBININKAS“, ir meistriškumo konkurse „Mano profesija 2024“. Vyko į viešinimo akciją su mokytoju Linu Gedvilu Stulpino gimnazijoje, su mokytoja Rima į Baltijos gimnaziją. Centro viešinimas: nuolat centro tinko dirbtuvėse ir dažymo dirbtuvėse: ,,Vėtrungės“ gimnazija, Gargždų gimnazija, Skuodo mokykla, Klaipėdos Martyno Mažvydo, Šilalės mokykla ir t.t. filmavimasis ir fotografavimasis (filmui, reklamai). Padėjo pasiruošiant Lietuvos mokinių technologijų Olimpiadai „KŪRYBOS VIRUSAS 2023“ ( priemonių paskirstymas, darbo vietų paruošimas). Dalyvavo renginyje M. Mažvydo mokykloje „ Kaimynų diena. Mokinio mokymosi vidurkis yra 10, lankomumas nepriekaištingas, mokinys pamokas lanko noriai, aktyviai dalyvauja jose, mielai vykdo praktines veiklas mokyklos erdvių gražinimui, remontui. Mokinys yra mandagus, kultūringas, komunikabilus, labai atsakingas.

Valdas Tuinyla – fizinio ugdymo mokytojas metodininkas. Šis mokytojas Kretingos filiale dirba jau 36 metus. Paruošė merginas bendrai komandai su Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo Centru:

I vieta – Klaipėdos apskrities profesinių mokyklų merginų tinklinio varžybos;
III vieta – Lietuvos profesinių mokyklų merginų tinklinio varžybos.
Vaikinų tinklinio komandos laimėjimai:
II vieta – Klaipėdos regiono profesinių mokyklų vaikinų tinklinio varžybos;
III vieta Kretingos rajono mokyklų vaikinų jaunių tinklinio turnyras.
Aktyviai įtraukia mokinius į fizinius užsiėmimus pertraukų metu ir po pamokų, vykdo prevencines veiklas. Organizuoja sporto renginius puoselėdamas Lietuvai svarbius istorinius įvykius, skatina švęsti valstybines šventes aktyviai sportuojant. Vykdo neformaliojo ugdymo grupių veiklas, kurios garsina Kretingos filialą ir Centrą regione. Sporto veiklomis viešina mokyklą ir pritraukia mokinius atvykti mokytis filiale.

Jolanta Čyvienė  – valgyklos vedėja. Sakoma, jog mokykla tai antri namai. Ir sunku su tuo nesutikti, kai maistas ir užkandžiai namuose. Tik valgyklos vedėja gali parūpinti tokių skanių užkandžių mums ir svečiams, kurie atvyksta į mūsų Centrą. Dėkojame už puikų darbą maitinimo srityje, pastangas, dėmesingumą, profesionalumą.

Dalia Budginienė  – ši mokytoja Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre dirba nuo 2016 m. Ji charizmatiška, visada su šypsena, aktyvi, atsakinga, planuojanti, padedanti kitiems, tai mokytoja sugebanti įkvėpti ir skatinti savo mokinius siekti aukštumų. Mokytoja įsitraukia į mokymo procesą su entuziazmu, kuris skatina mokinius domėtis ir mokytis. Ji sugeba sujungti teoriją su praktika rengdama neformalias profesinio mokymo programas. Pavojingus  krovinius vežantys vairuotojai ir saugos specialistai yra išmokomi taip, kad egzaminus beveik visada išlaiko 100 procentų.  O be to, šiais mokslo metais, jos iniciatyva ir dosnių rėmėjų dėka, vieninteliai Lietuvoje pradėjome mokyti vairuoti 15 metų asmenis AM vairavimo kategorijos. Mokytoja kartu su socialiniais partneriais dalijasi idėjomis ir kartu kuria palankią mokymosi  ir darbo aplinką.