Korupcijos prevencija

Įstaigoje vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede.

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“)

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas).

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas nurodo, jog korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;

3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;

4) teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;

5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;

6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro darbuotojų pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, sąrašas:
 1. Direktorius
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 3. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
 4. Vyriausiasis buhalteris
 5. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas
 6. Transporto skyriaus vedėjas
 7. Gimnazijos skyriaus vedėjas
 8. Personalo skyriaus vedėjas
 9. Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus vedėjas
 10. Statybos ir verslo skyriaus vedėjas
 11. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas
 12. Valgyklos vedėja
 13. Viešųjų pirkimų organizatorius
 14. Viešųjų pirkimų komisijos nariai
 15. Viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantys ekspertai
 16. Pirkimo iniciatoriai