Kokybė

KOKYBĖS POLITIKA 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras – mokymo įstaiga, savo veiklą grindžianti besimokančios organizacijos principais, plėtojanti kokybės kultūrą, atsižvelgiant į partnerių lūkesčius, nuolat gerinanti mokymo/si ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą.

 Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro:

Vizija – tapti konkurencinga ir socialiai atsakinga didžiausia mokinių skaičiumi profesinio mokymo įstaiga vakarų Lietuvos regione.

Misija – profesionaliai teikti pirminio, tęstinio profesinio mokymo, vairuotojų mokymo, bendrojo ugdymo ir profesinės reabilitacijos paslaugas, užtikrinant mokymo(si) visą gyvenimą prieinamumą ir tenkinant suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius.

Strateginiai tikslai:

 1. Teikti kokybiškas mokymosi visą gyvenimą paslaugas profesinio mokymo ir profesinės reabilitacijos įgyvendinimo srityje, nuosekliai planuojant, vykdant ugdymo(si) / mokymo(si) veiklas ir atsakingai vertinant pasiektus rezultatus.
 2. Inicijuoti pozityvios patirties sklaidą ir perėmimą vystant bendradarbiavimo veiklas su suinteresuotomis šalimis Lietuvoje ir užsienyje.
 3. Gerinti informacijos sklaidos procesus, formuojant Centro kaip socialiai atsakingos, besimokančios, kokybiškai teikiančios mokymosi visą gyvenimą paslaugas, įvaizdį.
 4. Ugdyti bendruomenės narius, siekiant tapatumo su organizacija, asmeninės lyderystės, meistriškumo, grįsto tarpusavio pagarba ir profesine etika.
 5. Įgyvendinti centro veiklos procesus pagal įdiegtus veiklos vadybos standartus.
 6. Modernizuoti centro infrastruktūrą, kuriant efektyviam mokymui(si) / ugdymui(si) ir darbui palankią, saugią ir estetišką aplinką.

 Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras deklaruoja vertybes:

 1. Tobulėjimas. Nuolat keičiantis ekonominėms ir socialinėms sąlygoms, vyraujant informacijos ir komunikacinių technologijų plėtrai būtini esminiai pokyčiai, todėl asmeniui itin svarbus tampa poreikis mokytis visą gyvenimą.
 2. Dėmesys klientui. Kiekvienam besikreipiančiam suteikiame pagalbą, noriai dalijamės patirtimi, žiniomis, bendradarbiaujame padedant įsidarbinti, plėtojame bendradarbiavimą su darbdaviais, didiname mokymo paslaugų prieinamumą neįgaliems ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims.
 3. Lankstumas. Mokymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius: darbdavių pageidavimu operatyviai įgyvendinamas jų poreikius ir lūkesčius atitinkantis naujų darbuotojų profesinis mokymas, asmenims, pageidaujantiems įgyti kvalifikaciją, sudaromos lanksčios mokymosi galimybės.
 4. Inovatyvumas. Siekdami įsitvirtinti konkurencingoje aplinkoje, ieškome naujų veiklos krypčių ir galimybių, priimame iššūkius, diegiame naujoves.
 5. Socialinė atsakomybė. Sudarome sąlygas asmenims su spec. ugdymo(si) poreikiais ir negalia mokymo(si) paslaugų prieinamumui, galimybę asmenims su negalia integruotis į darbo rinką, socializuotis, derinti Centro ir darbuotojų interesus, ieškoti naujų veiklos pateikimo būdų, atsiskaityti suinteresuotoms šalims, atsakingai naudoti išteklius siekiant sąnaudų mažinimo, palaikyti savanoriškas socialines iniciatyvas įtraukiant socialinius partnerius.
 6. Bendruomeniškumas. Dėmesys ir pagarba kolegai, besimokančiajam, aptarnaujančiam personalui – mūsų išskirtinumas.

 Vadovybė įsipareigoja:

 1. Gerinti ir plėtoti mokymo/si ir profesinės reabilitacijos paslaugas, tobulinant mokymo programas ir vadybos sistemą, atsižvelgiant į paslaugų vartotojų ir kitų partnerių lūkesčius.
 2. Skirti pakankamus išteklius Mokymo centro veiklos tikslams pasiekti, kokybės politikai įgyvendinti.
 3. Sudaryti sąlygas nuolatiniam darbuotojų tobulėjimui ir didinti jų profesionalumą.
 4. Palaikyti gerus tarpusavio santykius, efektyvią sąveiką tarp visų lygių darbuotojų ir skatinti darbuotojų iniciatyvą ir pasiūlymus.

 

Dokumentai: