Korupcijos prevencija

Įstaigoje vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro nulinė dovanų politika

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre taikoma „nulinė dovanų politika“, kuri reiškia, kad:

 • Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio gauti neturi teisės;
 • Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti / teikti tik Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme (toliau — Įstatymas) numatytas dovanas, tačiau apie tokiu atveju priimtą dovaną turi būti informuojama nuolatinė dovanų vertinimo komisija (toliau — Komisija);
 • visos Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro darbuotojų gautos dovanos yra įvertinamos ir registruojamos, neatsižvelgiant į jų vertę;
 • jei Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro darbuotojui norima įteikti neteisėtą atlygį, turi būti atsisakoma jį priimti / jis turi būti grąžintas davėjui, o nesant tokios galimybės — nustatyta tvarka ir terminais gautas neteisėtas atlygis turi būti perduotas asmeniui, atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

Dovana — tai neatlygintinai perduodamas / gaunamas turtas ar turtinė teisė, kurią Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro darbuotojas gauna / teikia pagal Įstatymą: 1) pagal tarptautinį protokolą, 2) pagal tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro ar darbuotojo pareigomis, 3) kaip reprezentacijai skirtą dovaną su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, 4) kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais.

Neteisėtas atlygis — į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą atnešti, atsiųsti (paštu, per kurjerį, elektroniniu ar kitais būdais) ar kitu būdu palikti pinigai, daiktai ir siūlytos paslaugos, kurie nelaikytini dovanomis.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro darbuotojas, gavęs dovaną, informuoja Komisiją, kuri, įvertinusi gautą dovaną, priima vieną iš šių sprendimų:

 • jei dovanos vertė neviršija 150 eurų, dovana laikoma dovanos gavėjo nuosavybe;
 • jei dovanos vertė viršija 150 eurų, dovana laikoma Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro nuosavybe ir įtraukiama į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro apskaitą.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro darbuotojas, gavęs neteisėtą atlygį, privalo nedelsiant jį grąžinti teikėjui, o kai taip pasielgti nėra galimybės, neteisėtą atlygį perduoti asmeniui, atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, kuris ir priima vieną iš šių sprendimų:

 • tuo atveju, jeigu neįžvelgiama korupcinio pobūdžio veikos požymių, neteisėtas atlygis, atsižvelgiant į jo formą ir pobūdį, atiduodamas labdaros organizacijoms, o jeigu taip pasielgti objektyviai neįmanoma — sunaikinamas;
 • tuo atveju, kai įžvelgiama, kad neteisėto atlygio įteikimas turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, neteisėtas atlygis kartu su visa turima informacija perduodamas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras visas gautas dovanas įtraukia į Gautų dovanų registrą, o neteisėto atlygio faktus registruoja Neteisėto atlygio registre.

Korupcijos prevencijos darbo grupė

Palmira Jurgilienė, Centro gimnazijos skyriaus vedėja – pirmininkė;
Gintarė Andrijauskienė, Centro statybos ir verslo skyriaus profesijos mokytoja – narė;
Raimonda Laureckienė, Centro Kretingos filialo gimnazijos skyriaus vedėja – narė;
Dalia Padvarietienė, Centro tęstinio mokymo skyriaus specialistė – narė;
Aušra Ragauskienė, Centro sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus profesijos mokytoja metodininkė – narė;
Asta Žalinauskaitė, Centro gimnazijos skyriaus istorijos mokytoja – narė;
Vaiva Žekonienė, Centro gimnazijos skyriaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja – narė.

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“)

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas).

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas nurodo, jog korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;

3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;

4) teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;

5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;

6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Informuokite apie korupciją

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre galima pateikti:

 • tiesiogiai atvykus į centrą  adresu Taikos pr. 67, Klaipėda pateikti pranešimą centro sekretoriate arba siųsti pranešimą paštu nurodytu adresu. Siunčiant pranešimą paštu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“
 • elektroniniu paštu pranesk@klaipedosgpmc.lt
 • paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą interneto svetainėje.
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro darbuotojų pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, sąrašas:
 1. Direktorius
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 3. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
 4. Vyriausiasis buhalteris
 5. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas
 6. Transporto skyriaus vedėjas
 7. Gimnazijos skyriaus vedėjas
 8. Personalo skyriaus vedėjas
 9. Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus vedėjas
 10. Statybos ir verslo skyriaus vedėjas
 11. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas
 12. Valgyklos vedėja
 13. Viešųjų pirkimų organizatorius
 14. Viešųjų pirkimų komisijos nariai
 15. Viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantys ekspertai
 16. Pirkimo iniciatoriai