Korupcijos prevencija

PRANEŠĖJŲ APSAUGA
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 • tiesiogiai kompetentingam asmeniui, atvykus į įstaigą adresu Taikos pr. 67, Klaipėda; Siunčiant pranešimą paštu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“
 • atsiųsdamas informaciją elektroninio pašto adresu pranesk@klaipedosgpmc.lt

PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS TEIKIAMA DĖL:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Direktoriaus įsakymas ,,Dėl informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

Pranešimo apie pažeidimą forma

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

 

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“)

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas).

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas nurodo, jog korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;

3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;

4) teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;

5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;

6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro darbuotojų pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, sąrašas:
 1. Direktorius
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 3. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
 4. Vyriausiasis buhalteris
 5. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas
 6. Transporto skyriaus vedėjas
 7. Gimnazijos skyriaus vedėjas
 8. Personalo skyriaus vedėjas
 9. Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus vedėjas
 10. Statybos ir verslo skyriaus vedėjas
 11. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas
 12. Valgyklos vedėja
 13. Viešųjų pirkimų organizatorius
 14. Viešųjų pirkimų komisijos nariai
 15. Viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantys ekspertai
 16. Pirkimo iniciatoriai